จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ3,364.19883.0073.8 %5.0525.76223.2457.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ10,741.4944,943.00-318.4 %0.0245.87143.2341.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ1,435.741,023.0028.7 %5.0922.97113.0087.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ3,127.321,538.0050.8 %5.0811.0070.7791.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ11,658.469,436.0019.1 %5.03,158.72891.1071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ4,196.351,621.0061.4 %5.0268.7886.1168.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์4,048.95450.0088.9 %5.0435.2286.7180.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์4,058.54539.0086.7 %5.0323.5579.8975.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ4,085.61480.0088.3 %5.0356.9064.5781.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง3,972.25162.0095.9 %5.0215.140.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ3,861.34161.0095.8 %5.0264.520.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์3,851.57141.0096.3 %5.0195.080.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่3,843.58190.0095.1 %5.0278.22102.8663.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์3,796.29241.0093.7 %5.0152.460.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง3,843.58188.0095.1 %5.0227.930.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์3,845.58247.0093.6 %5.0252.8944.3382.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย3,826.04163.0095.7 %5.0178.220.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล3,896.63442.0088.7 %5.0264.0086.7867.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน3,800.29246.0093.5 %5.0189.664.5697.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ3,798.29143.0096.2 %5.0194.627.0396.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน3,861.34233.0094.0 %5.0207.8010.2495.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย3,951.92674.0082.9 %5.0256.9197.0762.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์3,952.37271.0093.1 %5.0246.9587.7564.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ10,721.502,140.0080.0 %5.0971.86425.6056.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง2,704.33714.0073.6 %5.0341.63114.9566.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,636.79596.0077.4 %5.0520.72291.6544.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,366.912,243.005.2 %2.5505.95235.6053.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,669.05649.0075.7 %5.0389.42151.6461.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ5,499.462,643.8451.9 %5.01,286.401,117.9313.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ2,880.57720.0075.0 %5.0744.08218.5070.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ2,857.811,053.0163.2 %5.0281.98161.5042.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ15,974.185,298.0066.8 %5.03,177.742,224.8530.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ5,055.425,804.22-14.8 %0.01,523.371,575.80-3.4 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ4,701.042,603.7544.6 %5.01,400.50107.3292.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ13,395.4110,264.8023.4 %5.01,068.95511.0152.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ4,494.621,490.0066.8 %5.0971.88408.2958.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ971.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ55.65ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ3,590.20759.0078.9 %5.0849.0324.0897.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ2,910.55345.0088.1 %5.0677.89264.1661.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ3,610.113,099.7814.1 %5.0609.61620.39-1.8 %0.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ4,678.254,716.70-0.8 %0.01,400.50252.6682.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ4,733.882,232.0052.9 %5.01,523.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ9,659.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ159.81ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ3,924.681,041.0073.5 %5.0753.951,377.50-82.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ3,470.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5914.83529.4742.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ5,601.034,148.9225.9 %5.01,618.40605.8162.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ8,292.362,325.5472.0 %5.0449.07365.8618.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ5,035.722,478.5050.8 %5.0498.1974.5085.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ10,537.972,008.2780.9 %5.0876.80572.7034.7 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,725.661,038.0061.9 %5.0591.5698.6583.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,268.102,448.0025.1 %5.0819.75243.5770.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,857.21637.0077.7 %5.0648.70322.8250.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ4,906.473,390.9930.9 %5.01,104.97334.5969.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ4,411.792,863.0035.1 %5.01,333.21524.5760.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,736.595,913.46-116.1 %0.0851.25640.4124.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 17,683.9313,194.53-71.7 %0.02,260.31351.0084.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 246,636.935,756.8887.7 %5.01,088.17938.8613.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3140,784.48873.1299.4 %5.09,683.04356.4896.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 419,149.5010,497.8445.2 %5.01,470.90285.6180.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร)82,389.4910,620.2087.1 %5.02,798.68433.8984.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ3,121.543,859.01-23.6 %0.0293.78380.00-29.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ38,771.7870,476.00-81.8 %0.01,243.272,013.35-61.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์39,780.1812,176.1469.4 %5.01,041.972,461.39-136.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ43,573.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5880.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ116,492.7836,303.0068.8 %5.0852.95400.0053.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ18,405.1422,612.01-22.9 %0.02,089.541,882.639.9 %4.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 3,155.872,011.0036.3 %5.0734.96541.9726.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ2,790.96993.0064.4 %5.0436.80463.31-6.1 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ28,938.7416,280.0043.7 %5.09,588.173,316.5265.4 %5.0
รวม 798,697 345,733 56.71 % 70,938 30,426 57.11 %