สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1,574,521.802,132,306.00-35.4 %0.0353,707.19102,960.8870.9 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.017,697.602,809.2884.1 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 494,588.44875,488.00-77.0 %0.0179,142.6639,984.3277.7 %5.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 371,763.44579,795.00-56.0 %0.045,311.34109,891.91-142.5 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 200,074.11192,486.003.8 %1.546,082.8833,670.3126.9 %5.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)261,379.64160,550.0038.6 %5.047,831.0838,153.4620.2 %5.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 662,663.50607,000.008.4 %4.073,790.5616,519.9077.6 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 5,822,446.00531,185.6990.9 %5.0128,557.8940,450.2568.5 %5.0
กองวินัย(วน.) 94,822.0255,973.0041.0 %5.013,273.203,171.4676.1 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 126,803.03193,343.00-52.5 %0.017,206.022,806.2283.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 1370,948.09331,783.6610.6 %5.071,007.3357,946.8918.4 %5.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 21,061,828.0013,142,006.0037.6 %5.015,494.4813,979.349.8 %4.5
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 2,478,147.003,402,942.00-37.3 %0.011,463.8459,858.32-422.1 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.08,684.942,393.7272.4 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,899.206,227.83-5.6 %0.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.028,934.166,286.6478.3 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.046,124.2215,564.6466.3 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)84,550.7023,554.0072.1 %5.07,126.018,385.11-17.7 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 236,800.08186,000.0021.5 %5.054,076.0225,810.1352.3 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 378,532.06919,696.00-143.0 %0.048,016.2724,753.8748.4 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 119,933.2093,000.0022.5 %5.022,941.3610,913.9052.4 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.017,508.128,228.4553.0 %5.0
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 93,109.1399,775.00-7.2 %0.020,028.1115,680.2421.7 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.07,281.007,510.13-3.1 %0.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)151,799.80184,472.00-21.5 %0.028,619.764,647.9383.8 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 628,812.31530,000.0015.7 %5.094,078.1424,870.6773.6 %5.0
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.014,748.005,283.3364.2 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 263,403.41160,217.0039.2 %5.027,201.848,162.1770.0 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.08,084.082,219.7172.5 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.012,453.863,215.7674.2 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 134,244.7368,132.0049.2 %5.019,032.9715,127.4720.5 %5.0
กองตำรวจสื่อสาร362,332.19838,961.69-131.5 %0.0116,846.8820,115.9682.8 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร275,579.47518,000.00-88.0 %0.050,321.796,220.7787.6 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.232,105.61197,468.0014.9 %5.072,301.569,105.8687.4 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1145,752.66171,667.45-17.8 %0.024,837.239,088.3163.4 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2155,818.59120,000.0023.0 %5.022,518.3625,365.68-12.6 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 397,424.1528,646.2070.6 %5.09,845.1213,323.28-35.3 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4116,979.8992,872.0020.6 %5.08,664.1818,724.62-116.1 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5109,952.0553,715.7551.1 %5.011,692.989,994.2714.5 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6120,166.4853,518.7355.5 %5.015,390.3613,982.499.1 %4.5
กองบังคับการตำรวจจราจร645,775.94805,000.00-24.7 %0.0229,999.41412,140.00-79.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว157,010.11146,000.007.0 %3.535,627.7071,509.34-100.7 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง177,773.00243,135.00-36.8 %0.034,910.5252,616.85-50.7 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 2114,356.05111,434.002.6 %1.013,387.3819,557.44-46.1 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 3117,843.3187,443.0025.8 %5.015,767.5837,381.37-137.1 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 6159,409.78203,422.00-27.6 %0.020,861.2829,284.43-40.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 7133,277.03104,855.0021.3 %5.027,147.9031,582.98-16.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 8ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 9141,502.34266,181.00-88.1 %0.018,157.8651,432.79-183.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ707,239.19570,875.0619.3 %5.0288,575.221,133,730.80-292.9 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)222,517.86212,656.834.4 %2.044,080.1431,925.3627.6 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ480,643.3124,244.0095.0 %5.062,466.6058,022.817.1 %3.5
