จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,490.39880.0064.7 %5.0139.821.9598.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง7,707.423,971.5048.5 %5.054.100.00100.0 %5.0
สถานีโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล จังหวัดระยอง6,601.2712,911.05-95.6 %0.0150.2363.3657.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง3,192.5181.0097.5 %5.0436.30315.2127.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง4,429.782,401.0045.8 %5.0622.71122.7880.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง32,297.9427,673.0014.3 %5.03,151.841,912.2839.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 14,371.30613.0086.0 %5.0206.300.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง4,696.651,132.0075.9 %5.0214.9233.9484.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง4,081.201,584.0061.2 %5.0347.73112.1667.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์3,582.54353.0090.1 %5.0137.8858.4157.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย4,258.17716.0083.2 %5.0223.101.0099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง4,185.36919.2878.0 %5.0351.10167.1152.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา396.25351.0011.4 %5.0311.9171.2777.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา4,196.52811.0080.7 %5.0158.8365.6958.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0263.4047.5581.9 %5.0
ด่านศุลกากรมาบตาพุด9,819.066,597.9332.8 %5.01,677.1058.9096.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 14,547.541,798.0060.5 %5.02,005.96680.2066.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 22,689.501,990.0026.0 %5.0752.66508.2532.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง3,596.161,786.5050.3 %5.0426.92293.3931.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง4,262.612,239.0047.5 %5.0982.23359.9463.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง4,286.28840.0080.4 %5.0584.61229.9660.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง4,147.591,141.0072.5 %5.0641.72707.75-10.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง6,365.373,341.5047.5 %5.01,246.14317.2074.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง5,371.6231.0899.4 %5.01,724.89488.7371.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง3,949.202,371.0040.0 %5.0810.65503.3837.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง42,213.811,386.0096.7 %5.017,166.63822.6995.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง3,777.061,192.0068.4 %5.0468.16153.4067.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง98,752.5614,462.2285.4 %5.039,412.48467.0398.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง4,326.272,367.0045.3 %5.0907.95484.5046.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง3,415.26955.0072.0 %5.0698.7774.5789.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง3,075.60874.0071.6 %5.0546.64434.5520.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดระยอง54,780.5435,503.5035.2 %5.024,838.012,645.6789.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง11,247.154,280.0061.9 %5.01,220.81756.8638.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,464.581,168.0066.3 %5.0497.11110.6577.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง5,913.369,140.45-54.6 %0.01,477.53111.4892.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง3,065.762,528.0017.5 %5.0508.61786.14-54.6 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง27,588.783,286.0088.1 %5.010,891.35275.5097.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง4,889.912,034.0058.4 %5.0945.98318.1966.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง7,517.524,379.0041.7 %5.01,212.20413.4365.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง4,645.533,297.5929.0 %5.0792.07124.3084.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง75,149.3521,544.6771.3 %5.0976.29479.1450.9 %5.0
สพ.ระยอง112,004.6412,926.8088.5 %5.0424.03261.7338.3 %5.0
รจก.ระยอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสป.ห้วยโป่ง ไม่ครบ13,002.11ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ507.83ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง2,692.261,584.0041.2 %5.0394.48143.7863.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง4,811.165,364.66-11.5 %0.01,155.16905.4421.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง3,497.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5774.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สปส.จ.ระยอง8,738.9713,712.00-56.9 %0.01,592.521,245.4021.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง2,878.411,080.0062.5 %5.0584.68268.5554.1 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง10,558.355,096.0051.7 %5.0679.76575.1015.4 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก3,824.564,248.09-11.1 %0.0816.7975.5690.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 115,481.7511,483.4925.8 %5.01,531.541,212.0720.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 234,958.188,566.0075.5 %5.01,113.10752.1532.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง3,278.773,285.93-0.2 %0.0266.98152.5042.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง222,344.55137,746.0038.0 %5.01,258.192,483.17-97.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด48,570.3140,830.0015.9 %5.0563.46118.1779.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย33,593.5232,792.002.4 %1.0818.52921.35-12.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง28,485.2236,228.00-27.2 %0.0659.17550.2216.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง28,388.9912,336.0056.5 %5.0603.20663.56-10.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง6,283.8021,980.24-249.8 %0.01,549.171,826.85-17.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 5,233.143,776.0027.8 %5.01,079.09924.2714.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง459.30714.30-55.5 %0.0356.48112.4768.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง28,659.8115,137.2047.2 %5.06,100.548,625.38-41.4 %0.0
รวม 1,090,591 553,817 49.22 % 141,470 37,396 73.57 %