จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,588.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5351.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก8,305.623,178.8361.7 %5.0632.340.9599.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,199.9893.8097.1 %5.0499.1889.5482.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก13,295.9210,792.0018.8 %5.01,723.09791.1654.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0231.4656.8575.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา4,418.19734.0083.4 %5.0237.45102.8956.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์4,290.94935.0078.2 %5.0266.0890.7165.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี4,020.24337.0091.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,549.801,482.0058.3 %5.0613.23610.400.5 %0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก3,128.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5556.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายกไม่ครบ1,550.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ612.12ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก3,289.441,193.0063.7 %5.0537.26276.8548.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก3,154.86922.0070.8 %5.0480.21283.0641.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก12,384.411,740.0086.0 %5.01,012.661,048.33-3.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,587.512,364.0048.5 %5.0993.64677.1131.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,576.841,768.6850.6 %5.0651.3587.6986.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก7,436.899,552.84-28.5 %0.01,602.1549.2696.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,435.481,289.0062.5 %5.0594.31157.7773.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,468.47551.0084.1 %5.0613.320.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก3,102.721,052.0066.1 %5.0461.19654.52-41.9 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,656.261,584.0056.7 %5.0670.3710,907.83-1,527.1 %0.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก4,750.7323,025.00-384.7 %0.01,069.712,029.51-89.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก5,579.904,816.0013.7 %5.01,373.96478.1465.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายกไม่ครบ1,426.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ175.28ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก15,604.6913,688.4012.3 %5.01,716.25110.2093.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,634.232,035.0044.0 %5.0670.33280.8658.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,740.672,455.0034.4 %5.0784.47177.5977.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก4,138.851,613.0061.0 %5.0860.53476.9044.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก3,273.832,433.0025.7 %5.0356.4368.2280.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก3,435.541,438.0058.1 %5.0594.31292.6450.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก733,008.9417,767.0097.6 %5.06,720.671,436.2678.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายกไม่ครบ1,232.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก3,423.661,068.0068.8 %5.0575.29379.8934.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก3,054.871,131.0063.0 %5.0423.16118.0272.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก4,896.853,257.0733.5 %5.0803.44294.2563.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก3,467.82988.0071.5 %5.0575.29166.9471.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก3,261.362,185.5033.0 %5.0499.230.00100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก24,770.0712,789.7848.4 %5.01,182.66631.9546.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก562.782,671.00-374.6 %0.0280.99641.90-128.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก9,254.3012,689.87-37.1 %0.01,301.40984.3524.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 3,241.721,739.0046.4 %5.0594.31384.6635.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,967.61586.0080.3 %5.0366.11309.9515.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 925,242 147,945 0.00 % 32,069 25,148 0.00 %