จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,588.35802.0069.0 %5.0351.03173.8550.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก3,573.793,178.8311.1 %5.0632.3455.1091.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,199.9893.8097.1 %5.0499.1889.5482.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก13,295.926,990.1647.4 %5.01,723.09791.1654.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0231.4656.8575.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา4,418.19734.0083.4 %5.0237.45102.8956.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์4,290.94935.0078.2 %5.0266.0890.7165.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี4,020.24337.0091.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,643.861,482.0059.3 %5.0651.27610.406.3 %3.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก3,128.291,048.0066.5 %5.0556.270.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก3,925.281,550.0060.5 %5.0784.47612.1222.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก3,289.441,193.0063.7 %5.0537.26276.8548.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก3,154.86922.0070.8 %5.0480.21283.0641.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก12,384.411,740.0086.0 %5.01,012.661,048.33-3.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก2,172.283,473.88-59.9 %0.0481.63266.6444.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,587.512,364.0048.5 %5.0993.64677.1131.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,576.841,768.6850.6 %5.0651.3587.6986.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก7,436.899,552.84-28.5 %0.01,602.1549.2696.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,482.511,289.0063.0 %5.0613.32157.7774.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,468.47551.0084.1 %5.0613.320.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก3,102.721,052.0066.1 %5.0461.19654.52-41.9 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,644.101,584.0056.5 %5.0670.371,407.83-110.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก4,750.7323,025.00-384.7 %0.01,069.711,921.30-79.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก5,579.904,816.0013.7 %5.01,373.96478.1465.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก4,365.201,426.0067.3 %5.01,050.69175.2883.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก15,604.6913,688.4012.3 %5.01,716.25110.2093.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก3,845.231,674.0056.5 %5.0499.23330.5133.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,634.232,035.0044.0 %5.0670.33280.8658.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,553.612,455.0030.9 %5.0708.40177.5974.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก4,138.851,613.0061.0 %5.0860.53476.9044.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก3,273.832,433.0025.7 %5.0356.4368.2280.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก3,435.541,438.0058.1 %5.0594.31292.6450.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก733,008.9417,767.0097.6 %5.06,720.671,436.2678.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก2,816.841,232.0056.3 %5.0347.10187.6745.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก3,423.661,068.0068.8 %5.0575.29379.8934.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก3,054.871,131.0063.0 %5.0423.16118.0272.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก4,896.853,257.0733.5 %5.0803.44294.2563.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก3,467.82988.0071.5 %5.0575.29166.9471.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก3,261.362,185.5033.0 %5.0499.23178.5364.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก24,770.0712,994.7847.5 %5.01,182.66631.9546.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก399.632,671.00-568.4 %0.0265.20641.90-142.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก74,587.5166,292.0011.1 %5.01,146.781,493.24-30.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก53,127.0915,201.0071.4 %5.0469.071,230.55-162.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์45,249.2110,656.0076.5 %5.0488.991,025.14-109.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก11,453.6515,247.92-33.1 %0.01,340.861,042.1522.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 3,241.721,739.0046.4 %5.0594.31384.6635.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,920.58586.0079.9 %5.0347.10309.9510.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก36,495.508,106.9677.8 %5.02,215.335,816.73-162.6 %0.0
รวม 1,154,742 258,368 77.63 % 40,944 27,143 33.71 %