สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 860,303.00840,101.002.3 %1.041,379.8450,371.04-21.7 %0.0
รวม 860,303 840,101 2.35 % 1.0 41,380 50,371 -21.73 % 0.5