จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี5,088.91647.0087.3 %5.0420.83111.5173.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี12,186.666,370.3047.7 %5.065.21120.17-84.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี4,876.595,408.55-10.9 %0.0651.01103.3984.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี3,290.221,333.0059.5 %5.0350.420.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 543,723.7046,177.00-5.6 %0.09,801.22472.2095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 324,565.6726,451.60-7.7 %0.03,981.911,096.8072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,078.27780.1984.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 220,717.718,609.9658.4 %5.03,586.24813.9677.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 16,206.701,892.0069.5 %5.0366.8854.1585.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 27,065.821,308.0081.5 %5.0376.9147.5087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง986.32114.0088.4 %5.0346.210.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 14,745.361,263.0073.4 %5.0392.5844.3488.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 26,532.051.00100.0 %5.0423.6557.0086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ4,618.311,200.0074.0 %5.01,102.9095.0091.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์6,933.50685.0090.1 %5.0222.95106.3552.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0327.7358.2282.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0266.3696.3663.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง5,318.541,037.0080.5 %5.0291.1049.4083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่8,210.14457.0094.4 %5.0333.280.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง4,121.08153.0096.3 %5.0313.0474.3876.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง6,941.421,544.0077.8 %5.0389.64106.9372.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม4,600.481,005.0078.2 %5.0315.6144.2786.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 25,584.887,874.40-41.0 %0.02,025.741,433.0929.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,541.022,089.0054.0 %5.01,027.87792.0422.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 29,136.917,571.8017.1 %5.02,322.20817.2764.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี5,068.814,452.0012.2 %5.01,314.52147.3088.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี5,196.481,653.0068.2 %5.0765.41667.5112.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 35,687.563,932.3130.9 %5.0818.31200.9675.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี2,967.161,193.0059.8 %5.0653.70284.9356.4 %5.0
สำนักชลประทานที่ 915,932.6552,956.00-232.4 %0.05,562.4710,171.40-82.9 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 23,872.511,446.0062.7 %5.01,419.27364.8074.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,147.901,534.0051.3 %5.0460.88451.712.0 %1.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,501.872,176.0051.7 %5.01,086.33387.3264.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 28,386.716,716.9019.9 %5.01,822.9347.5097.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี1,934.023,564.00-84.3 %0.0448.85221.4550.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี5,726.632,225.0061.1 %5.01,162.391,034.6911.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี3,294.152,824.0014.3 %5.0403.9750.0887.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 65,006.772,615.0047.8 %5.01,875.483,759.68-100.5 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี20,918.5426,751.00-27.9 %0.01,865.98295.0684.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 20,224.4112,084.6040.2 %5.03,465.324,818.10-39.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)6,311.256,753.00-7.0 %0.01,602.661,085.8532.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)4,318.016,581.42-52.4 %0.01,287.581,293.52-0.5 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี4,028.321,856.0553.9 %5.0857.95504.7141.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)7,800.2710,239.17-31.3 %0.02,751.382,670.982.9 %1.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี3,607.902,550.0029.3 %5.0782.07144.4681.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี3,902.102,016.3848.3 %5.0558.06235.6057.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี6,154.538,474.74-37.7 %0.01,312.57524.3360.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี5,340.3026,439.10-395.1 %0.01,312.24278.8878.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี4,174.345,000.00-19.8 %0.0698.10873.84-25.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี4,128.661,038.0074.9 %5.0603.08107.5882.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี7,470.7320,459.57-173.9 %0.01,897.05185.1490.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี3,432.761,304.0062.0 %5.0644.57257.9160.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี4,339.242,827.0034.9 %5.0972.23423.1256.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี4,867.075,215.77-7.2 %0.01,318.70239.4081.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 7,061.268,774.99-24.3 %0.01,999.091,025.5748.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี4,070.237,392.00-81.6 %0.0839.12102.7387.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 85,055.5415,258.0082.1 %5.0761.05710.836.6 %3.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี17,530.839,654.0044.9 %5.0827.27194.8876.4 %5.0
รจก.ชลบุรี 240,060.52237,960.000.9 %0.52,265.692,688.66-18.7 %0.0
เรือนจำพิเศษพัทยา89,829.4282,030.008.7 %4.01,456.311,633.50-12.2 %0.0
ทสญ.ชลบุรี 47,545.6426,628.0044.0 %5.0769.37286.7062.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 215,021.3911,160.0025.7 %5.02,071.242,070.950.0 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี3,067.15728.0076.3 %5.0496.8388.6282.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี6,485.986,127.965.5 %2.51,645.32757.9653.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี24,108.0333,574.00-39.3 %0.01,704.73686.8859.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,480.863,567.0020.4 %5.01,116.87570.9548.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี9,317.089,048.422.9 %1.01,885.00473.4974.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี1,331.582,290.00-72.0 %0.0529.351,140.70-115.5 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี6,797.504,404.2535.2 %5.0729.22316.4556.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ9,434.284,544.1051.8 %5.0879.34512.2941.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 180,920.8612,912.6184.0 %5.0929.17384.4358.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 278,810.7810,168.0087.1 %5.01,160.24633.8245.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 322,620.054,684.6679.3 %5.0615.19327.4446.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)13,271.669,724.6826.7 %5.02,799.84151.7294.6 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี30,166.6213,385.4255.6 %5.0406.40585.20-44.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี2,713.834,886.21-80.0 %0.0299.75280.256.5 %3.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี65,634.9348,627.0025.9 %5.01,382.601,162.8015.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ67,665.83117,615.63-73.8 %0.0900.202,234.81-148.3 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี103,536.4548,613.9953.0 %5.0723.381,619.59-123.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี22,990.1833,732.74-46.7 %0.0834.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน92,310.6124,385.0073.6 %5.0536.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา46,086.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5796.261,238.61-55.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม27,366.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5624.34675.45-8.2 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)24,566.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5570.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี24,790.2727,817.68-12.2 %0.01,935.902,107.67-8.9 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี8,495.753,675.0056.7 %5.03,229.082,365.1026.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี21,485.4545,193.00-110.3 %0.0549.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,339.181,483.0055.6 %5.0793.38123.9084.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี21,208.4014,488.0031.7 %5.0844.21102.1787.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 6,249.806,135.501.8 %0.5972.23968.000.4 %0.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)42,636.7018,849.2055.8 %5.01,575.23151.5190.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 34,211.615,322.00-26.4 %0.0936.15540.5542.3 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)5,311.394,329.9918.5 %5.01,476.7338.0897.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี3,085.611,295.0058.0 %5.0390.33192.3650.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 239,958.7829,259.6226.8 %5.010,259.366,468.6536.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี56,324.8322,445.8860.1 %5.06,882.306,592.704.2 %2.0
รวม 1,770,671 1,322,239 25.33 % 134,066 81,310 39.35 %