จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,353.2643.0098.2 %5.0380.79148.1161.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ23,156.0315,519.6533.0 %5.0159.85106.7433.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ2,832.77849.0070.0 %5.0494.88145.5870.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ3,217.531,382.0057.0 %5.0666.030.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ7,318.62658.1291.0 %5.01,673.88514.8569.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ4,591.68620.0086.5 %5.0212.8045.5478.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน3,708.82391.0089.5 %5.0239.8871.6270.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม3,691.03275.0092.5 %5.0356.1454.5384.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา3,014.70359.0088.1 %5.0231.1062.6272.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ3,154.42217.0093.1 %5.0196.9772.0063.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ4,062.001,486.5463.4 %5.0913.24806.6811.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,376.64774.0077.1 %5.0780.13824.40-5.7 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,905.81533.0081.7 %5.0608.99234.7961.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ3,044.68829.5072.8 %5.0589.97468.9920.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ4,387.222,507.0042.9 %5.01,179.47921.4621.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ2,008.082,888.00-43.8 %0.0472.88789.60-67.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,109.271,081.0065.2 %5.0666.03482.0827.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ3,801.941,683.9055.7 %5.0837.18233.0472.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ7,561.575,547.9126.6 %5.01,673.88191.5188.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,318.581,149.0065.4 %5.0666.03161.5075.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,194.97930.0070.9 %5.0647.0236.1394.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,820.63364.0087.1 %5.0494.89288.9841.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,180.061,231.0061.3 %5.0647.02150.3876.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ5,018.042,184.2856.5 %5.01,502.741,924.66-28.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ6,980.15702.0089.9 %5.01,084.39576.2346.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ4,117.571,140.0072.3 %5.0513.91330.9035.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ14,943.617,397.0450.5 %5.01,845.030.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ2,842.22720.0074.7 %5.0475.87413.9813.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,428.271,812.0047.1 %5.0799.11307.0361.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ3,436.381,133.0067.0 %5.0761.11202.2873.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ3,117.441,036.0066.8 %5.0818.16256.6768.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ3,138.311,870.5040.4 %5.0570.9595.9583.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ10,500.711,198.0088.6 %5.0659.07400.1439.3 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 37,015.8325,377.2431.4 %5.0775.36735.405.2 %2.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,360.74825.0065.1 %5.0380.79151.0760.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ2,978.80993.0066.7 %5.0532.92318.5640.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,705.95402.0085.1 %5.0437.84216.7250.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ4,939.112,558.1648.2 %5.0815.61440.4646.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ4,732.00608.0087.2 %5.0647.02162.5574.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,940.752,303.0041.6 %5.0856.19192.8577.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ68,548.919,704.0085.8 %5.01,444.77993.3531.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ8,741.262,288.0073.8 %5.0287.05149.2548.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ104,437.5240,206.9961.5 %5.0745.37286.9061.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน43,505.024,464.0089.7 %5.0575.351,295.05-125.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ10,960.9412,629.04-15.2 %0.01,455.412,250.55-54.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 10,421.21902.0091.3 %5.03,860.71426.9688.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ2,600.55257.0090.1 %5.0437.87317.8727.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ15,725.408,827.4943.9 %5.04,521.172,223.6350.8 %5.0
รวม 484,947 172,856 64.36 % 41,593 21,482 48.35 %