จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,490.39880.0064.7 %5.0139.820.9599.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง7,707.423,971.5048.5 %5.054.100.00100.0 %5.0
สถานีโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล จังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง3,192.5181.0097.5 %5.0436.30315.2127.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง4,429.782,401.0045.8 %5.0622.71122.7880.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง26,123.9427,673.00-5.9 %0.03,151.841,911.2839.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 25,388.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5263.4046.5582.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 14,371.30613.0086.0 %5.0206.300.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง4,696.651,132.0075.9 %5.0214.9233.9484.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง4,081.201,584.0061.2 %5.0347.73111.1668.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์3,582.54353.0090.1 %5.0137.8858.4157.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย4,258.17716.0083.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดงไม่ครบ1,236.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ167.11ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา396.25351.0011.4 %5.0311.9170.2777.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา4,196.52811.0080.7 %5.0158.8364.6959.3 %5.0
ด่านศุลกากรมาบตาพุด9,819.066,597.9332.8 %5.01,677.1058.9096.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 14,547.541,798.0060.5 %5.02,005.96680.2066.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง3,596.161,786.5050.3 %5.0426.92293.3931.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง4,262.612,239.0047.5 %5.0982.23359.9463.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยองไม่ครบ840.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ229.96ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง4,147.591,141.0072.5 %5.0641.72707.75-10.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง6,365.373,341.5047.5 %5.01,246.14317.2074.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง3,949.202,371.0040.0 %5.01,404.39503.3864.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง4,748.851,386.0070.8 %5.01,345.32822.6938.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง3,777.061,192.0068.4 %5.0468.161.0099.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง98,752.5614,462.2285.4 %5.039,412.48467.0398.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองไม่ครบ2,367.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ484.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง3,415.26955.0072.0 %5.0698.7774.5789.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง3,075.60874.0071.6 %5.0546.64434.5520.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดระยองไม่ครบ35,503.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,464.581,168.0066.3 %5.0497.11110.6577.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง5,913.369,140.45-54.6 %0.01,477.53111.4892.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง3,065.762,528.0017.5 %5.0508.61786.14-54.6 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง27,588.783,286.0088.1 %5.010,891.35275.5097.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง4,889.912,034.0058.4 %5.0945.98318.1966.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง7,517.524,379.0041.7 %5.01,212.20413.4365.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง4,645.533,297.5929.0 %5.0792.07124.3084.3 %5.0
สพ.ระยอง112,004.6412,926.8088.5 %5.0424.03261.7338.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง23,094.6421,544.676.7 %3.0625.28279.5155.3 %5.0
รจก.ระยอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสป.ห้วยโป่ง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง2,692.261,584.0041.2 %5.0394.48143.7863.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง6,611.165,364.6618.9 %5.01,155.16905.4421.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สปส.จ.ระยอง8,738.9713,712.00-56.9 %0.01,592.521,245.4021.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง2,878.411,200.0058.3 %5.0584.68295.9249.4 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง10,558.355,096.0051.7 %5.0541.30575.10-6.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 115,481.7511,483.4925.8 %5.01,531.541,211.0720.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 213,622.788,566.0037.1 %5.01,113.10752.1532.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด28,473.3140,830.00-43.4 %0.0715.05118.1783.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ550.22ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง28,388.9912,336.0056.5 %5.0603.20662.56-9.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ไม่ครบ3,776.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ924.27ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง459.30169.4063.1 %5.0356.48112.4768.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยองไม่ครบ15,137.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ8,624.38ประเมินไม่ได้0.0
รวม 530,074 239,357 0.00 % 82,603 16,159 0.00 %