จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร3,995.58486.0087.8 %5.0490.56182.2062.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร12,772.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5189.34109.5442.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร2,745.701,214.0055.8 %5.0585.64240.9258.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร3,519.961.00100.0 %5.0585.640.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร13,380.537,148.0046.6 %5.01,593.47776.5051.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร4,561.521,075.0076.4 %5.0365.85105.0871.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว4,635.54167.0096.4 %5.0220.9776.2165.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา3,678.81340.0090.8 %5.0360.4442.3288.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย4,785.45227.0095.3 %5.0302.55115.9361.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม4,163.11428.0089.7 %5.0262.2989.9865.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว4,248.44280.0093.4 %5.0218.5978.3964.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง4,990.71103.0097.9 %5.0284.7310.0996.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร3,139.652,943.216.3 %3.0661.69288.8056.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร2,611.711.00100.0 %5.0290.5954.1581.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ2,452.01378.0084.6 %5.0479.99217.5554.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,574.11420.0083.7 %5.0399.70243.2039.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร3,606.141,068.0070.4 %5.0889.88684.8923.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร2,848.501,111.0061.0 %5.0497.78868.39-74.5 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร4,035.561,495.0063.0 %5.01,003.981,249.68-24.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร2,205.403,151.80-42.9 %0.0530.15690.60-30.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร4,755.961,515.0068.1 %5.01,308.231,040.0120.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร4,277.143,296.6422.9 %5.0927.91305.4667.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร13,699.0711,421.0216.6 %5.05,016.38284.8694.3 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร4,307.611,064.0075.3 %5.0756.78394.0547.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร3,710.57540.0085.4 %5.0680.7169.4489.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร3,480.38970.0072.1 %5.0509.56451.8711.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร3,394.402,063.0039.2 %5.0699.71379.3745.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,308.231,773.53-35.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร2,166.311,365.0037.0 %5.01,118.07413.9863.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร6,129.993,058.0050.1 %5.01,859.70362.2280.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร4,267.116,016.00-41.0 %0.01,001.4373.0492.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร4,783.831,069.0077.7 %5.0699.74213.6569.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร3,311.70884.0073.3 %5.0832.83228.2972.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร4,134.023,679.0011.0 %5.0482.11356.0826.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร4,985.002,474.9650.4 %5.01,022.99189.8781.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร2,838.712,064.0027.3 %5.0490.5640.0491.8 %5.0
สพ.ยโสธร10,264.491,419.0086.2 %5.0661.69551.4716.7 %5.0
รจจ.ยโสธร35,233.5219,999.1243.2 %5.0757.85299.9560.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,416.69545.0077.4 %5.0395.48106.8173.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,257.19765.0076.5 %5.0661.70436.1534.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร2,675.86455.0083.0 %5.0433.50144.6066.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร3,524.243,117.6311.5 %5.0813.82385.7152.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร3,234.66759.0076.5 %5.0526.83183.0765.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร11,670.033,508.8769.9 %5.03,837.32380.2990.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 115,757.058,548.4245.7 %5.02,182.53368.3683.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 29,228.8693.0699.0 %5.01,309.14368.9871.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร2,961.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5318.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร82,698.3313,276.9883.9 %5.01,692.551,348.9220.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา46,950.0715,600.0066.8 %5.0795.27836.00-5.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร7,092.7414,440.00-103.6 %0.01,555.431,427.188.2 %4.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 3,114.18104.9096.6 %5.0623.65493.0520.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร2,543.44355.0086.0 %5.0414.48202.0151.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร34,644.4610,726.0069.0 %5.04,043.098,869.06-119.4 %0.0
รวม 422,726 157,230 62.81 % 49,633 29,103 41.36 %