จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ2,738.49405.0085.2 %5.0262.04124.6152.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการไม่ครบ4,400.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ3,727.611,649.0055.8 %5.0471.150.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 136,918.0041,035.00-11.2 %0.05,358.27526.0890.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 2ไม่ครบ32,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ799.40ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,290.10ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 16,734.933,965.0041.1 %5.0490.1847.5090.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 25,028.802,350.0053.3 %5.0395.10134.9065.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี5,155.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5433.13109.7774.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง5,651.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5300.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 14,881.742,202.0054.9 %5.0444.6090.6479.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์4,970.121,966.0060.4 %5.0341.34109.8767.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 25,044.081.00100.0 %5.0300.0223.6092.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 16,630.246,540.001.4 %0.51,175.07407.9365.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2ไม่ครบ6,644.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ655.25ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ3,168.692,025.0036.1 %5.0414.11311.6024.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,862.122,282.00-22.5 %0.0365.9431.3591.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการไม่ครบ4,537.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ636.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ7,250.8218,021.00-148.5 %0.01,193.82315.7073.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,691.241,703.0053.9 %5.0642.36322.0549.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ4,343.801,307.0069.9 %5.0357.06284.0520.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ4,320.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5794.43151.8080.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบ15,493.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ5,620.6013,563.00-141.3 %0.01,421.96109.2292.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ4,587.863,201.0030.2 %5.0642.30157.7175.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ13,299.415,637.0057.6 %5.01,364.91449.0067.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.สมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา29,178.9126,743.008.3 %4.01,050.00935.0410.9 %5.0
รจก.สมุทรปราการ ไม่ครบ138,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,267.39ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ2,992.271,153.0061.5 %5.0357.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบ9,024.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ428.45ประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการไม่ครบ63,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ448.30ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบ5,004.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1ไม่ครบ14,703.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ495.26ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ93,772.92105,862.00-12.9 %0.01,478.09596.8459.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันราชประชาสมาสัยไม่ครบ344,090.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 4,063.835,000.00-23.0 %0.0832.46606.4727.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ2,818.50575.0079.6 %5.0300.02140.5753.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 253,325 247,185 0.00 % 20,528 5,987 0.00 %