กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 882,100.25580,947.5034.1 %5.035,523.588,202.8476.9 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน228,139.55176,299.0222.7 %5.016,394.273,985.5975.7 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น813,784.00437,069.0046.3 %5.021,736.894,386.4179.8 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี750,810.25143,762.0080.9 %5.09,753.743,999.5059.0 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา587,138.19304,260.0048.2 %5.016,829.794,294.7574.5 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี355082.44178422.4149.8 %5.013065.061ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี4,897,752.005,541,000.00-13.1 %0.029,185.1717,698.2339.4 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่615,253.94425,520.0030.8 %5.025,302.304,109.1583.8 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี914,616.75978,480.00-7.0 %0.012,857.027,403.2342.4 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี841,315.251,275,466.00-51.6 %0.09,569.208,456.6911.6 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี988,467.502,340,099.00-136.7 %0.013,734.3616,079.85-17.1 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง926,488.941,070,334.00-15.5 %0.016,390.814,329.7373.6 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี1,041,364.30358,114.5365.6 %5.015,924.425,003.7168.6 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี1,149,272.501,271,474.00-10.6 %0.016,353.566,339.2361.2 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี1,073,888.001,576,124.00-46.8 %0.023,185.124,267.6181.6 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี7712177.01.1468283E+7-48.7 %0.055463.219ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง248,644.42145,218.0041.6 %5.010,142.021,298.4587.2 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน5,446,168.004,898,000.0010.1 %5.032,767.2211,137.8066.0 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์1169514.3ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011339.4ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี159,345.88152,387.004.4 %2.08,233.361,865.3177.3 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา1,848,997.003,288,187.00-77.8 %0.011,608.903,057.9873.7 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา445,112.69367,000.0017.5 %5.02,545.901,223.5551.9 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ2,537,499.302,225,722.0012.3 %5.070,603.424,533.8293.6 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง697,473.885,754,000.00-725.0 %0.02,984.583,905.85-30.9 %0.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี18,174,372.005,759,000.0068.3 %5.027,194.374,717.0882.7 %5.0
รวม 53,335,264 50,715,168 4.91 % 2.0 428,820 130,296 69.62 % 5.0