จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี5,088.91647.0087.3 %5.0420.83111.5173.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี12,186.666,370.3047.7 %5.065.21120.17-84.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรีไม่ครบ5,408.55ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ103.39ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี3,290.221,333.0059.5 %5.0350.420.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 543,723.7046,177.00-5.6 %0.09,801.22472.2095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,078.27780.1984.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 220,717.7112,235.7240.9 %5.03,586.24813.9677.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 324,565.6726,451.60-7.7 %0.03,981.911,096.8072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0327.7358.2282.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0266.3696.3663.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่8,210.14457.0094.4 %5.0333.280.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง4,121.08153.0096.3 %5.0313.0474.3876.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง6,941.421,544.0077.8 %5.0389.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม4,600.481,005.0078.2 %5.0315.6144.2786.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 16,206.701,892.0069.5 %5.0366.8854.1585.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 27,065.821,308.0081.5 %5.0376.9147.5087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง986.32114.0088.4 %5.0346.210.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์ไม่ครบ685.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ106.35ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 14,745.361,263.0073.4 %5.0392.5844.3488.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 26,532.051.00100.0 %5.0423.6557.0086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ4,618.311,200.0074.0 %5.01,102.9095.0091.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 25,584.887,874.40-41.0 %0.02,025.741,433.0929.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,541.022,089.0054.0 %5.01,027.87792.0422.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 29,136.917,571.8017.1 %5.02,322.20817.2764.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี5,068.814,452.0012.2 %5.01,314.52147.3088.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรีไม่ครบ1,653.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ667.51ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 35,687.563,932.3130.9 %5.0818.31200.9675.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรีไม่ครบ1,193.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ284.93ประเมินไม่ได้0.0
สำนักชลประทานที่ 915,932.6552,956.00-232.4 %0.05,562.4710,171.40-82.9 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 23,872.511,446.0062.7 %5.01,419.27364.8074.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,501.872,176.0051.7 %5.01,086.33387.3264.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,493.952,225.0050.5 %5.0667.971,089.15-63.1 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี3,294.152,824.0014.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 65,006.772,615.0047.8 %5.01,875.483,759.68-100.5 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี13,685.1926,751.00-95.5 %0.01,865.98295.0684.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 ไม่ครบ12,084.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,818.10ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)6,311.256,753.00-7.0 %0.01,602.661,085.8532.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี4,028.321,856.0553.9 %5.0857.95504.7141.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)ไม่ครบ6,581.42ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)7,800.2710,239.17-31.3 %0.02,751.382,670.982.9 %1.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี3,607.902,550.0029.3 %5.0782.07144.4681.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี3,777.582,016.3846.6 %5.0558.06235.6057.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี6,154.538,474.74-37.7 %0.01,312.57524.3360.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี5,340.3026,439.10-395.1 %0.01,312.24278.8878.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรีไม่ครบ5,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ873.84ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี4,128.661,038.0074.9 %5.01,084.75107.5890.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี6,823.1020,459.57-199.9 %0.01,897.05185.1490.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี3,432.761,304.0062.0 %5.0644.57257.9160.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี4,339.242,827.0034.9 %5.0972.23423.1256.5 %5.0
lสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี4,867.075,215.77-7.2 %0.01,318.70239.4081.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 7,061.268,774.99-24.3 %0.01,999.091,025.5748.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี4,070.237,392.00-81.6 %0.0839.12102.7387.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 85,055.5415,258.0082.1 %5.0761.05710.836.6 %3.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี17,530.839,654.0044.9 %5.0827.27194.8876.4 %5.0
รจก.ชลบุรี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เรือนจำพิเศษพัทยา89,829.4282,030.008.7 %4.01,456.311,633.50-12.2 %0.0
ทสญ.ชลบุรี 47,545.6426,628.0044.0 %5.0769.37286.7062.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 215,021.3911,160.0025.7 %5.02,071.242,070.950.0 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี3,067.15728.0076.3 %5.0229.8288.6261.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี6,485.986,127.965.5 %2.51,645.32757.9653.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี24,108.0333,574.00-39.3 %0.01,704.73686.8859.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,480.863,567.0020.4 %5.01,116.87606.1045.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี9,152.389,048.421.1 %0.51,846.97473.4974.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี1,331.582,290.00-72.0 %0.0529.351,140.70-115.5 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี6,797.504,404.2535.2 %5.0729.22316.4556.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)13,271.669,724.6826.7 %5.02,799.84151.7294.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 180,920.8612,912.6184.0 %5.0929.17384.4358.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 278,805.7010,168.0087.1 %5.01,159.09633.8245.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3ไม่ครบ4,684.66ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ327.44ประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี30,166.6213,385.4255.6 %5.0406.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี2,713.834,886.21-80.0 %0.0299.75280.256.5 %3.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีไม่ครบ48,627.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,162.80ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบไม่ครบ117,615.63ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,234.81ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี103,536.4548,613.9953.0 %5.0723.381,619.59-123.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบางแสนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี8,495.7517,591.30-107.1 %0.03,229.082,365.1026.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี21,485.4545,193.00-110.3 %0.0549.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,339.181,483.0055.6 %5.0793.38123.9084.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี21,208.4014,488.0031.7 %5.0844.21102.1787.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 6,249.806,135.501.8 %0.5972.23968.000.4 %0.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)6,388.7918,849.20-195.0 %0.02,270.70151.5193.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 34,211.615,322.00-26.4 %0.0936.15540.5542.3 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)5,311.394,329.9918.5 %5.01,476.7338.0897.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี3,085.611,295.0058.0 %5.0390.33192.3650.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 239,958.7829,259.6226.8 %5.010,259.366,468.6536.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีไม่ครบ22,445.88ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,592.70ประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,055,706 772,511 0.00 % 106,193 54,199 0.00 %