สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1571057.62132306.0-35.7 %0.0353707.19102960.8870.9 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบ2809.2754ประเมินไม่ได้0.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) ไม่ครบ875488.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ40450.25ประเมินไม่ได้0.0
กองวินัย(วน.) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองสารนิเทศ(สท.) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรภาค 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) ไม่ครบ3402942.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบ2393.7185ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)84376.10223554.072.1 %5.07126.00988385.1113-17.7 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) ไม่ครบ186000.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ25810.133ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ24753.873ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) ไม่ครบ93000.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ10913.895ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.017508.1218228.453153.0 %5.0
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 92904.29799775.0-7.4 %0.020028.10915680.23621.7 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06625.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)151456.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.028619.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 627466.5530000.015.5 %5.094078.141ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองการเงิน (กง.สงป.) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 133952.3668132.049.1 %5.019032.97115127.47320.5 %5.0
กองตำรวจสื่อสารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองทะเบียนพล สกพ.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ9105.8604ประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ13323.275ประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4116487.9592872.020.3 %5.08664.179718724.617-116.1 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ13982.491ประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจจราจรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวไม่ครบ146000.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ71509.344ประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง177380.44243135.0-37.1 %0.034910.5252616.852-50.7 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 8ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 9ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ705682.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0288575.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)222024.0212656.834.2 %2.044080.14131925.36127.6 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ480127.1314575.1397.0 %5.062466.59858911.9145.7 %2.5
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1ไม่ครบ547345.63ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ84586.156ประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 2163113.42101312.037.9 %5.044462.3433291.89825.1 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.011916.459609.242219.4 %5.0
กองบังคับการปราบปรามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม143670.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.028057.55932255.871-15.0 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ258035.38240346.06.9 %3.0129058.1612136.12690.6 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 423740.0ไม่ครบประเมินไม่ได้0.076076.46145978.57839.6 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบัญชี(กช.สงป.)ไม่ครบ52987.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4956.8135ประเมินไม่ได้0.0
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.011919.369827.937517.5 %5.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09913.9502ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.028426.2716949.08240.4 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบ5204.0815ประเมินไม่ได้0.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.018935.939ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.011254.624775.655357.6 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.025071.60214275.20543.1 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.110806.06124687.0-12.5 %0.021519.301ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.015961.382674.547483.2 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.159793.2341506.20374.0 %5.037281.045730.289-22.7 %0.0
บก.ตชด.ภาค 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บก.ตชด.ภาค 2283960.97280990.091.0 %0.522893.5713275.242.0 %5.0
บก.ตชด.ภาค 3203387.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0524941.8857675.04789.0 %5.0
บก.ตชด.ภาค 4199876.55109857.2745.0 %5.030366.35931202.75-2.8 %0.0
บก.ปส.1 บช.ปส.350593.97195341.044.3 %5.036189.398ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.213299.4785123.060.1 %5.039550.62122019.25844.3 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลดารารัศมีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า63648.2596133.0-51.0 %0.01841.37439.9500176.1 %5.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลางไม่ครบ484416.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5934.0381ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 41040330.6111308.089.3 %5.0437496.972974.629699.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5146656.9770734.57851.8 %5.040848.8917538.240281.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 430797.8199272.077.0 %5.0162793.312627.798.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8533972.1350554.86790.5 %5.0357070.345412.990798.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 991818.60277550.015.5 %5.091391.3364466.949795.1 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน495394.78563902.38-13.8 %0.097684.825143.024494.7 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา55528.4694399.092.1 %5.05079.83981285.311574.7 %5.0
รวม 8,103,403 5,670,023 0.00 % 0.0 2,798,968 694,126 0.00 % 0.0