จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา1,022.91654.0036.1 %5.0391.7796.2675.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา3,004.272,590.8013.8 %5.0452.2498.7278.2 %5.0
สำนักงานคลังเขต 23,535.312,954.0016.4 %5.0734.870.00100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา3,195.941,244.0061.1 %5.0601.760.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา20,036.2217,501.6512.6 %5.04,481.021,507.8566.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง4,848.96462.1290.5 %5.0335.47159.9552.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว4,406.00962.0078.2 %5.0253.1355.5878.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม4,380.53879.0079.9 %5.0330.7160.7681.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต3,597.94603.0083.2 %5.0369.1274.2779.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า4,315.411,057.0075.5 %5.0219.8836.2083.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์3,767.08366.8890.3 %5.0190.650.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว4,223.48251.7494.0 %5.0265.64110.9758.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น3,981.34524.0086.8 %5.0219.7840.1981.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน3,964.3636.9899.1 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ3,529.6415.0799.6 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา4,856.293,334.0031.3 %5.01,248.30698.5444.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา4,230.342,560.0039.5 %5.01,020.11650.4236.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,393.462,310.0031.9 %5.0677.82129.6080.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา3,301.27981.0070.3 %5.0639.79435.1232.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,603.462,693.0025.3 %5.0867.981,079.20-24.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 25,144.473,274.2036.4 %5.01,852.541,152.1637.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,141.132,187.00-2.1 %0.0513.000.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,620.102,508.0045.7 %5.01,172.271,182.24-0.9 %0.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา4,370.514,131.005.5 %2.51,058.15393.7462.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา7,746.6015,937.00-105.7 %0.01,229.29335.5572.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา1,351.962,150.00-59.0 %0.0479.47228.9052.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,290.81665.0079.8 %5.0734.8744.2594.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา2,954.891,611.0045.5 %5.0544.71188.9465.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,861.633,354.0013.1 %5.0791.92226.3271.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,555.490.00100.0 %5.01,020.111,255.85-23.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา6,494.184,127.0036.5 %5.01,077.16225.9079.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,317.321,437.0056.7 %5.0829.95147.7082.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา6,483.9612,639.84-94.9 %0.01,533.5478.8994.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา11,479.343,709.0067.7 %5.0792.45296.2062.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา4,975.982,269.0054.4 %5.0906.02326.5664.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,520.901,067.0069.7 %5.0734.87200.7872.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา5,106.932,684.0047.4 %5.01,566.97455.8570.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา4,201.863,384.0019.5 %5.0715.8638.1594.7 %5.0
สพ.ฉะเชิงเทรา11,343.112,525.0077.7 %5.0715.86266.3062.8 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 84,511.6257,232.1132.3 %5.01,273.40423.7266.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,351.071,061.0075.6 %5.0552.9797.4682.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา5,767.903,929.3431.9 %5.01,024.21532.6648.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,196.881,143.0072.8 %5.0810.94522.5035.6 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา9,837.2617,631.40-79.2 %0.01,799.301,093.1639.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,657.731,448.0060.4 %5.0544.2383.5584.6 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา3,756.378,231.50-119.1 %0.0685.37780.90-13.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 122,250.3018,215.8618.1 %5.0955.76627.0034.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 218,458.447,649.6058.6 %5.01,662.38782.1253.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)17,057.845,032.8070.5 %5.01,963.77200.5189.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา1,606.453,457.20-115.2 %0.0321.63168.3047.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 32,620.1323,488.0028.0 %5.0888.98611.4831.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา59,048.4355,891.005.3 %2.51,263.451,121.3411.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา97,404.5842,344.0056.5 %5.0802.351,485.63-85.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา20,561.9617,052.0017.1 %5.0673.131,415.39-110.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา18,307.2412,561.6031.4 %5.0679.25387.3043.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง43,273.3828,904.0033.2 %5.0652.661,399.35-114.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม86,011.4424,268.0071.8 %5.0750.651,175.41-56.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา8,604.8515,810.00-83.7 %0.01,734.591,214.7330.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3,774.563,469.008.1 %4.0734.87696.965.2 %2.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,946.88717.0075.7 %5.0506.68337.8533.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา15,888.5710,132.0036.2 %5.03,625.085,142.72-41.9 %0.0
รวม 747,494 471,308 36.95 % 55,152 32,582 40.92 %