กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์4,070,250.006,470,000.00-59.0 %0.047,108.3313,043.0372.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย208,393.6199,916.1152.1 %5.075,688.021,130.1598.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต151,757.8969,275.2854.4 %5.06,209.762,887.3753.5 %5.0
รวม 4,430,402 6,639,192 -49.86 % 0.5 129,006 17,061 86.78 % 5.0