จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญไม่ครบ43.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ148.11ประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ23,156.0315,519.6533.0 %5.0159.85106.7433.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ2,832.77849.0070.0 %5.0494.88145.5870.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ3,217.531,382.0057.0 %5.0666.031.0099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ7,318.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,673.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน3,712.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5239.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม3,691.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5356.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ4,062.002.00100.0 %5.0913.241.9099.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,376.640.00100.0 %5.0780.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,905.81533.0081.7 %5.0608.99234.7961.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ3,044.68829.5072.8 %5.0589.97468.9920.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ4,387.222,507.0042.9 %5.01,179.47921.4621.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ2,008.083,800.00-89.2 %0.0472.881,174.20-148.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,109.271,081.0065.2 %5.0666.03482.0827.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ3,801.941,683.9055.7 %5.0837.18233.0472.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ7,561.575,547.9126.6 %5.01,673.88191.5188.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,318.581,149.0065.4 %5.0666.03161.5075.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,194.97930.0070.9 %5.0647.0236.1394.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,820.63364.0087.1 %5.0494.89288.9841.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,180.061,231.0061.3 %5.0647.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ5,018.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,502.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ6,980.15702.0089.9 %5.01,084.39576.2346.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ4,117.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5513.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ14,943.617,397.0450.5 %5.01,845.030.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ2,842.22720.0074.7 %5.0475.87413.9813.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,427.191.00100.0 %5.0799.110.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ3,436.381,133.0067.0 %5.0761.11202.2873.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ3,117.441,566.7349.7 %5.0818.16108.0786.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ3,138.311,974.0037.1 %5.0570.9595.9583.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ10,500.711,198.0088.6 %5.0659.07400.1439.3 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 37,015.8314,737.2460.2 %5.0775.36735.405.2 %2.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,360.74825.0065.1 %5.0206.69151.0726.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ2,978.80993.0066.7 %5.0532.92318.5640.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,705.95402.0085.1 %5.0437.84216.7250.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ4,939.112,558.1648.2 %5.0815.61440.4646.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ4,732.00608.0087.2 %5.0647.02162.5574.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,940.752,303.0041.6 %5.0856.19192.8577.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ8,741.262,288.0073.8 %5.0287.05149.2548.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ104,437.5240,206.9961.5 %5.0745.37286.9061.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน43,505.024,464.0089.7 %5.0575.351,295.05-125.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ10,960.9412,629.04-15.2 %0.01,455.412,250.55-54.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 10,421.21902.0091.3 %5.03,860.71426.9688.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ2,600.55257.0090.1 %5.0437.87317.8727.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 360,327 135,274 0.00 % 28,717 13,191 0.00 %