จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร3,995.58486.0087.8 %5.0490.56182.2062.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธรไม่ครบ1,214.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร3,519.960.00100.0 %5.0585.640.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร13,380.537,148.0046.6 %5.01,593.47776.5051.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร4,561.521,075.0076.4 %5.0365.85105.0871.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว4,635.54167.0096.4 %5.0220.9776.2165.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา1,212.07340.0071.9 %5.0360.4442.3288.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย4,785.45227.0095.3 %5.0302.55115.9361.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุมไม่ครบ428.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ86.34ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้วไม่ครบ280.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ78.39ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร3,139.652,943.216.3 %3.0661.69288.8056.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร2,611.710.00100.0 %5.0290.5954.1581.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ675.22378.0044.0 %5.0479.99217.5554.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,574.11420.0083.7 %5.0399.70243.2039.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร3,606.141,068.0070.4 %5.0889.88684.8923.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธรไม่ครบ1,111.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ868.39ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร4,035.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,003.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร2,205.403,151.80-42.9 %0.0530.15690.60-30.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธรไม่ครบ3,296.64ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ305.46ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร4,307.614,962.00-15.2 %0.0756.78729.913.6 %1.5
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร3,710.57540.0085.4 %5.0680.7169.4489.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,308.231,773.53-35.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร4,267.116,016.00-41.0 %0.01,001.4373.0492.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร4,783.831,069.0077.7 %5.0699.74213.6569.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร4,985.002,474.9650.4 %5.01,022.99187.9781.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร2,838.712,064.0027.3 %5.0490.5640.0491.8 %5.0
สพ.ยโสธร10,264.491,419.0086.2 %5.0661.69551.4716.7 %5.0
รจจ.ยโสธร35,233.521,999.1294.3 %5.0757.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,459.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5414.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,257.19765.0076.5 %5.0661.70436.1534.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร2,675.86455.0083.0 %5.0433.50144.6066.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร3,524.243,117.6311.5 %5.0813.82385.7152.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรไม่ครบ759.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 15,207.718,548.42-64.1 %0.01,629.55368.3677.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทาไม่ครบ14,549.73ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ836.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร7,092.7414,440.00-103.6 %0.01,555.431,427.188.2 %4.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 3,114.18104.9096.6 %5.0623.65493.0520.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร2,543.44355.0086.0 %5.0414.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 142,577 65,734 0.00 % 19,511 10,372 0.00 %