จังหวัดหนองบัวลำภู
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู58.74451.00-667.8 %0.0271.66114.0058.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู13,127.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5228.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู2,978.141,143.0061.6 %5.0499.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�6,204.955,218.0015.9 %5.01,460.67495.9266.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู3,741.281,013.0072.9 %5.0255.6052.4779.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�3,496.38253.0092.8 %5.0277.1678.5671.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง3,438.92275.3292.0 %5.0280.4871.2574.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง3,587.76203.0094.3 %5.0268.4989.6266.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�3,411.0981.0097.6 %5.0237.2423.5790.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา3,455.09302.0091.3 %5.0344.60133.2561.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ�3,536.081,543.0056.4 %5.0956.24712.4125.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,746.56694.0074.7 %5.0575.92450.5221.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู2,791.53546.3980.4 %5.0594.93313.5047.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู2,990.131,376.0054.0 %5.0690.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบ2,248.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ579.97ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สปก. หนองบัวลำภู3,760.431,527.8759.4 %5.01,051.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู10,497.865,447.7448.1 %5.02,154.25392.7681.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู2,861.841,397.0051.2 %5.0632.97293.0653.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,385.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.547.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู3,136.98800.0074.5 %5.0766.081.0099.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,499.33283.0088.7 %5.0461.82405.9612.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู3,054.371,721.0043.7 %5.0709.03342.0051.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบ8,390.96ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ91.43ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู9,325.141,109.0088.1 %5.0556.90641.94-15.3 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู3,280.841,306.0060.2 %5.0690.01382.9944.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,350.091,798.0046.3 %5.0861.16482.2344.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู3,944.59936.0076.3 %5.0572.67330.5942.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบ1,549.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู27,307.261,461.0094.6 %5.0626.36267.8557.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู2,955.86981.0066.8 %5.0476.38303.0636.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,581.49541.0079.0 %5.0499.85298.6740.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบ2,555.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู3,093.933,043.051.6 %0.5709.03742.28-4.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 220,283.136,706.7066.9 %5.01,077.45742.4931.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู2,263.871,662.6326.6 %5.0304.96279.748.3 %4.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3,098.19953.0069.2 %5.0651.98584.3910.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,370.22666.0071.9 %5.0423.79213.8549.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบ5,992.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,527.78ประเมินไม่ได้0.0
รวม 152,102 45,439 0.00 % 17,698 9,240 0.00 %