สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน789,728.631,350,093.00-71.0 %0.041,332.9211,377.1872.5 %5.0
รวม 789,729 1,350,093 -70.96 % 0.5 41,333 11,377 72.47 % 5.0