จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,658.511.00100.0 %5.0456.8997.4478.7 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 782,495.1434,536.0058.1 %5.0350.62361.25-3.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี23,404.4416,324.0030.3 %5.057.88111.48-92.6 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี3,158.241,668.0047.2 %5.0666.07167.0074.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี2,971.201,660.0044.1 %5.0590.0037.3093.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี33,077.0112,440.0062.4 %5.02,814.881,014.8963.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี6,245.16947.0084.8 %5.0280.6573.6273.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่4,067.82624.0084.7 %5.0223.7357.2374.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง4,080.15433.0089.4 %5.0286.9055.0480.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์3,940.60536.0086.4 %5.0189.4657.0869.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม3,914.28294.0092.5 %5.0176.6555.1168.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน3,905.16237.0093.9 %5.0306.6154.6182.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว4,490.34469.0089.6 %5.0369.1956.5284.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,823.89374.0090.2 %5.0380.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม3,953.04664.0083.2 %5.0253.2355.9977.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,898.68318.0091.8 %5.0215.6852.8875.5 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี6,938.076,103.0012.0 %5.01,152.94782.6632.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี3,860.402,276.1341.0 %5.0932.29610.6934.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,711.82883.0067.4 %5.0496.69282.3143.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,693.16485.0082.0 %5.0382.68374.862.0 %1.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรีไม่ครบ2,573.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ332.44ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี3,276.871,428.0056.4 %5.0723.12150.9979.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี3,016.641,676.0044.4 %5.0609.02273.2355.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี4,235.462,419.0042.9 %5.01,122.45875.0422.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี3,920.613,350.5014.5 %5.0989.34201.4379.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี5,180.912,543.0050.9 %5.01,438.55266.5481.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,475.051,584.0054.4 %5.0799.18147.4181.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,448.991,439.0058.3 %5.0780.161,045.73-34.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,121.92852.0072.7 %5.0780.1637.8995.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,863.98400.0086.0 %5.0551.97246.8855.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,895.713,815.002.1 %1.0951.31353.4062.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,423.775,679.00-28.4 %0.01,141.470.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี4,509.607,962.00-76.6 %0.01,160.4858.2295.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี5,282.692,369.0055.2 %5.0704.10276.4260.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,680.132,289.0037.8 %5.0875.14474.1045.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี5,656.021,508.0073.3 %5.0894.26635.1629.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี4,285.021,597.0062.7 %5.01,122.45385.4665.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี3,074.072,637.0014.2 %5.0609.0247.6192.2 %5.0
สพ.จันทบุรี11,424.218,688.0024.0 %5.0428.83377.4112.0 %5.0
รจจ.จันทบุรี 62,439.9872,132.00-15.5 %0.0932.74525.2543.7 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)6,331.876,030.244.8 %2.01,960.65601.5669.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2ไม่ครบ9,521.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ648.81ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี3,892.744,209.48-8.1 %0.0340.20470.74-38.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี69,646.7177,571.00-11.4 %0.01,421.58100.0093.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรีไม่ครบ11,959.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ485.39ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอามไม่ครบ12,640.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี43,498.1423,493.0046.0 %5.01,708.492,386.59-39.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,153.092,585.0018.0 %5.0685.08130.6680.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรีไม่ครบ666.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ274.98ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี130,288.8315,587.9888.0 %5.055,666.662,956.8694.7 %5.0
รวม 604,310 335,116 0.00 % 88,599 17,383 0.00 %