จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,737.281.00100.0 %5.0456.8997.4478.7 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 784,939.4434,536.0059.3 %5.0350.62361.25-3.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี24,097.9016,324.0032.3 %5.057.88111.48-92.6 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.5471.9462.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี3,251.821,668.0048.7 %5.0666.07167.0074.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี3,059.241,660.0045.7 %5.0590.0037.3093.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี34,057.078,188.3276.0 %5.02,814.88999.3764.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี6,430.20947.0085.3 %5.0280.6573.6273.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่4,188.35631.0084.9 %5.0223.7336.8283.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง4,201.04433.0089.7 %5.0286.9055.0480.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์4,057.36348.0091.4 %5.0189.4655.6670.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม4,030.26294.0092.7 %5.0176.6555.1168.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน4,020.87237.0094.1 %5.0306.6154.6182.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว4,623.39469.0089.9 %5.0369.1956.5284.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,937.19374.0090.5 %5.0380.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม4,070.17374.0090.8 %5.0253.2354.2978.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ4,014.20253.0093.7 %5.0215.6854.2874.8 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี7,143.646,103.0014.6 %5.01,152.94782.6632.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี3,974.782,276.1342.7 %5.0932.29610.6934.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,772.96485.0082.5 %5.0382.68374.862.0 %1.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,792.17883.0068.4 %5.0496.69282.3143.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี4,564.112,573.0043.6 %5.0970.32332.4465.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี3,373.961,428.0057.7 %5.0723.12150.9979.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี3,113.001,676.0046.2 %5.0609.02337.0344.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี4,360.962,419.0044.5 %5.01,122.45875.0422.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี4,036.783,350.5017.0 %5.0989.34201.4379.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี5,334.422,543.0052.3 %5.01,438.55266.5481.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,578.011,584.0055.7 %5.0799.18147.4181.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี8,530.8610,648.26-24.8 %0.01,578.84444.2171.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,551.191,439.0059.5 %5.0780.161,045.73-34.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,214.42852.0073.5 %5.0780.1637.8995.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,948.84400.0086.4 %5.0551.97246.8855.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี4,011.143,815.004.9 %2.0951.31353.4062.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ17,290.5522,624.00-30.8 %0.03,176.182,763.2213.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,554.845,679.00-24.7 %0.01,141.47139.8887.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี3,526.681,620.0054.1 %5.0761.15261.7065.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี4,643.227,962.00-71.5 %0.01,160.4858.2295.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี5,439.212,369.0056.4 %5.0704.10276.4260.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,789.172,289.0039.6 %5.0875.14474.1045.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี5,823.611,508.0074.1 %5.0894.26635.1629.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี4,411.981,597.0063.8 %5.01,122.45385.4665.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี3,165.152,637.0016.7 %5.0609.0247.6192.2 %5.0
สพ.จันทบุรี11,762.718,688.0026.1 %5.0428.83377.4112.0 %5.0
รจจ.จันทบุรี 64,290.0672,132.00-12.2 %0.0932.74525.2543.7 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 13,598.6521,568.18-58.6 %0.0490.80304.7537.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี2,702.723,081.00-14.0 %0.0551.97119.7478.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี4,528.193,001.0033.7 %5.01,084.42409.6362.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,436.611,863.0045.8 %5.0723.12158.2678.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)5,518.303,241.0041.3 %5.01,084.42311.1571.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี4,986.832,174.0056.4 %5.0685.08373.2145.5 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี3,145.113,095.001.6 %0.5628.04324.5048.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 127,868.8717,730.0036.4 %5.01,277.20437.5065.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 220,472.349,388.0054.1 %5.01,512.22648.8157.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)6,519.486,030.247.5 %3.51,960.65601.5669.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี4,008.084,209.48-5.0 %0.0340.20470.74-38.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี71,344.8077,571.00-8.7 %0.01,421.581,178.5317.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี21,254.2311,959.0043.7 %5.0725.62485.3933.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม25,031.8312,640.0049.5 %5.0698.14702.52-0.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว23,176.3410,250.0055.8 %5.0761.33500.4334.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี44,786.9723,493.0047.5 %5.01,708.492,386.59-39.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,246.512,585.0020.4 %5.0685.08130.6680.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,422.99666.0072.5 %5.0513.94274.9846.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี134,149.2315,587.9888.4 %5.055,666.662,956.8694.7 %5.0
รวม 813,912 468,450 42.44 % 106,396 27,552 74.10 %