สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า782,383.00201,216.5874.3 %5.030,477.162,482.3091.9 %5.0
รวม 782,383 201,217 74.28 % 5.0 30,477 2,482 91.86 % 5.0