สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า780,659.69201,216.5874.2 %5.030,477.162,482.3091.9 %5.0
รวม 780,660 201,217 74.22 % 5.0 30,477 2,482 91.86 % 5.0