จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบ654.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ96.26ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทราไม่ครบ2,590.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ98.72ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังเขต 23,535.312,954.0016.4 %5.0734.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา3,195.941,244.0061.1 %5.0601.760.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา20,036.2217,501.6512.6 %5.04,481.021,507.8566.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง5,793.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5335.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว4,190.14962.0077.0 %5.0215.1055.5874.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม4,380.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5234.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต3,597.94603.0083.2 %5.0369.1274.2779.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า4,315.411,057.0075.5 %5.0219.8836.2083.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์3,791.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5190.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว4,223.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5265.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น3,981.34524.0086.8 %5.0219.7840.1981.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน3,964.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5177.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ3,529.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5235.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทราไม่ครบ3,334.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ698.54ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา4,042.212,560.0036.7 %5.0944.05650.4231.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,393.462,310.0031.9 %5.0677.82129.6080.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา3,301.27981.0070.3 %5.0639.79435.1232.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,603.462,693.0025.3 %5.0867.981,079.20-24.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 25,144.473,274.2036.4 %5.01,852.541,152.1637.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,124.092,187.00-3.0 %0.0513.000.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,620.102,508.0045.7 %5.01,172.271,182.24-0.9 %0.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา4,370.514,131.005.5 %2.51,058.15393.7462.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา7,746.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,229.29335.5572.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา1,351.962,150.00-59.0 %0.0479.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,290.81665.0079.8 %5.0734.8744.2594.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,683.423,354.008.9 %4.0791.92226.3271.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,555.490.00100.0 %5.01,020.110.00100.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา6,494.184,127.0036.5 %5.01,077.16225.9079.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบ1,437.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา5,733.5312,639.84-120.5 %0.01,533.5478.8994.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา4,975.982,269.0054.4 %5.0906.02326.5664.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,520.901,067.0069.7 %5.0734.87237.5067.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา5,106.932,684.0047.4 %5.01,566.97455.8570.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา4,201.863,384.0019.5 %5.0715.8638.1594.7 %5.0
สพ.ฉะเชิงเทรา11,343.112,525.0077.7 %5.0715.86266.3062.8 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 84,511.6257,232.1132.3 %5.01,273.40423.7266.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,351.071,061.0075.6 %5.0552.9797.4682.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา5,767.903,929.3431.9 %5.01,024.21532.6648.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,196.881,143.0072.8 %5.0810.94522.5035.6 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา9,837.2617,631.40-79.2 %0.01,799.301,093.1639.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,657.731,448.0060.4 %5.0544.2383.5584.6 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบ8,231.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ780.90ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)17,057.845,032.8070.5 %5.01,963.77200.5189.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 122,250.3018,338.0817.6 %5.0955.76627.0034.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2ไม่ครบ7,649.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา1,606.453,457.20-115.2 %0.0321.6330.5590.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 32,620.1323,488.0028.0 %5.0888.98611.4831.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา59,048.4360,076.00-1.7 %0.01,263.451,121.3411.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา97,404.585,000.0094.9 %5.0802.35950.00-18.4 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา20,561.9617,052.0017.1 %5.0673.131,415.39-110.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราไม่ครบ12,561.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ387.30ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง43,273.3828,904.0033.2 %5.0652.66574.7511.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม79,109.5024,268.0069.3 %5.0750.650.00100.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3,570.543,469.002.8 %1.0734.34696.965.1 %2.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,852.82717.0074.9 %5.0468.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 614,833 352,602 0.00 % 38,100 17,954 0.00 %