สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 572,822.75241,000.0057.9 %5.030,539.681,969.5593.6 %5.0
รวม 572,823 241,000 57.93 % 5.0 30,540 1,970 93.55 % 5.0