จังหวัดสุรินทร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0203.020.9599.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์27,196.6815,922.5041.5 %5.099.14216.77-118.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์15,913.878,886.9444.2 %5.0280.090.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์3,661.112,890.1721.1 %5.0977.1121.3097.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์2,834.60804.0071.6 %5.0746.8948.7293.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์17,423.639,634.0044.7 %5.02,173.501,222.6543.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์4,120.051,274.0069.1 %5.0255.6647.5081.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท4,086.76605.0085.2 %5.0307.8049.1684.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ3,978.591.00100.0 %5.0253.700.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ3,912.00270.0093.1 %5.0246.3811.3295.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม3,945.29391.0090.1 %5.0242.0414.0294.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ3,918.56301.0092.3 %5.0195.1813.9892.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม3,945.29408.0089.7 %5.0292.3155.2181.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี3,912.00498.0087.3 %5.0364.5513.4996.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี3,945.291,084.0072.5 %5.0301.5084.5672.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน3,945.29509.0087.1 %5.0191.1314.6592.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ4,005.32613.0084.7 %5.0329.760.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง3,921.53313.0092.0 %5.0302.0313.8595.4 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม10,343.148,195.0620.8 %5.0864.99177.2279.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์555.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5203.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0203.020.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม555.121.0099.8 %5.0335.150.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาทไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์555.121.0099.8 %5.0203.020.9599.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์3,141.601,103.0064.9 %5.0765.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์3,213.39741.0076.9 %5.0689.85774.72-12.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์555.121.0099.8 %5.0203.020.9599.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์2,709.471.00100.0 %5.0692.590.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์5,385.612,660.6750.6 %5.01,754.742,237.86-27.5 %0.0
ส.ป.ก. สุรินทร์4,438.962,427.5245.3 %5.01,355.40204.3084.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์6,244.411.00100.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์3,755.771.00100.0 %5.01,070.160.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.067.4552.1022.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.108.2986.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.071.880.9098.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์3,296.37797.0075.8 %5.0819.7735.1595.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์2,819.18207.0092.7 %5.0632.80345.0045.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,349.582,712.6919.0 %5.0899.02525.9841.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์6,828.751.00100.0 %5.01,673.811.8599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์2,683.771.00100.0 %5.0152.130.9599.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์555.121.0099.8 %5.0203.020.9599.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์10,787.927,621.9629.3 %5.03,694.37243.6393.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์1,309.471,625.80-24.2 %0.0562.02591.85-5.3 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์4,866.071.00100.0 %5.0956.071.9599.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์555.123,295.00-493.6 %0.0203.02332.24-63.7 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์5,695.954,570.0019.8 %5.01,735.72758.9156.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์2,946.292,550.0013.5 %5.0626.8445.7692.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์10,413.351,873.0082.0 %5.0822.96599.6427.1 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์831.141.0099.9 %5.0292.540.9599.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์542.44688.00-26.8 %0.0211.66152.4128.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์3,669.471,669.7454.5 %5.0880.00584.0133.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์555.12618.00-11.3 %0.0203.020.9599.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์555.121.0099.8 %5.0203.020.9599.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์3,609.021,818.5549.6 %5.0975.080.9099.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์5,443.031.00100.0 %5.0975.080.9599.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์11,357.801.00100.0 %5.01,373.220.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 131,849.6712,720.0060.1 %5.01,294.22561.4956.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 214,321.509,525.2533.5 %5.01,256.31233.4681.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 39,522.811.00100.0 %5.01,597.44502.6968.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)11,336.101.00100.0 %5.02,214.462.8599.9 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์11,029.611.00100.0 %5.0400.890.9099.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์6,019.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5392.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์94,536.5268,847.0027.2 %5.01,729.48762.9055.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์137,551.4439,000.0071.6 %5.01,250.811,674.54-33.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์47,268.8513,012.0172.5 %5.0699.12951.00-36.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม2,104.211.00100.0 %5.0674.950.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท61,180.7319,606.0068.0 %5.0807.13487.4739.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ89,044.501.00100.0 %5.0854.670.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ90,017.291.00100.0 %5.0907.111.9599.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์12,071.4016,761.92-38.9 %0.02,558.652,902.52-13.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,179.454,075.00-28.2 %0.0765.91363.2452.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์3,108.56718.0076.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์30,961.5013,308.5357.0 %5.09,256.974,841.3447.7 %5.0
รวม 887,318 287,172 67.64 % 59,419 22,805 61.62 %