จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี2,830.97753.0073.4 %5.0433.3753.8687.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ224.54ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี3,287.261,828.0044.4 %5.0604.5451.5991.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย4,499.981,073.0076.2 %5.0362.5457.9584.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแคไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท4,407.821,120.0074.6 %5.0246.2836.6585.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ3,846.88871.0077.4 %5.0267.290.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง4,060.50844.0079.2 %5.0186.3636.7580.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็กไม่ครบ891.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้ไม่ครบ657.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ36.42ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง3,990.56948.0076.2 %5.0158.7236.7676.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน3,779.97366.0090.3 %5.0191.7772.0862.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี4,842.145,006.00-3.4 %0.01,157.32973.7515.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรีไม่ครบ1,913.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,835.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,471.38297.0093.4 %5.0623.56397.8236.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี3,013.14631.0079.1 %5.0509.50300.2441.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี3,810.742,488.0034.7 %5.0832.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี1,734.073,404.76-96.3 %0.0382.60760.70-98.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี5,137.552,779.0045.9 %5.01,346.131,170.3413.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)3,704.563,501.005.5 %2.5813.69600.2226.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี8,631.0916,532.01-91.5 %0.01,365.22502.8663.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)9,288.288,222.0111.5 %5.02,746.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรีไม่ครบ2,576.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ251.89ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที 7 (สระบุรี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 27,748.555,769.9225.5 %5.03,110.17916.7570.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี9,165.907,661.9616.4 %5.02,898.67199.5093.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี3,889.72920.0076.3 %5.0623.5364.3289.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,151.471,670.4047.0 %5.0509.43511.04-0.3 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี7,293.128,450.00-15.9 %0.01,194.012,109.59-76.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี9,476.131,098.0088.4 %5.01,232.04751.3139.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี3,837.93450.0088.3 %5.0718.61190.0073.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี7,808.6610,718.16-37.3 %0.01,650.61107.5593.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี3,248.032,152.0033.7 %5.0604.54263.7056.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,769.272,310.0038.7 %5.0781.72418.0046.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี1,827.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5908.77390.8557.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,605.882,704.0041.3 %5.01,041.88430.1058.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี6,984.513,645.0047.8 %5.0680.5734.8394.9 %5.0
สพ.สระบุรี14,167.599,255.0034.7 %5.0584.60309.7147.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี68,266.4752,820.2022.6 %5.01,068.10458.0657.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรีไม่ครบ1,263.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ184.10ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี5,093.064,145.0818.6 %5.0813.69529.1535.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี3,553.702,053.0042.2 %5.0718.61390.0045.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี3,807.741,701.0055.3 %5.0832.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี3,814.255,546.26-45.4 %0.0699.59967.91-38.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 129,352.4913,205.0055.0 %5.0971.60445.0654.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒44,300.738,468.7880.9 %5.01,516.69893.5241.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีไม่ครบ3,455.68ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ367.97ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี81,505.5786,708.00-6.4 %0.01,473.12225.0584.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก30,617.8323,400.0023.6 %5.0760.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์42,970.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,072.731,490.71-39.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี92,717.6143,762.0052.8 %5.0731.03927.78-26.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี29,399.0426,664.009.3 %4.5716.201,337.98-86.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี44,666.4714,874.0066.7 %5.0596.77536.8010.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค50,948.9121,468.0057.9 %5.0577.061,266.59-119.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี10,317.2514,804.30-43.5 %0.03,684.312,304.5437.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี24,137.6715,490.7935.8 %5.01,057.16209.0080.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 5,693.843,471.0039.0 %5.01,003.88789.3121.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรีไม่ครบ1,266.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ359.12ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี37,423.8611,469.0069.4 %5.03,439.874,061.82-18.1 %0.0
รวม 726,100 457,519 0.00 % 45,328 28,583 0.00 %