จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี2,830.97753.0073.4 %5.0433.3753.8687.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี3,562.413,366.515.5 %2.5719.93224.5468.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี3,287.261,828.0044.4 %5.0604.5451.5991.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี23,875.1019,952.6216.4 %5.04,104.83912.9977.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี6,099.742,505.9458.9 %5.0355.8057.9583.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย4,499.981,073.0076.2 %5.0362.5457.9584.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค4,718.111,668.0064.6 %5.0233.6675.2067.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท4,407.821,120.0074.6 %5.0246.2836.6585.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ3,846.88871.0077.4 %5.0267.290.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง4,060.50844.0079.2 %5.0186.3636.7580.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก4,126.07891.0078.4 %5.0316.8281.0174.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้4,045.71657.0083.8 %5.0139.4036.4273.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง3,990.56948.0076.2 %5.0158.7236.7676.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน3,779.97366.0090.3 %5.0191.7772.0862.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด3,922.29203.0094.8 %5.0194.7418.7290.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง3,931.98405.0089.7 %5.0294.6673.2375.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ4,579.79712.0084.5 %5.0184.3362.8165.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี4,842.145,006.00-3.4 %0.01,157.32973.7515.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี4,486.471,913.0057.4 %5.0851.75560.5034.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,471.38297.0093.4 %5.0623.56377.9339.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี3,013.14631.0079.1 %5.0509.50300.2441.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี3,850.832,488.0035.4 %5.0832.722,527.16-203.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี2,062.133,404.76-65.1 %0.0479.09760.70-58.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี5,137.552,779.0045.9 %5.01,346.131,170.3413.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)3,704.563,501.005.5 %2.5813.69600.2226.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี8,631.0916,532.01-91.5 %0.01,365.22502.8663.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)9,288.288,222.0111.5 %5.02,746.85242.2591.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,359.032,576.0023.3 %5.0734.54251.8965.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที 7 (สระบุรี)4,237.604,592.61-8.4 %0.01,440.93176.7487.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 27,955.605,769.9227.5 %5.03,110.17916.7570.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี9,165.907,661.9616.4 %5.02,898.67199.5093.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี3,889.72920.0076.3 %5.0623.5364.3289.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,151.471,670.4047.0 %5.0509.43511.04-0.3 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,659.031,891.0048.3 %5.0775.72330.3757.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี7,293.128,450.00-15.9 %0.01,194.012,109.59-76.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี9,476.133,883.0059.0 %5.01,232.04751.3139.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี3,837.93450.0088.3 %5.0718.61190.0073.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี9,694.1210,718.16-10.6 %0.01,650.61107.5593.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี3,248.032,152.0033.7 %5.0604.54263.7056.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,769.272,310.0038.7 %5.0781.72418.0046.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี4,335.932,223.0048.7 %5.0908.77390.8557.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,605.882,704.0041.3 %5.01,041.88430.1058.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี6,984.513,645.0047.8 %5.0680.5734.8394.9 %5.0
สพ.สระบุรี14,167.599,255.0034.7 %5.0584.60309.7147.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี68,266.4752,820.2022.6 %5.01,068.10458.0657.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี2,741.831,263.0053.9 %5.0401.38184.1054.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี5,093.064,145.0818.6 %5.0813.69529.1535.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี3,553.702,053.0042.2 %5.0718.61390.0045.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี9,055.996,856.4424.3 %5.01,517.31449.3570.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี3,807.741,701.0055.3 %5.0832.74134.3483.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี3,814.253,080.6519.2 %5.0699.59583.2616.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 129,889.8213,205.0055.8 %5.0975.06445.0654.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒44,300.738,468.7880.9 %5.01,516.69893.5241.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี10,402.113,455.6866.8 %5.0366.83367.97-0.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี81,505.5786,708.00-6.4 %0.01,473.121,175.0620.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก30,617.8323,400.0023.6 %5.0760.05635.1516.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์44,893.9748,000.00-6.9 %0.01,072.731,490.71-39.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี92,717.6143,762.0052.8 %5.0731.03927.78-26.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี29,399.0426,664.009.3 %4.5716.201,337.98-86.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี45,930.8814,874.0067.6 %5.0596.77536.8010.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค50,948.9121,468.0057.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี10,060.0517,755.34-76.5 %0.01,619.391,755.60-8.4 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี10,052.478,262.9917.8 %5.03,037.772,304.5424.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี24,137.6715,490.7935.8 %5.01,057.16209.0080.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 5,693.843,471.0039.0 %5.01,003.88789.3121.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี2,682.381,266.0052.8 %5.0490.43359.1226.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี37,424.818,607.0077.0 %5.03,439.873,487.53-1.4 %0.0
รวม 888,874 570,588 35.81 % 64,120 36,805 42.60 %