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1616,800.50547,345.6311.3 %5.0175,009.6384,586.1651.7 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 2163,474.67101,312.0038.0 %5.044,462.3433,291.9025.1 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3398,007.22340,193.0014.5 %5.0114,472.5658,589.2848.8 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.011,916.459,609.2419.4 %5.0
กองบังคับการปราบปรามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค162,076.34199,252.91-22.9 %0.039,988.9119,891.5850.3 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม143,996.83139,520.003.1 %1.528,057.5632,255.87-15.0 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี147,662.2070,945.6052.0 %5.032,430.4236,554.96-12.7 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ258,596.64240,346.007.1 %3.5129,058.1612,136.1390.6 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 424,359.47203,671.5552.0 %5.076,076.4645,978.5839.6 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี216,949.6495,072.0056.2 %5.011,742.702,865.6075.6 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.345,204.72593,488.19-71.9 %0.014,896.28142,681.86-857.8 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.330,767.44324,692.001.8 %0.559,295.3644,764.0924.5 %5.0
กองบัญชี(กช.สงป.)82,925.5252,987.0036.1 %5.011,072.704,956.8155.2 %5.0
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.011,919.369,827.9417.5 %5.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09,913.954,713.9552.5 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.028,426.2716,949.0840.4 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง397,453.22357,113.0010.1 %5.03,596,076.809,900.1699.7 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09,270.185,204.0843.9 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.018,935.9419,445.43-2.7 %0.0
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.011,254.624,775.6657.6 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.025,071.6014,275.2143.1 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.118,665.95124,687.00-5.1 %0.021,519.3026,201.29-21.8 %0.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.015,961.382,674.5583.2 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.160,145.5941,506.2074.1 %5.037,281.0045,730.29-22.7 %0.0
บก.ตชด.ภาค 1403,214.94371,928.007.8 %3.514,218.3824,217.10-70.3 %0.0
บก.ตชด.ภาค 2285,077.59280,990.091.4 %0.522,893.5713,275.2042.0 %5.0
บก.ตชด.ภาค 3203,273.08217,042.31-6.8 %0.0524,941.8857,675.0589.0 %5.0
บก.ตชด.ภาค 4199,403.41109,857.2744.9 %5.030,366.3631,202.75-2.8 %0.0
บก.ปส.1 บช.ปส.351,369.53195,341.0044.4 %5.036,189.40102,274.83-182.6 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.213,780.7585,123.0060.2 %5.039,550.6222,019.2644.3 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.285,072.66125,039.7856.1 %5.063,192.4866,239.95-4.8 %0.0
โรงพยาบาลดารารัศมี273,372.41183,387.3332.9 %5.022,547.802,628.6888.3 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า63,789.6096,133.00-50.7 %0.01,841.37439.9576.1 %5.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง242,774.48484,416.00-99.5 %0.014,420.285,934.0458.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1946,159.13215,376.0077.2 %5.0371,529.884,316.3198.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10119,776.74186,273.00-55.5 %0.0399,545.414,071.5099.0 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2109,189.08158,081.70-44.8 %0.0150,544.9417,722.2588.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3400,543.66131,052.0067.3 %5.0186,126.725,570.0097.0 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 41,044,593.40111,308.0089.3 %5.0437,496.972,974.6399.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5146,656.9770,734.5851.8 %5.040,848.897,538.2481.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 431,718.3899,272.0077.0 %5.0162,793.312,627.7098.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 748,197.5967,551.30-40.2 %0.020,507.984,376.0278.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8533,364.5050,554.8790.5 %5.0357,070.345,412.9998.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 991,607.1177,550.0015.3 %5.091,391.344,466.9595.1 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน495,658.94563,902.38-13.8 %0.097,684.825,143.0294.7 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา55,653.284,399.0092.1 %5.05,079.841,285.3174.7 %5.0
รวม 51,195,964 36,637,244 28.44 % 5.0 10,239,697 3,851,861 62.38 % 5.0