สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม984,060.25768,297.0021.9 %5.048,815.0413,634.9072.1 %5.0
รวม 984,060 768,297 21.93 % 5.0 48,815 13,635 72.07 % 5.0