จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี4,927.07647.0086.9 %5.0420.83111.5173.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี3,185.581,333.0058.2 %5.0350.420.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 120,806.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.55,078.27780.1984.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 16,009.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5366.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 26,841.111,308.0080.9 %5.0376.9147.5087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง954.95114.0088.1 %5.0346.210.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์ไม่ครบ685.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ106.35ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 26,324.321.00100.0 %5.0423.6557.0086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ4,471.441,200.0073.2 %5.01,102.9095.0091.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ96.36ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่7,949.04457.0094.3 %5.0333.280.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง3,990.02153.0096.2 %5.0313.0474.3876.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,396.602,089.0052.5 %5.01,027.87792.0422.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 28,846.337,571.8014.4 %5.02,322.20817.2764.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรีไม่ครบ1,653.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 35,506.683,932.3128.6 %5.0818.31200.9675.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักชลประทานที่ 915,425.9652,956.00-243.3 %0.05,562.4710,171.40-82.9 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,358.702,176.0050.1 %5.01,086.33387.3264.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,351.032,225.0048.9 %5.0667.971,089.15-63.1 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรีไม่ครบ2,824.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ50.08ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 64,847.552,615.0046.1 %5.01,875.483,759.68-100.5 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี13,249.9726,751.00-101.9 %0.01,865.98295.0684.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)6,110.536,753.00-10.5 %0.01,602.661,085.8532.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีไม่ครบ1,856.05ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ224.86ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี3,493.172,550.0027.0 %5.0782.07144.4681.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรีไม่ครบ8,474.74ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ524.33ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรีไม่ครบ26,439.10ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ278.88ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรีไม่ครบ1,038.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ107.58ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี6,606.1120,459.57-209.7 %0.01,897.05185.1490.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี4,201.242,827.0032.7 %5.0972.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
lสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี4,712.2816,414.55-248.3 %0.01,318.70226.8082.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี ไม่ครบ8,774.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง ไม่ครบ15,258.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ710.83ประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รจก.ชลบุรี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เรือนจำพิเศษพัทยาไม่ครบ82,030.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,633.50ประเมินไม่ได้0.0
ทสญ.ชลบุรี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 214,543.6811,160.0023.3 %5.02,071.242,070.950.0 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี6,279.716,662.84-6.1 %0.01,645.32622.9062.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3ไม่ครบ4,684.66ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรีไม่ครบ13,385.42ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีไม่ครบ48,613.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,619.59ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบางแสนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,232.991,483.0054.1 %5.0793.38123.9084.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี20,533.9314,488.0029.4 %5.0844.21102.1787.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 6,051.056,135.50-1.4 %0.0972.23968.000.4 %0.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)6,185.6218,849.20-204.7 %0.02,270.70151.5193.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)5,142.484,329.9915.8 %5.01,476.7338.0897.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี2,987.481,295.0056.7 %5.0390.33192.3650.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 238,688.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.510,259.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 189,707 218,937 0.00 % 39,691 24,592 0.00 %