สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1,296,510.80991,455.0023.5 %5.038,984.7911,171.3071.3 %5.0
รวม 1,296,511 991,455 23.53 % 5.0 38,985 11,171 71.34 % 5.0