จังหวัดนครราชสีมา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,764.16675.0075.6 %5.0810.41322.0760.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา14,567.9823,852.00-63.7 %0.084.16272.58-223.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา9,365.35421.5095.5 %5.0109.4962.8642.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา5,509.853,932.0028.6 %5.01,456.96250.0282.8 %5.0
สำนักงานคลังเขต 33,137.701,272.0059.5 %5.01,556.4121.5998.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา6,480.991,398.0078.4 %5.0436.5451.4488.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 915,855.121,968.8387.6 %5.03,439.01376.2089.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 120,910.6538,652.00-84.8 %0.04,720.451,407.3070.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 213,142.129,970.5024.1 %5.02,830.741,480.3947.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 16,215.693,462.2944.3 %5.0534.8195.0082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0345.3058.9082.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,726.2054.0098.6 %5.0200.2345.6377.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย4,199.25677.0083.9 %5.0357.7396.9172.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย4,432.58764.0082.8 %5.0243.59146.6739.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย4,382.68240.0094.5 %5.0241.8919.8991.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง3,774.95212.0094.4 %5.0449.5645.7189.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง3,754.00174.0095.4 %5.0259.4348.3581.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี3,831.47628.0083.6 %5.0393.4875.7280.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช3,602.32284.0092.1 %5.0249.7876.8669.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง3,787.96400.0089.4 %5.0278.7276.8572.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ3,745.95217.0094.2 %5.0171.0417.2589.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,370.34187.0094.5 %5.0234.6417.1192.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง3,917.92314.0092.0 %5.0440.3854.6487.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก3,767.99449.0088.1 %5.0281.0389.8368.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ3,724.02260.0093.0 %5.0267.4716.7093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว3,708.19317.0091.5 %5.0278.1565.3976.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว3,867.91559.0085.5 %5.0332.7536.5989.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง3,842.47916.0076.2 %5.0560.87118.1678.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน3,914.47527.0086.5 %5.0318.32112.1764.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด3,992.08491.0087.7 %5.0519.2675.0685.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่3,947.39803.0079.7 %5.0469.1594.2879.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย4,023.45497.0087.6 %5.0388.36107.4872.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย4,005.61626.0084.4 %5.0403.2090.3077.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง3,599.29290.0091.9 %5.0344.4431.8690.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม3,643.4493.0097.4 %5.0314.0714.6395.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง3,670.69110.0097.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 35,733.836,121.63-6.8 %0.02,471.59568.6477.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา7,401.793,054.4958.7 %5.02,731.031,388.0049.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่2,591.24816.0068.5 %5.0938.24342.0063.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,690.72752.0072.1 %5.0507.80342.0032.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว2,762.551,645.5040.4 %5.0647.99294.5054.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา3,252.951,191.6063.4 %5.01,000.57321.1067.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง2,690.66602.0077.6 %5.0390.00342.0012.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย2,749.52609.0077.9 %5.0616.21342.0044.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา3,439.572,586.0024.8 %5.01,057.62451.2157.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา4,347.463,632.0016.5 %5.01,494.99667.8555.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 53,236.03934.8471.1 %5.01,514.74160.0189.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา3,094.88810.0073.8 %5.0962.54332.5065.5 %5.0
สำนักชลประทานที่ 860,109.2451,142.0014.9 %5.025,799.9617,317.8032.9 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 33,598.981,554.0056.8 %5.0896.57372.8758.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา3,020.11795.0073.7 %5.0924.51714.6922.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา12,026.353,359.1172.1 %5.04,765.743,603.9024.4 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์88,399.81580,301.94-556.5 %0.03,814.662,985.0521.7 %5.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 34,931.363,757.0023.8 %5.02,355.121,838.5021.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 312,442.538,228.0033.9 %5.01,754.752,776.19-58.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,377.601.00100.0 %5.0731.070.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา6,056.772,871.6052.6 %5.02,540.871,175.2753.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)6,370.366,323.650.7 %0.52,331.69655.5071.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 53,883.102,169.6544.1 %5.01,441.621,872.34-29.9 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา12,104.5724,876.00-105.5 %0.03,244.460.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 391,799.4713,830.4096.5 %5.0403.161,390.40-244.9 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)12,225.7220,943.32-71.3 %0.04,397.126,298.50-43.2 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)9,112.287,228.0020.7 %5.02,726.601,050.7061.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)3,878.324,821.00-24.3 %0.01,304.831,416.27-8.5 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา4,181.671,862.0055.5 %5.01,464.21342.4476.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)6,921.549,316.90-34.6 %0.02,578.901,926.2725.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 510,018.5510,315.00-3.0 %0.03,841.512,650.3031.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา8,258.571.00100.0 %5.03,530.100.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา3,017.55572.0081.0 %5.0105.6051.9650.