กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง85,984.89190,379.00-121.4 %0.019,107.782,637.4486.2 %5.0
รวม 85,985 190,379 0.00 % 0.0 19,108 2,637 0.00 % 0.0