สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 575,986.63145,575.0074.7 %5.031,352.613,694.2388.2 %5.0
รวม 575,987 145,575 74.73 % 5.0 31,353 3,694 88.22 % 5.0