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,603.93347.0078.4 %5.051.1255.22-8.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,477.31649.0056.1 %5.030.5642.84-40.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา4,545.71753.0083.4 %5.01,133.6893.1091.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา3,206.481,322.0058.8 %5.01,000.57511.9148.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา3,933.292,733.0030.5 %5.01,228.78896.2527.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา6,684.309,541.00-42.7 %0.01,894.323,583.73-89.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา7,156.376,215.0013.2 %5.02,046.45589.9571.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา4,465.652,022.0054.7 %5.01,209.75272.3777.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา13,207.9912,291.406.9 %3.02,502.84143.4594.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา6,869.037,754.00-12.9 %0.02,931.602,432.0017.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา10,513.821,232.0088.3 %5.01,190.73462.6561.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา3,483.402,435.0030.1 %5.01,209.75830.0331.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา5,122.962,529.0050.6 %5.01,799.24397.3477.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา5,347.775,094.004.7 %2.01,837.28824.6055.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา5,103.884,327.0015.2 %5.01,247.78145.7688.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา83,032.7121,766.0073.8 %5.0877.95535.7339.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา56,295.933,246.4094.2 %5.01,012.91542.0546.5 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 45,876.4640,542.0011.6 %5.01,581.73963.7039.1 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 82,132.8591,863.33-11.8 %0.02,073.112.8599.9 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 81,160.55106,551.14-31.3 %0.01,922.83836.0056.5 %5.0
ทสญ.นครราชสีมา69,193.7747,579.0031.2 %5.01,872.881,252.4533.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 39,898.4319,312.00-95.1 %0.02,604.871,355.8547.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา2,763.99338.0087.8 %5.0810.41249.8569.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา5,668.535,439.004.0 %2.01,608.661,180.8526.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา284,358.7213,370.0095.3 %5.015,165.11768.6894.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา4,062.081,148.0071.7 %5.01,190.73672.6743.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา6,768.568,072.93-19.3 %0.02,350.72737.0668.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา3,694.952,560.7130.7 %5.01,190.73390.4567.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา6,667.435,281.0020.8 %5.02,485.512,302.167.4 %3.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา12,435.427,894.0036.5 %5.01,437.94842.6541.4 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร4,654.952,677.3642.5 %5.0846.5999.6688.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา11,865.086,336.0046.6 %5.02,285.26386.3583.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)53,853.806,890.6187.2 %5.01,041.70463.9455.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 145,884.5910,183.0177.8 %5.01,003.06923.587.9 %3.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 212,819.858,551.6833.3 %5.0647.15751.88-16.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 312,226.386,065.1150.4 %5.01,981.87351.5082.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 446,224.6510,768.0076.7 %5.01,679.41936.2944.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 519,859.2910,271.0048.3 %5.01,600.00523.0167.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 645,313.099,255.6879.6 %5.01,305.73424.0267.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 747,566.627,662.7783.9 %5.01,587.28349.5478.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา7,950.053,665.4853.9 %5.0575.97766.54-33.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา209,720.0679,882.0161.9 %5.02,326.402,080.5010.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย25,786.2919,044.0026.1 %5.01,195.631,100.687.9 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี42,953.6420.59100.0 %5.01,423.09225.9584.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ46,992.7722,780.0051.5 %5.01,481.66855.8242.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา151,814.5995,157.0037.3 %5.01,461.021,571.72-7.6 %0.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา46,916.1011,400.0075.7 %5.01,014.41431.1457.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา42,810.1230,504.0028.7 %5.01,422.16725.3549.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง73,006.3311,881.0083.7 %5.01,258.171,198.534.7 %2.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย37,536.9833,704.0010.2 %5.01,444.341,120.3422.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,973.87879.2470.4 %5.01,937.15236.1087.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่81,976.8834,244.6058.2 %5.01,358.771,441.80-6.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา56,767.6347,065.0017.1 %5.01,274.111,894.75-48.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง88,545.091.00100.0 %5.01,285.380.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา32,158.7932,183.00-0.1 %0.03,071.204,406.56-43.5 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา14,194.6310,446.2226.4 %5.06,021.204,003.7133.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา40,870.6324,735.9939.5 %5.01,424.94853.0540.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,286.6947.5096.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา44,755.0128,611.1336.1 %5.03,779.702,173.7042.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 3,591.612,051.0042.9 %5.01,171.72645.9644.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน6,601.314,688.0029.0 %5.02,176.731,040.6552.2 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)2,526.201,293.0048.8 %5.01,461.3555.9596.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา3,496.941,235.0064.7 %5.01,169.22610.4447.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 346,462.2515,764.0066.1 %5.016,543.936,305.2361.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา12,826.2043,688.00-240.6 %0.05,319.1133,388.00-527.7 %0.0
รวม 3,163,143 1,940,509 38.65 % 245,971 156,271 36.47 %