จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว8,826.455,242.0040.6 %5.062.920.9598.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว5,569.90449.3191.9 %5.071.0734.2451.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,308.921,367.0058.7 %5.0725.30135.1381.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว3,222.561,392.0056.8 %5.0687.2758.5591.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว9,234.326,988.0024.3 %5.01,562.00860.4944.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว4,905.88989.0079.8 %5.0288.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด3,876.46254.0093.4 %5.0305.2653.9682.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา3,990.62382.0090.4 %5.0444.9374.4183.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น4,099.88753.0081.6 %5.0276.39104.1462.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร4,024.11584.0085.5 %5.0333.2636.2889.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ4,777.761,068.0077.6 %5.0405.93106.6873.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์3,963.45330.0091.7 %5.0239.1150.4778.9 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว5,265.031,472.0072.0 %5.01,181.681,564.17-32.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว4,191.06574.0086.3 %5.0478.09168.5964.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ6,665.741,852.0072.2 %5.0699.82105.0785.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว3,840.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5953.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,202.07929.0071.0 %5.0687.27202.2770.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว2,881.54931.7067.7 %5.0554.15902.63-62.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว3,967.902,315.0041.7 %5.0934.474,112.55-340.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว1,970.16150.0092.4 %5.0479.661,374.33-186.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,846.341,188.0069.1 %5.0953.490.9599.9 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว4,365.043,585.3017.9 %5.01,143.65863.4624.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว7,400.409,912.99-34.0 %0.01,295.78327.2474.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว4,979.451,142.0077.1 %5.0763.33443.9341.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว3,333.41652.0080.4 %5.0399.3483.9979.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว2,977.31316.0089.4 %5.0573.17374.8534.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว4,117.972,087.5349.3 %5.0915.46193.2278.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้วไม่ครบ2,249.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วไม่ครบ1,336.59ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว4,394.567,773.49-76.9 %0.01,143.65219.9080.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้วไม่ครบ1,817.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ331.86ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,609.825,479.85-240.4 %0.0915.46229.7474.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว3,950.86862.0078.2 %5.0972.50869.2510.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว840.341,662.00-97.8 %0.0611.20110.2282.0 %5.0
สพ. สระแก้ว10,963.852,226.0079.7 %5.0744.31730.081.9 %0.5
รจจ.สระแก้ว 48,978.0030,395.0037.9 %5.0930.541,033.02-11.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,838.79747.0073.7 %5.0535.7391.7082.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว4,440.761,743.0060.7 %5.0801.36623.2022.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,976.75979.0067.1 %5.0592.19243.3758.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว7,277.365,241.4028.0 %5.0991.52617.6337.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว3,586.24810.0077.4 %5.0801.36594.1825.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว10,972.2912,796.67-16.6 %0.03,672.78781.5678.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว14,090.087,763.0144.9 %5.0862.76862.550.0 %0.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 117,475.3214,456.5017.3 %5.01,501.44570.2662.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 230,918.4415,560.0749.7 %5.01,598.781,770.77-10.8 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว30,260.692,654.0091.2 %5.0305.260.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว52,731.3449,872.005.4 %2.51,250.811,257.00-0.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้วไม่ครบ32,385.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,140.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น79,099.7922,389.0071.7 %5.0843.791,065.58-26.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว4,000.7612,042.40-201.0 %0.01,774.941,895.49-6.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 3,556.941,781.0049.9 %5.0858.41382.3855.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,630.10718.0072.7 %5.0497.11293.4141.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 456,557 244,857 46.37 % 38,379 26,475 0.00 %