จังหวัดสุรินทร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0203.0272.5164.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์27,196.6815,922.5041.5 %5.099.14216.77-118.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์15,913.878,886.9444.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์3,461.362,890.1716.5 %5.0844.00127.9084.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์2,834.60804.0071.6 %5.0746.8948.7293.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์17,423.635,595.0167.9 %5.02,173.501,222.6543.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี3,945.291,084.0072.5 %5.0301.5084.5672.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน3,945.29509.0087.1 %5.0191.1314.6592.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ4,005.32613.0084.7 %5.0329.760.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง3,921.53313.0092.0 %5.0302.0313.8595.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์4,120.051,274.0069.1 %5.0255.6647.5081.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท4,086.76605.0085.2 %5.0307.8049.1684.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ3,978.591.00100.0 %5.0253.700.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ3,912.00270.0093.1 %5.0246.3811.3295.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม3,945.29391.0090.1 %5.0242.0414.0294.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ3,918.56301.0092.3 %5.0195.1813.9892.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม3,945.29408.0089.7 %5.0292.3155.2181.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี3,912.00498.0087.3 %5.0364.5513.4996.3 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม10,343.147,756.0425.0 %5.0864.99293.1966.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์3,547.543,624.86-2.2 %0.0918.04808.9911.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0539.15246.1054.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม2,915.04479.0083.6 %5.0602.94484.9319.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท2,856.47710.0075.1 %5.0584.72404.3730.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์4,004.323,194.6420.2 %5.0792.521,519.01-91.7 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์3,141.601,103.0064.9 %5.0765.91257.7366.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์3,213.39741.0076.9 %5.0689.85573.8316.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์7,278.884,932.0032.2 %5.02,302.741,444.8037.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์2,709.471,765.6034.8 %5.0692.59593.7514.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์5,385.612,660.6750.6 %5.01,754.742,237.86-27.5 %0.0
ส.ป.ก. สุรินทร์4,438.962,427.5245.3 %5.01,355.40204.3084.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์6,195.8110,428.00-68.3 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์3,755.771,215.9067.6 %5.01,070.16293.5572.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.071.8951.3528.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.067.4552.1022.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.108.2986.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์3,296.37797.0075.8 %5.0819.7735.1595.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์2,819.18207.0092.7 %5.0632.80345.0045.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,349.582,712.6919.0 %5.0899.02525.9841.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์6,828.7514,859.99-117.6 %0.01,673.812,500.94-49.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์3,426.152,297.0033.0 %5.0570.48239.4058.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์4,075.021,896.0053.5 %5.0956.07331.8165.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์10,787.927,621.9629.3 %5.03,694.37243.6393.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์10,378.171,625.8084.3 %5.01,577.55591.8562.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์4,866.071,318.9472.9 %5.0956.071,623.56-69.8 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์2,535.793,295.00-29.9 %0.0203.02332.24-63.7 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์5,695.954,570.0019.8 %5.01,735.72758.9156.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์3,347.442,550.0023.8 %5.0626.8445.7692.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์10,413.351,873.0082.0 %5.0822.96599.6427.1 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์47,266.5121,734.4154.0 %5.0968.54610.8136.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์542.44688.00-26.8 %0.0211.66152.4128.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์3,675.191,669.7454.6 %5.0880.00584.0133.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์3,236.80618.0080.9 %5.0253.73200.5421.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์5,306.283,835.1627.7 %5.0670.95336.5049.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์3,609.021,818.5549.6 %5.0975.0818.9098.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์5,443.033,956.6127.3 %5.0975.08226.0376.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์11,357.802,084.0081.7 %5.01,373.22252.7081.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 131,849.6712,720.0060.1 %5.01,294.22561.4956.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 214,321.509,525.2533.5 %5.01,256.31233.4681.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 39,779.813,873.0060.4 %5.01,597.44502.6968.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)11,336.107,921.7430.1 %5.02,214.461,143.1548.4 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์11,029.611.00100.0 %5.0400.892.8599.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์6,019.972,681.3055.5 %5.0392.46270.4531.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์94,536.5268,847.0027.2 %5.01,729.48762.9055.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์137,551.4433,295.9975.8 %5.01,250.811,674.54-33.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์47,268.8513,012.0172.5 %5.0699.12951.00-36.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม69,770.8118,090.0074.1 %5.0943.50457.0751.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท61,180.7319,606.0068.0 %5.0807.13707.4612.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ89,044.501.00100.0 %5.0854.670.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ90,017.298,986.1290.0 %5.0907.111,329.29-46.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์12,071.4016,761.92-38.9 %0.02,558.652,902.52-13.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,176.881,428.0055.1 %5.0765.91363.2452.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์3,108.56718.0076.9 %5.0632.80288.6054.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์30,961.5013,308.5357.0 %5.09,256.974,841.3447.7 %5.0
รวม 1,049,534 394,210 62.44 % 69,523 39,031 43.86 %