จังหวัดหนองบัวลำภู
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,264.76451.0080.1 %5.0347.73114.0067.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู12,163.0612,058.000.9 %0.5187.5395.0049.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู2,978.141,143.0061.6 %5.0499.85203.3059.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู2,793.780.00100.0 %5.0594.9341.6593.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�6,204.955,218.0015.9 %5.01,460.67495.9266.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�3,496.38253.0092.8 %5.0277.1678.5671.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง3,438.92275.3292.0 %5.0280.4871.2574.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง3,587.76203.0094.3 %5.0268.4989.6266.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�3,411.0981.0097.6 %5.0237.2423.5790.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา3,455.09302.0091.3 %5.0344.60133.2561.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู3,741.281,013.0072.9 %5.0255.6052.4779.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ�3,536.081,543.0056.4 %5.0956.24712.4125.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู3,316.131,330.0059.9 %5.0842.14545.0235.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,746.56694.0074.7 %5.0575.92450.5221.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู2,791.53546.3980.4 %5.0594.93313.5047.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู2,990.131,376.0054.0 %5.0690.011,094.80-58.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู2,882.642,248.0022.0 %5.0772.59579.9724.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู3,949.791,023.4374.1 %5.01,184.43405.9665.7 %5.0
สปก. หนองบัวลำภู3,760.431,527.8759.4 %5.01,051.32190.0081.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู10,497.865,447.7448.1 %5.02,154.25392.7681.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู2,861.841,397.0051.2 %5.0632.97545.3913.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,385.14181.0086.9 %5.047.5423.9749.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู3,136.98800.0074.5 %5.0766.081.0099.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,499.33283.0088.7 %5.0461.82405.9612.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู3,054.371,721.0043.7 %5.0709.03342.0051.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู4,389.1041,729.25-850.7 %0.01,355.571,753.46-29.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู4,327.281,386.0068.0 %5.01,317.54629.7352.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู9,960.601,106.0088.9 %5.0981.83160.2883.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู7,588.128,390.96-10.6 %0.02,534.5791.4396.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู9,325.141,109.0088.1 %5.0556.90641.94-15.3 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู3,280.841,306.0060.2 %5.0690.01382.9944.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,350.091,798.0046.3 %5.0861.16482.2344.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู3,944.59936.0076.3 %5.0572.67330.5942.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,598.731,549.0040.4 %5.0480.8465.9586.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู27,307.261,461.0094.6 %5.0626.36267.8557.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�41,850.4624,419.4541.7 %5.0820.43428.3247.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,441.41601.0075.4 %5.0385.76156.6959.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู2,955.86981.0066.8 %5.0476.38328.4031.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,581.49541.0079.0 %5.0499.85298.6740.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู3,521.792,555.0027.5 %5.0728.05536.7726.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู2,827.661,044.0063.1 %5.0651.98163.6774.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู3,093.933,043.051.6 %0.5709.03742.28-4.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ไม่ครบ9,732.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ650.74ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 223,678.126,706.7071.7 %5.01,077.45743.3931.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู2,263.871,662.6326.6 %5.0304.96279.748.3 %4.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู34,167.0524,562.1228.1 %5.0896.83380.0057.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง72,961.0712,500.0082.9 %5.0639.67446.5030.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู6,429.6613,125.20-104.1 %0.01,581.33171.0089.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3,098.19953.0069.2 %5.0651.98584.3910.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,370.22666.0071.9 %5.0423.79213.8549.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู14,665.175,992.0159.1 %5.04,062.315,527.78-36.1 %0.0
รวม 389,128 201,239 48.28 % 40,081 23,210 42.09 %