จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,104.501,594.4048.6 %5.02,070.5441.0998.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 16,353.567,323.20-15.3 %0.01,279.70579.3054.7 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,367.62459.0086.4 %5.0576.46108.1781.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น25,895.3522,091.6914.7 %5.0166.07109.0634.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 5,892.294,451.3024.5 %5.049.0599.48-102.8 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 104,033.7937,186.0064.3 %5.01,887.56746.9760.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น4,775.5711,370.00-138.1 %0.01,527.26383.3474.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น3,077.091,723.0044.0 %5.0823.6731.2396.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น19,028.2416,301.0014.3 %5.05,180.511,216.9776.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 14,495.621,098.0075.6 %5.0429.8187.0979.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 24,507.051,191.0073.6 %5.0314.47147.0953.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง4,092.09226.0094.5 %5.0168.268.1095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน4,334.29180.0095.8 %5.0167.609.0094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ4,158.39275.0093.4 %5.0295.9876.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ4,123.00618.0085.0 %5.0490.45101.4779.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู4,049.98167.0095.9 %5.0421.259.0097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง4,351.82553.0087.3 %5.0340.3995.0072.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์4,069.86339.0091.7 %5.0273.9276.0072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน3,795.57353.0090.7 %5.0300.8476.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่4,361.56827.0081.0 %5.0371.84101.3772.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล4,393.59708.0083.9 %5.0460.3237.0891.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย4,052.50305.0092.5 %5.0350.469.0097.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง4,105.14511.0087.6 %5.0411.299.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง4,081.62265.0093.5 %5.0330.6976.0077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี3,777.70256.0093.2 %5.0333.7585.5074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท3,688.89488.0086.8 %5.0259.569.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง3,721.54127.0096.6 %5.0255.429.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน3,741.86228.0093.9 %5.0402.569.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด3,758.10128.0096.6 %5.0180.0676.0057.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น3,654.502,509.6531.3 %5.01,070.88841.3021.4 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นสาขาน้ำพอง2,524.23429.0083.0 %5.0428.08160.4362.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,597.31491.0081.1 %5.0467.6180.2482.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,468.98348.0085.9 %5.0414.30109.7073.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,555.17630.0075.3 %5.0531.58106.5780.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น2,947.422,321.0021.3 %5.0671.54601.6310.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น4,454.183,338.0025.1 %5.01,451.20792.8345.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 63,463.995,999.71-73.2 %0.01,740.54446.6474.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น3,682.48921.0075.0 %5.01,216.54830.6431.7 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 622,837.3938,994.00-70.7 %0.09,963.723,997.8559.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น2,519.02471.0081.3 %5.0747.61332.9555.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น8,798.582,098.0076.2 %5.03,485.911,669.0752.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 44,743.871,940.5059.1 %5.01,565.292,203.10-40.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 518,967.8714,236.0024.9 %5.02,784.961,868.0232.9 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น23,878.1513,379.7644.0 %5.0972.54648.8333.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 4,201.291.00100.0 %5.02,025.27498.3875.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น6,363.283,554.2044.1 %5.02,287.901,422.3437.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)4,296.403,621.8215.7 %5.01,318.09157.6688.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 43,254.861,440.0055.8 %5.01,242.612,844.98-129.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่น297,397.47234,130.0221.3 %5.01,929.92654.5566.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)11,041.4111,027.580.1 %0.53,847.214,736.70-23.1 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)15,133.447,606.5649.7 %5.02,520.07215.6591.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)3,742.868,047.32-115.0 %0.01,552.60173.6888.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น10,611.442,144.0079.8 %5.01,070.880.9599.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)7,360.337,787.11-5.8 %0.02,838.351,688.3440.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 45,860.209,864.89-68.3 %0.02,510.772,220.9511.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น7,362.661,927.3673.8 %5.03,115.964,152.61-33.3 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.19,288.2210,377.9946.2 %5.0323.080.9599.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,443.54461.0068.1 %5.071.0055.3822.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น3,370.02880.0073.9 %5.0918.75161.5482.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น2,878.40726.0074.8 %5.0728.59357.0151.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น3,714.203,099.7816.5 %5.01,108.91344.7768.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น7,717.3932,298.00-318.5 %0.02,192.822,469.98-12.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น5,513.176,357.00-15.3 %0.01,850.53338.6881.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น10,098.3415,790.00-56.4 %0.02,268.94153.8393.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น6,953.912,835.0059.2 %5.02,516.095,023.20-99.6 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น3,594.161,707.0052.5 %5.01,051.86372.5864.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น4,304.833,594.2016.5 %5.01,337.10525.4960.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น4,879.812,814.5842.3 %5.01,396.10308.9377.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น3,402.533,200.006.0 %3.012,036.49147.4098.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น15,829.0511,184.0029.3 %5.0539.71323.2640.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น13,784.904,285.3068.9 %5.0775.44405.2847.7 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.ขอนแก่น 38,308.385,122.0086.6 %5.0974.58219.1177.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 48,784.945,630.4035.9 %5.03,183.991,530.1051.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,690.97956.0064.5 %5.0652.5383.5487.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น24,447.7117,720.0027.5 %5.01,873.27329.2082.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,277.902,176.0033.6 %5.0918.75387.2257.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น (ชั่วคราว)7,925.153,568.0055.0 %5.01,850.53585.0268.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น3,785.111,755.0053.6 %5.01,146.94359.3768.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น4,382.002,793.0036.3 %5.01,741.84289.5683.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น4,034.914,671.21-15.8 %0.01,184.97509.0157.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น53,454.946,013.1088.8 %5.0104,746.67584.3399.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)23,956.715,459.0477.2 %5.02,569.541,148.2955.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 144,739.6212,598.0071.8 %5.01,004.39598.5040.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 210,081.0710,895.23-8.1 %0.0734.99556.7824.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 322,665.007,899.9065.1 %5.01,368.45388.5571.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 432,571.5610,930.2666.4 %5.01,682.75768.8654.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 579,981.2412,362.0084.5 %5.01,632.771,080.7333.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น5,814.4613,867.00-138.5 %0.0414.30712.50-72.0 %0.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น36,735.8920,053.0045.4 %5.0378.48902.85-138.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่45,687.9215,136.0066.9 %5.0942.20776.8517.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพล34,678.2714,024.0059.6 %5.01,008.30530.1047.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น79,782.4474,800.006.2 %3.01,946.241,016.7747.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น28,305.9817,410.1638.5 %5.0986.120.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวนไม่ครบ14,913.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ738.50ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น8,096.3128,251.00-248.9 %0.02,542.411,305.8748.6 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น20,313.4433,595.38-65.4 %0.03,534.272,718.6923.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น37,252.3925,600.0031.3 %5.01,763.70376.5578.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 73,017.28411.0086.4 %5.01,035.64170.6183.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น126,372.0850,517.9960.0 %5.02,159.781,517.7529.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 3,461.752,146.0038.0 %5.0994.81786.5920.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)5,252.325,175.001.5 %0.52,229.51187.1591.6 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,558.44735.0071.3 %5.01,359.710.9099.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น3,037.651,289.0057.6 %5.0804.65432.1346.3 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 471,536.4433,758.9952.8 %5.034,372.972,730.0092.1 %5.0
รวม 1,727,670 1,037,530 39.95 % 286,747 72,451 74.73 %