กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 1,665,310.101,415,262.0015.0 %5.075,935.7629,718.1660.9 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง86,175.43190,379.00-120.9 %0.019,107.782,637.4486.2 %5.0
รวม 1,751,486 1,605,641 8.33 % 4.0 95,044 32,356 65.96 % 5.0