สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 732,066.38715,062.002.3 %1.036,918.078,142.2977.9 %5.0
รวม 732,066 715,062 2.32 % 1.0 36,918 8,142 77.94 % 5.0