จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 262,518.82100.0099.8 %5.0435.3295.0078.2 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี2,732.94832.0069.6 %5.0738.52162.8677.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี29,843.27100.0099.7 %5.0126.71108.7714.2 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี73,491.86100.0099.9 %5.0363.9295.0073.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี288,394.44100.00100.0 %5.01,372.6995.0093.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี3,133.322,368.0024.4 %5.0947.69156.5783.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี32,043.7921,324.0033.5 %5.03,609.931,112.4569.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี4,306.751,846.5057.1 %5.0310.1499.1668.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ4,584.99620.0086.5 %5.0275.5968.3675.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม3,995.6633.0099.2 %5.0365.0981.4877.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,631.18239.0093.4 %5.0344.821.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก3,787.09616.0083.7 %5.0449.4764.7485.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ3,726.99417.0088.8 %5.0266.6056.2378.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร4,306.01342.0092.1 %5.0354.9363.3482.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ3,753.34280.0092.5 %5.0373.5064.3482.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน3,798.29503.0086.8 %5.0286.4166.0676.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล3,801.20461.0087.9 %5.0369.1162.9682.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่3,655.97443.0087.9 %5.0415.1564.3984.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน3,788.69565.0085.1 %5.0498.3384.1283.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,718.33329.0091.2 %5.0303.9066.5078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย3,621.70330.0090.9 %5.0415.008.0398.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,488.29366.0089.5 %5.0190.0211.0794.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร3,582.18539.0085.0 %5.0360.151.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง3,631.07251.0093.1 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร3,743.92489.0086.9 %5.0357.5762.8582.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง3,896.6187.0097.8 %5.0211.151.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์351.86182.0048.3 %5.0148.4062.1658.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก3,660.94294.0092.0 %5.0175.188.3395.2 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก17,131.76100.0099.4 %5.01,500.4095.0093.7 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐ3,534.38100.0097.2 %5.01,165.0795.0091.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี4,613.4910,744.19-132.9 %0.01,461.122,854.17-95.3 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี2,643.221,262.0052.3 %5.0414.43128.0569.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ2,580.34100.0096.1 %5.0296.4395.0068.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล2,520.34100.0096.0 %5.0542.6595.0082.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ4,964.181,085.6078.1 %5.0519.90298.0142.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม2,562.40100.0096.1 %5.0584.8395.0083.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร3,037.51100.0096.7 %5.0640.1795.0085.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี3,066.072,367.8222.8 %5.0895.73235.5073.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี3,860.481,781.2653.9 %5.01,270.9695.0092.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี3,180.521,720.3345.9 %5.0928.67614.8833.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 715,840.2217,528.00-10.7 %0.06,128.314,184.5031.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 44,664.411,329.0071.5 %5.01,517.47551.9563.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี9,039.261,368.0084.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี7,896.47100.0098.7 %5.01,080.8095.0091.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 44,129.043,414.2717.3 %5.01,880.043,388.31-80.2 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี26,487.0230,221.34-14.1 %0.02,464.723,027.35-22.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,054.695,752.44-180.0 %0.0560.991,316.46-134.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี6,480.634,550.5129.8 %5.02,188.811,567.5028.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี4,648.901,000.0078.5 %5.01,461.1295.0093.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี12,232.831,000.0091.8 %5.02,316.8495.0095.9 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี251,393.20229,803.918.6 %4.01,459.871,265.2013.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 10,179.511,000.0090.2 %5.04,069.0895.0097.7 %5.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)4,878.721,000.0079.5 %5.01,764.2095.0094.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี3,494.691,401.2159.9 %5.01,080.80106.9590.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)3,863.144,676.11-21.0 %0.01,440.93654.2054.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)11,475.489,101.9920.7 %5.04,863.811,050.0078.4 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง16,847.211,000.0094.1 %5.0380.3495.0075.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี21,255.331,000.0095.3 %5.0203.9395.0053.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี2,937.281,000.0066.0 %5.0985.7495.0090.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,265.963,000.008.1 %4.0896.20522.6241.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี3,534.721,000.0071.7 %5.01,118.8495.0091.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี18,221.301,000.0094.5 %5.06,215.1295.0098.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี3,421.531,000.0070.8 %5.0890.6495.0089.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี4,050.031,000.0075.3 %5.01,080.8095.0091.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,150.141,000.0080.6 %5.01,556.2095.0093.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี11,911.38946.4492.1 %5.01,461.12475.0067.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี3,437.571,572.5454.3 %5.01,080.80803.1725.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี4,689.551,000.0078.7 %5.01,461.1295.0093.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี7,372.505,449.2526.1 %5.02,354.88287.3187.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี3,435.721,000.0070.9 %5.0890.6495.0089.3 %5.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี23,791.1812,793.7346.2 %5.0916.37273.3670.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี65,262.7921,227.0067.5 %5.0664.49574.4213.6 %5.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 88,578.7571,948.0018.8 %5.01,913.22984.0548.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี2,995.481,563.8947.8 %5.0890.64282.2968.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี3,823.161,000.0073.8 %5.01,137.8595.0091.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี32,402.273,000.0090.7 %5.01,446.87285.0080.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,127.031,480.0052.7 %5.0909.66406.2855.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี6,078.454,571.6424.8 %5.01,537.19468.9769.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี4,279.394,394.00-2.7 %0.01,461.12190.0087.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี3,182.123,987.49-25.3 %0.01,192.65712.5040.3 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี9,207.7412,537.04-36.2 %0.03,362.72678.5779.8 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ9,307.683,000.0067.8 %5.03,665.80285.0092.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี18,982.313,000.0084.2 %5.0797.83285.0064.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 162,145.463,000.0095.2 %5.03,100.171,767.9543.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 243,319.159,909.1477.1 %5.01,373.78511.6662.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 397,172.9610,372.5389.3 %5.03,186.08683.0578.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 432,555.148,943.7172.5 %5.03,075.00593.7580.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 559,512.353,000.0095.0 %5.03,151.45285.0091.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม72,737.5833,560.0053.9 %5.01,362.561,556.86-14.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี50,487.65100.0099.8 %5.01,211.3195.0092.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี92,532.85100.0099.9 %5.01,017.2995.0090.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี56,362.67100.0099.8 %5.01,211.3195.0092.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี48,652.67100.0099.8 %5.01,211.3195.0092.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ68,571.46100.0099.9 %5.01,130.3295.0091.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล79,114.88100.0099.9 %5.01,078.8195.0091.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ68,571.46100.0099.9 %5.0876.1495.0089.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี26,071.22100.0099.6 %5.02,163.6495.0095.6 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี8,584.4324,136.09-181.2 %0.03,512.611,521.8356.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี17,169.6318,547.00-8.0 %0.01,111.06384.1065.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)3,339.541,628.0051.3 %5.0644.00109.2583.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี27,672.9932,817.00-18.6 %0.02,938.791,052.3564.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 3,816.162,259.0040.8 %5.01,118.84980.0312.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 4,541.427,406.00-63.1 %0.01,461.1292.6893.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี3,088.91100.0096.8 %5.0890.6495.0089.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี62,376.7616,270.1573.9 %5.06,449.685,814.659.8 %4.5
รวม 2,370,388 705,184 70.25 % 142,520 49,974 64.94 %