สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ998,071.88578,835.7542.0 %5.033,441.247,377.4077.9 %5.0
รวม 998,072 578,836 42.00 % 5.0 33,441 7,377 77.94 % 5.0