กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 884,118.50592,174.5033.0 %5.035,523.588,202.8476.9 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน228,666.94176,299.0222.9 %5.016,394.273,985.5975.7 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น816,922.56437,069.0046.5 %5.021,736.894,386.4179.8 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี748,216.63143,762.0080.8 %5.09,753.743,999.5059.0 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา585,795.81304,260.0048.1 %5.016,829.794,294.7574.5 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี356,496.63178,422.4150.0 %5.013,065.062,793.1278.6 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี4,908,573.505,541,000.00-12.9 %0.029,185.1717,698.2339.4 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่614,883.88425,520.0030.8 %5.025,302.304,109.1583.8 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี916,671.81978,480.00-6.7 %0.012,857.027,403.2342.4 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี843,250.751,275,466.00-51.3 %0.09,569.208,456.6911.6 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี990,637.632,340,099.00-136.2 %0.013,734.3616,079.85-17.1 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง926,488.941,070,334.00-15.5 %0.016,390.814,329.7373.6 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี1,040,128.10358,114.5365.6 %5.015,924.425,003.7168.6 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี1,153,760.401,271,474.00-10.2 %0.016,353.566,339.2361.2 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี1,075,621.001,576,124.00-46.5 %0.023,185.124,267.6181.6 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี7,729,272.0011,468,283.00-48.4 %0.055,463.228,806.3084.1 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง247,455.17145,218.0041.3 %5.010,142.021,298.4587.2 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน5,458,391.004,898,000.0010.3 %5.032,767.2211,137.8066.0 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์1,172,110.101,825,986.00-55.8 %0.011,339.409,246.3518.5 %5.0
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี159,700.45152,387.004.6 %2.08,233.361,865.3177.3 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา1,853,098.803,288,187.00-77.4 %0.011,608.903,057.9873.7 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา446,219.34367,000.0017.8 %5.02,545.901,223.5551.9 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ2,542,412.002,225,722.0012.5 %5.070,603.424,533.8293.6 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง699,073.065,754,000.00-723.1 %0.02,984.583,905.85-30.9 %0.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี18,218,676.005,759,000.0068.4 %5.027,194.374,717.0882.7 %5.0
รวม 54,616,640 52,552,380 3.78 % 1.5 508,688 151,142 70.29 % 5.0