กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 829,648.63576,553.5030.5 %5.035,489.2011,200.2968.4 %5.0
รวม 829,649 576,554 30.51 % 5.0 35,489 11,200 68.44 % 5.0