จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์3,100.64648.9679.1 %5.0603.38279.3953.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์15,982.369,893.2538.1 %5.080.50289.56-259.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์165.061.0099.4 %5.023.081.9091.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์2,677.751,564.0841.6 %5.0755.5073.4890.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์19,482.1710,320.0047.0 %5.02,752.18829.3969.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0348.0960.0382.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง3,690.90409.0088.9 %5.0228.9536.3884.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง3,657.58517.0085.9 %5.0237.1817.9292.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง3,703.22841.0077.3 %5.0404.7274.3681.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่3,587.44494.0086.2 %5.0403.460.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย3,707.37357.0090.4 %5.0437.8855.0787.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย3,917.82558.0085.8 %5.0386.4099.3874.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด3,687.35435.0088.2 %5.0342.0570.3079.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง3,696.50303.0091.8 %5.0312.5747.0085.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ3,916.25563.0085.6 %5.0308.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก3,499.89366.0089.5 %5.0350.6863.7581.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ3,314.33332.0090.0 %5.0268.7780.1370.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์3,892.76259.0093.3 %5.0306.2685.7972.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,597.38320.0091.1 %5.0264.9314.9994.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช3,175.82289.0090.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ4,439.79125.0097.2 %5.0177.6714.8591.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์3,263.79132.0096.0 %5.0295.5716.4894.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง3,643.47288.0092.1 %5.0376.9017.1595.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์3,646.80266.0092.7 %5.0308.4318.9593.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์3,276.452,024.1938.2 %5.0945.66605.1536.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์2,999.841,751.9141.6 %5.0542.79179.5566.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง2,989.17621.0079.2 %5.0581.00275.5052.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง2,607.98995.0061.8 %5.0539.88285.0047.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย2,679.12602.0077.5 %5.0482.14291.6539.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์3,970.432,155.7245.7 %5.01,116.81801.2328.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์2,981.611,206.6459.5 %5.0698.06389.9244.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์2,841.41525.0081.5 %5.0698.44817.49-17.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์4,650.743,184.8031.5 %5.01,325.982,962.79-123.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,160.822,380.84-10.2 %0.0616.02833.15-35.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์165.061.0099.4 %5.023.082.8587.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์4,129.822,748.0033.5 %5.01,364.02313.7077.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์165.0611,120.00-6,636.9 %0.023.080.9595.9 %5.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์1,001,559.1050,417.6195.0 %5.08,145.202,556.8568.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์165.061,235.55-648.5 %0.023.080.9595.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์1,937.04626.0067.7 %5.083.31168.76-102.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)439.601.0099.8 %5.011.660.9591.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์2,662.52529.3080.1 %5.0793.5464.0791.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์2,647.04941.0064.5 %5.0660.42236.9664.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์3,440.422,274.0033.9 %5.0983.68403.5159.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์165.063,009.08-1,723.0 %0.023.083,183.25-13,692.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ2,259.82ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ728.23ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์165.061.0099.4 %5.023.081.9591.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์165.068,145.93-4,835.1 %0.023.08301.64-1,206.9 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์10,350.96912.0091.2 %5.0926.65804.2013.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์5,697.722,078.6463.5 %5.01,744.34200.0288.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์6,437.374,604.1828.5 %5.01,744.33324.3981.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์4,113.762,036.0050.5 %5.01,059.76523.8950.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์3,003.173,284.00-9.4 %0.0717.4724.8096.5 %5.0
สพ.บุรีรัมย์69,129.459,543.0086.2 %5.0955.91727.9723.8 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ 81.5030,276.25-37,048.8 %0.0314.57379.69-20.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,564.381,131.0155.9 %5.0584.36183.4868.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,687.331,338.0050.2 %5.0641.41243.1662.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์6,852.221.00100.0 %5.01,211.870.9599.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์165.56983.27-493.9 %0.023.08304.42-1,219.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์2,297.965,877.19-155.8 %0.01,059.76524.0450.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 170,469.688,085.0088.5 %5.01,106.10619.3044.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 223,009.708,904.0061.3 %5.01,404.65303.0578.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 317,697.248,524.0051.8 %5.01,621.71468.9271.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 427,097.027,310.0073.0 %5.02,647.98433.0083.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)27,275.156,725.3575.3 %5.02,491.82286.1088.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์6.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.510.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง252.541.0099.6 %5.0627.431.9099.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์252.5459,160.00-23,326.0 %0.0574.562,177.63-279.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์252.5458,344.63-23,003.1 %0.0574.564,777.55-731.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์252.5415,128.00-5,890.3 %0.0574.560.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก81,596.7920,800.0074.5 %5.0948.91936.781.3 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ27,220.64ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 3,281.102,090.0036.3 %5.0907.65847.186.7 %3.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์2,454.84418.0783.0 %5.0584.36476.9018.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์406.981.0099.8 %5.042.152.8593.2 %5.0
รวม 1,524,090 383,333 74.85 % 54,482 32,498 40.35 %