จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ2,738.49405.0085.2 %5.0262.04124.6152.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ5,534.264,400.0020.5 %5.0794.4348.9393.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ3,727.611,649.0055.8 %5.0471.150.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 136,918.0036,486.061.2 %0.55,358.27526.0890.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 226,420.7432,000.00-21.1 %0.04,057.46799.4080.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 320,299.6323,567.23-16.1 %0.03,320.501,290.1061.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 25,044.081.00100.0 %5.0300.0223.6092.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 16,734.933,965.0041.1 %5.0490.1847.5090.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 25,028.802,350.0053.3 %5.0395.10134.9065.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี8,509.364,181.5050.9 %5.0433.13109.7774.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง5,651.892,054.0063.7 %5.0300.0265.0978.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ4,086.44502.0087.7 %5.0396.5796.0375.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 14,881.742,202.0054.9 %5.0444.6090.6479.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์4,970.121,966.0060.4 %5.0341.34109.8767.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 17,277.886,540.0010.1 %5.01,194.09407.9365.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 25,953.646,644.00-11.6 %0.0837.63655.2521.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,282.233,580.0016.4 %5.0813.45456.0043.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ2,800.371,549.0044.7 %5.0281.00100.7064.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ3,168.692,025.0036.1 %5.0414.11311.6024.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ5,721.993,923.0031.4 %5.0634.76342.9546.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,953.472,282.00-16.8 %0.0387.3831.3591.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ4,675.754,537.003.0 %1.51,117.70636.5043.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ9,831.6418,021.00-83.3 %0.01,555.12315.7079.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,784.641,703.0055.0 %5.0680.39322.0552.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ3,130.371,342.0057.1 %5.0414.1122.1494.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ4,343.801,307.0069.9 %5.0357.06284.0520.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ5,170.764,252.0017.8 %5.0794.43151.8080.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ8,750.9315,493.00-77.0 %0.01,992.44737.7163.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ4,092.513,615.0011.7 %5.0794.43644.0118.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ9,437.443,119.0067.0 %5.01,003.61285.9571.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ7,216.3513,563.00-87.9 %0.01,459.99109.2292.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ10,751.163,151.0070.7 %5.0471.16676.40-43.6 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ4,587.863,201.0030.2 %5.0642.30157.7175.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ4,949.284,738.004.3 %2.0851.4883.8990.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ13,299.415,637.0057.6 %5.01,364.91449.0067.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,675.5715,141.00-166.8 %0.01,212.78106.7291.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา29,178.9126,743.008.3 %4.01,050.00935.0410.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ46,432.0620,231.0056.4 %5.0832.06381.6454.1 %5.0
รจก.สมุทรปราการ 137,671.02138,000.00-0.2 %0.02,024.082,267.39-12.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ2,992.271,153.0061.5 %5.0357.06169.5052.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ6,678.629,024.00-35.1 %0.01,421.96428.4569.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ31,962.0063,000.00-97.1 %0.02,322.74448.3080.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ7,135.5210,784.00-51.1 %0.01,079.67522.5051.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ66,538.1447,928.0028.0 %5.05,871.701,536.4273.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ3,429.691,868.0045.5 %5.0509.19263.1548.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ5,565.315,004.0010.1 %5.0642.30331.5648.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 120,174.7514,703.0027.1 %5.0856.48461.7046.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 24,928.0010,104.00-105.0 %0.0864.18495.2642.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ10,204.748,456.0017.1 %5.0282.49230.6018.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ93,772.92105,862.00-12.9 %0.01,478.09596.8459.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ33,540.4019,000.0043.4 %5.0648.185,728.98-783.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ69,086.5034,430.5050.2 %5.0451.73750.98-66.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์28,397.8018,000.0036.6 %5.0399.93319.7920.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ50,438.5517,852.0064.6 %5.015,795.152,001.1487.3 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย389,291.78328,000.0015.7 %5.07,252.731,528.5978.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 4,063.835,000.00-23.0 %0.0832.46606.4727.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ2,818.50575.0079.6 %5.0300.02140.5753.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ45,441.9821,532.0052.6 %5.03,064.624,844.85-58.1 %0.0
รวม 1,361,145 1,148,341 15.63 % 84,976 35,746 57.93 %