สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ630,478.44346,000.0045.1 %5.030,771.045,717.8181.4 %5.0
รวม 630,478 346,000 45.12 % 5.0 30,771 5,718 81.42 % 5.0