จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,104.501,594.4048.6 %5.02,070.5441.0998.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,367.62459.0086.4 %5.0576.46108.1781.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น25,895.3522,091.6914.7 %5.0166.07109.0634.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 5,892.294,451.3024.5 %5.049.0599.48-102.8 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น ไม่ครบ37,186.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ746.97ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น4,775.5711,370.00-138.1 %0.01,527.26383.3474.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น19,028.2420,508.00-7.8 %0.05,180.511,216.9776.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 14,495.621,098.0075.6 %5.0429.8187.0979.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 24,507.051,191.0073.6 %5.0314.47147.0953.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง4,092.09226.0094.5 %5.0168.268.1095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน4,334.29180.0095.8 %5.0167.609.0094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ4,158.39275.0093.4 %5.0295.9876.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ4,123.00618.0085.0 %5.0490.45101.4779.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู4,049.98167.0095.9 %5.0421.259.0097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง4,351.82553.0087.3 %5.0340.3995.0072.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์4,069.86339.0091.7 %5.0273.9276.0072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน3,795.57353.0090.7 %5.0300.8476.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่4,361.56827.0081.0 %5.0371.84123.5066.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล4,393.59708.0083.9 %5.0460.3237.0891.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย4,052.50305.0092.5 %5.0350.469.0097.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง4,105.14511.0087.6 %5.0411.299.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง4,081.62265.0093.5 %5.0330.6976.0077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี3,777.70256.0093.2 %5.0333.7585.5074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท3,688.89488.0086.8 %5.0259.569.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง3,721.54127.0096.6 %5.0255.429.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน3,741.86228.0093.9 %5.0402.569.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด3,758.10128.0096.6 %5.0180.0676.0057.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น3,654.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,070.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นสาขาน้ำพอง2,524.23429.0083.0 %5.0428.08160.4362.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่ ไม่ครบ530.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพไม่ครบ348.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ109.70ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,555.17630.0075.3 %5.0531.58106.5780.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นไม่ครบ921.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานชลประทานที่ 622,837.3938,994.00-70.7 %0.09,963.723,997.8559.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นไม่ครบ471.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ332.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น8,964.422,500.0072.1 %5.03,466.893,040.0012.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 4ไม่ครบ1,940.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่นไม่ครบ13,379.76ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ648.83ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ498.38ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น6,363.283,554.2044.1 %5.02,287.901,422.3437.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)ไม่ครบ3,621.82ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 43,254.861,440.0055.8 %5.01,242.612,844.98-129.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)11,041.4111,027.580.1 %0.53,847.214,736.70-23.1 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)15,133.447,606.5649.7 %5.02,520.07215.6591.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น3,531.252,144.0039.3 %5.01,070.880.9599.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)ไม่ครบ8,047.32ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)ไม่ครบ7,787.11ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,688.34ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 45,860.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,510.772,220.9511.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น7,026.431,927.3672.6 %5.02,963.844,152.61-40.1 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.19,288.2210,377.9946.2 %5.0323.080.9599.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,443.54461.0068.1 %5.071.0055.3822.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น7,717.3932,298.00-318.5 %0.02,192.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่นไม่ครบ6,357.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ338.68ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น10,098.3415,790.00-56.4 %0.02,268.94153.8393.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่นไม่ครบ2,835.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,023.20ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นไม่ครบ1,707.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ372.58ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น4,304.833,594.2016.5 %5.01,337.10525.4960.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น4,879.812,814.5842.3 %5.01,396.10308.9377.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น15,829.0511,184.0029.3 %5.0539.71323.2640.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่นไม่ครบ4,285.30ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ405.28ประเมินไม่ได้0.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.ขอนแก่น 38,308.385,122.0086.6 %5.0974.58219.1177.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 48,784.945,630.0035.9 %5.03,183.991,259.5060.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น24,447.7117,720.0027.5 %5.01,873.27329.2082.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นไม่ครบ2,176.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ387.22ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น (ชั่วคราว)7,925.153,568.0055.0 %5.01,850.53585.0268.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น4,382.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,741.84289.5683.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่นไม่ครบ6,013.10ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ584.33ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 144,739.6212,598.0071.8 %5.01,004.39598.5040.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ556.78ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 322,665.007,899.9065.1 %5.01,368.45388.5571.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 432,551.4010,930.2666.4 %5.01,682.75768.8654.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)23,956.715,459.0477.2 %5.02,569.541,148.2955.3 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น36,735.8920,053.0045.4 %5.0378.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ไม่ครบ15,136.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ776.85ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพลไม่ครบ14,024.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ530.10ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น28,305.9817,410.1638.5 %5.0986.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพกระนวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น8,096.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,542.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น12,511.4633,595.38-168.5 %0.05,018.552,718.6945.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น18,453.8625,600.00-38.7 %0.01,763.70376.5578.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 72,933.22411.0086.0 %5.0997.61170.6182.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)5,252.325,175.001.5 %0.52,229.51187.1591.6 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรภาค 471,536.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.534,372.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 598,088 387,262 0.00 % 79,157 36,392 0.00 %