จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ3,364.19883.0073.8 %5.0525.76212.0859.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ26,145.1844,943.00-71.9 %0.0245.87143.2341.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ1,435.741,023.0028.7 %5.0933.85113.0087.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ3,127.321,538.0050.8 %5.0819.7570.7791.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ11,658.465,257.0054.9 %5.03,158.72891.1071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ4,196.351,621.0061.4 %5.0268.7886.1168.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์4,048.95450.0088.9 %5.0435.2286.7180.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์4,058.54539.0086.7 %5.0323.5579.8975.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ4,085.61480.0088.3 %5.0356.9064.5781.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง3,972.25162.0095.9 %5.0215.140.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ3,861.34161.0095.8 %5.0264.520.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์3,851.57141.0096.3 %5.0195.080.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่3,843.58190.0095.1 %5.0278.22102.8663.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์3,796.29241.0093.7 %5.0152.460.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง3,843.58188.0095.1 %5.0227.930.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์3,845.58247.0093.6 %5.0252.8944.3382.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย3,826.04163.0095.7 %5.0178.220.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล3,896.63442.0088.7 %5.0264.0086.7867.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน3,800.29246.0093.5 %5.0189.664.5697.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ3,798.29143.0096.2 %5.0194.627.0396.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน3,861.34233.0094.0 %5.0207.8010.2495.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย3,951.92674.0082.9 %5.0256.9197.0762.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์3,952.37271.0093.1 %5.0246.9587.7564.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ10,721.502,140.0080.0 %5.0971.86425.6056.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง2,704.33714.0073.6 %5.0341.63114.9566.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,636.79596.0077.4 %5.0520.72291.6544.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,366.91552.0076.7 %5.0505.95235.6053.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,669.05649.0075.7 %5.0389.42151.6461.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ5,499.462,643.8451.9 %5.01,295.151,117.9313.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ2,880.57720.0075.0 %5.0762.70218.5071.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ2,857.811,053.0163.2 %5.0648.61161.5075.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ15,974.185,298.0066.8 %5.03,177.742,224.8530.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ2,341.165,987.20-155.7 %0.0624.29978.48-56.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ5,112.535,804.22-13.5 %0.01,523.371,575.80-3.4 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ4,701.042,603.7544.6 %5.01,409.25107.3292.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ13,395.4110,264.8023.4 %5.01,333.18511.0161.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ4,494.621,534.0065.9 %5.0971.88624.9435.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,569.56971.0038.1 %5.065.2755.6514.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ3,590.20759.0078.9 %5.0849.0324.0897.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ2,910.55345.0088.1 %5.0686.64264.1661.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ3,781.563,099.7818.0 %5.0685.68620.399.5 %4.5
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ4,678.254,716.70-0.8 %0.01,400.50252.6682.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ4,733.882,232.0052.9 %5.01,523.3425.3298.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ3,753.571,322.0064.8 %5.01,181.06334.4071.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ26,459.469,659.4063.5 %5.010,383.67159.8198.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ3,924.681,041.0073.5 %5.0762.701,377.50-80.6 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ3,470.802,461.2029.1 %5.0914.83529.4742.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ4,589.511,894.1158.7 %5.01,181.06605.8148.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ8,292.362,325.5472.0 %5.0449.07361.7319.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ5,035.722,478.5050.8 %5.0762.7074.5090.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ10,537.972,008.2780.9 %5.0876.80572.7034.7 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 39,111.6018,180.3053.5 %5.0971.97439.9654.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,725.66864.0068.3 %5.0591.56142.8475.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,268.102,448.0025.1 %5.0819.75548.0333.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,857.21637.0077.7 %5.0648.61322.8250.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ4,882.493,390.9930.5 %5.01,104.97334.5969.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ4,497.512,863.0036.3 %5.01,371.22524.5761.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,148.355,913.46-175.3 %0.01,219.09640.4147.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร)82,389.4910,620.2087.1 %5.02,798.68433.8984.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 110,939.2613,194.53-20.6 %0.02,260.31351.0084.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 246,636.935,756.8887.7 %5.01,088.17938.8613.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3140,784.48873.1299.4 %5.09,683.04356.4896.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 419,149.5010,497.8445.2 %5.01,470.90285.6180.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ3,171.703,859.01-21.7 %0.0428.01380.0011.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ168,038.0591,792.0045.4 %5.02,457.391,156.2552.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ40,078.2870,476.00-75.8 %0.01,243.272,013.35-61.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ23,481.5615,556.0033.8 %5.0897.83503.0244.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์88,120.4912,176.1486.2 %5.01,041.972,461.39-136.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ43,573.5813,184.0069.7 %5.0880.07591.0032.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ116,492.7836,303.0068.8 %5.0852.95400.0053.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ18,457.6822,612.01-22.5 %0.02,089.541,882.639.9 %4.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 3,155.872,011.0036.3 %5.0743.69541.9727.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ2,891.25993.0065.7 %5.0724.67463.3136.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ28,938.7416,280.0043.7 %5.09,588.093,316.5265.4 %5.0
รวม 1,177,695 496,591 57.83 % 91,367 35,220 61.45 %