กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี516,532.81103,639.0379.9 %5.018,055.303,938.0078.2 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 47,365.3655,060.99-16.2 %0.017,274.055,013.2171.0 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูนไม่ครบ87374.242ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3791.0635ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ85,455.1271,035.1716.9 %5.015,488.584,339.5072.0 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา91047.52363767.69930.0 %5.015876.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง361,670.6691,906.8974.6 %5.017,569.815,406.6269.2 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา47,508.1379,532.93-67.4 %0.014,459.923,804.0573.7 %5.0
รวม 1,149,580 464,943 0.00 % 0.0 82,848 22,501 0.00 % 0.0