จังหวัดชัยภูมิ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ3,574.08509.0085.8 %5.0573.83158.9572.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,298.65930.0071.8 %5.0840.242.8599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ12,745.948,400.0034.1 %5.02,798.70971.7065.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ4,498.871,302.0071.1 %5.0375.1360.4983.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส3,917.48286.0092.7 %5.0346.9374.2078.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์3,820.09325.0091.5 %5.0338.7363.4981.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต3,805.82130.0096.6 %5.0463.2173.9384.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว3,933.30299.0092.4 %5.0422.3759.6985.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ3,879.75285.0092.7 %5.0307.5492.9969.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า3,780.95368.0090.3 %5.0203.9842.9778.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น3,785.60229.0094.0 %5.0381.2962.3483.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์3,824.83398.0089.6 %5.0480.9572.4784.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว4,810.87449.0090.7 %5.0334.7672.9478.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร4,190.00248.0094.1 %5.0488.4257.0088.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์4,210.38258.0093.9 %5.0260.6146.2182.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง4,355.40179.0095.9 %5.0392.0070.7881.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ4,160.983,577.3414.0 %5.0878.09803.428.5 %4.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ2,839.551.00100.0 %5.0550.362.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,560.21775.0069.7 %5.0509.77350.5531.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว2,534.74557.0078.0 %5.0657.67218.5066.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ4,004.783,525.0012.0 %5.01,087.27702.4635.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ2,965.271,063.0064.2 %5.0840.06301.7964.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ2,704.041,319.0051.2 %5.0630.88443.6529.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ7,958.433,872.0051.3 %5.02,950.831,409.8052.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,146.396,452.02-200.6 %0.0625.16654.97-4.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ4,763.592,763.0042.0 %5.01,355.32788.7741.8 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ3,874.433,208.9217.2 %5.01,125.3047.5095.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ8,722.2210,029.81-15.0 %0.01,426.98220.8284.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ5,384.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,125.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ367.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ40.02ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ3,053.06982.0067.8 %5.0859.0761.7692.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ2,719.34464.0082.9 %5.0707.13478.7832.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ10,495.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5622.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ6,488.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,981.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ3,605.099,643.59-167.5 %0.0973.1776.9592.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ960.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ3,706.762,646.9028.6 %5.0973.14653.9732.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ3,878.662,049.1847.2 %5.0725.9659.4391.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ3,456.822,649.0023.4 %5.0973.16644.4733.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ39,910.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,110.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,358.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5592.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ3,741.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,049.23374.9664.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,928.35915.2468.7 %5.0725.96144.0780.2 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ4,955.543,654.8726.2 %5.01,239.39276.7277.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ6,491.191.00100.0 %5.01,315.452.8599.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 211,692.607,308.8137.5 %5.01,770.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ72,221.5457,010.0121.1 %5.01,675.001,393.2216.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ23,658.9412,280.0048.1 %5.0989.20372.9662.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ72,569.611,330.4998.2 %5.0948.22584.5638.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์22,018.169,797.4455.5 %5.0874.311,103.79-26.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ6,114.626,846.82-12.0 %0.02,524.412,398.505.0 %2.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 2,960.061,445.0051.2 %5.0859.07256.5070.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ2,966.89465.0084.3 %5.0451.18230.5848.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ43,522.0123,242.9546.6 %5.05,119.941,037.4079.7 %5.0
รวม 414,186 194,470 0.00 % 44,629 18,080 0.00 %