จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0535.56146.7272.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี10,079.297,382.2026.8 %5.081.15163.77-101.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี6,256.701,194.3080.9 %5.064.6653.2017.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี100,563.195,116.3394.9 %5.04,594.89377.6391.8 %5.0
สำนักงานคลังเขต 484,308.991,150.4298.6 %5.04,569.880.95100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี3,027.931,247.0058.8 %5.0858.8387.4089.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1027,827.507,148.8474.3 %5.06,225.88179.8497.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี19,812.9618,248.107.9 %3.54,871.21697.2185.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี5,409.703,064.8943.3 %5.0552.910.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ3,632.35267.0092.6 %5.0251.00112.3955.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี4,062.71589.0085.5 %5.0308.1295.0069.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน3,471.8299.0097.1 %5.0288.0474.7274.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน4,869.37345.0092.9 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม3,587.56106.0097.0 %5.0500.29114.0077.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด3,488.09166.0095.2 %5.0256.5476.0070.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง3,652.65400.0089.0 %5.0413.12114.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ3,729.84257.0093.1 %5.0343.8676.0077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ3,504.95144.0095.9 %5.0326.8957.0082.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,302.89391.0088.2 %5.0442.01100.3177.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ3,587.21388.0089.2 %5.0302.7385.5071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม3,931.92150.0096.2 %5.0298.762.7099.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ3,979.10147.0096.3 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง3,589.4676.0097.9 %5.0269.4076.0071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน4,001.95406.0089.9 %5.0305.6576.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 45,052.885,128.56-1.5 %0.02,458.451,550.2136.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี4,108.423,406.8017.1 %5.01,010.96659.9434.7 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี2,056.301,265.0038.5 %5.0449.48130.1571.0 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,513.36445.0082.3 %5.0471.40200.6157.4 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,198.90468.0078.7 %5.0477.56207.2856.6 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,220.48306.3086.2 %5.0447.06264.9840.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี2,687.441,524.0043.3 %5.0687.68421.8938.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี3,735.151,634.0056.3 %5.01,163.081,406.95-21.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี3,143.34959.0069.5 %5.0877.84696.9620.6 %5.0
สำนักชลประทานที่ 537,533.5723,672.0036.9 %5.07,244.376,541.759.7 %4.5
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,374.661,272.0062.3 %5.01,590.10551.4265.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี3,174.47541.0083.0 %5.0687.68483.4429.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี8,163.163,738.0054.2 %5.03,292.882,573.3921.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี2,026.123,939.31-94.4 %0.0584.77856.78-46.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี6,832.812,789.0059.2 %5.01,771.601,683.885.0 %2.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี3,968.234,153.00-4.7 %0.01,410.30126.6991.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 33,827.711,501.4460.8 %5.01,741.183,053.77-75.4 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี15,325.4821,195.59-38.3 %0.02,189.95643.0670.6 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี253,617.61440,901.50-73.8 %0.01,349.20422.7568.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)10,869.663,957.6063.6 %5.01,151.60370.1167.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี3,165.551,473.0053.5 %5.0934.90180.1280.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)9,070.628,687.004.2 %2.03,406.9777.0597.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 39,509.186,625.6830.3 %5.03,974.395,353.55-34.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี3,201.841,553.0351.5 %5.090.580.9599.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี3,098.61462.0085.1 %5.0858.8371.1691.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี2,797.89587.0079.0 %5.0763.75272.1264.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี4,195.063,427.5518.3 %5.0937.96689.3226.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี7,485.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,752.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี5,152.367,159.00-38.9 %0.01,695.541,059.8837.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี3,196.291.00100.0 %5.01,048.990.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี8,585.1716,063.17-87.1 %0.02,421.87268.7588.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี9,993.781,168.0088.3 %5.0877.85414.0652.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี3,924.661,477.0462.4 %5.01,239.15337.2772.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี5,851.454,686.0019.9 %5.01,885.69543.2871.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี4,376.571,782.0059.3 %5.01,410.30600.7557.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี3,180.513,816.00-20.0 %0.01,010.9635.3296.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี19,784.698,585.0056.6 %5.0545.31529.982.8 %1.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 82,038.7560,535.9026.2 %5.01,777.78529.4570.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี2,470.53835.0066.2 %5.0649.65149.6777.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี4,751.332,399.0449.5 %5.01,372.27765.7044.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี15,080.611,416.0090.6 %5.06,038.45277.6695.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี18,681.919,000.0051.8 %5.01,704.84527.6069.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี4,795.251,568.0067.3 %5.01,125.05205.7981.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี6,127.3337,904.21-518.6 %0.01,169.99665.9343.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 115,989.588,120.7349.2 %5.01,401.551,147.5218.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 229,571.937,397.0475.0 %5.01,487.09847.4043.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 317,266.3111,916.3231.0 %5.01,365.15453.1866.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 432,448.555,739.7482.3 %5.01,522.51100.4093.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี)5,722.238,756.70-53.0 %0.02,657.03902.3666.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี7,424.463,961.9946.6 %5.0373.59208.8744.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี11,186.9111,220.59-0.3 %0.0460.78668.17-45.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี74,968.5853,610.0028.5 %5.01,821.18273.8785.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี91,285.2625,489.0172.1 %5.01,074.42523.8451.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี113,263.1142,715.0062.3 %5.01,171.97967.1017.5 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานีไม่ครบ9,936.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ405.14ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี59,249.482,269.0896.2 %5.01,003.30507.0149.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี32,244.5813,456.0058.3 %5.01,059.18531.4549.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี142,540.2018,489.1287.0 %5.01,006.54951.755.4 %2.5
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ64,554.3611,042.7582.9 %5.01,017.80774.1223.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน95,376.0926,855.0071.8 %5.01,074.92957.0711.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี21,271.8422,436.00-5.5 %0.02,790.353,427.93-22.8 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี9,840.951,990.0079.8 %5.04,479.57227.5594.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี43,843.9527,536.0037.2 %5.01,402.53357.5374.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 82,564.25597.0076.7 %5.01,266.34518.7759.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 4,191.651,900.0054.7 %5.01,010.96500.2650.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)4,401.045,185.00-17.8 %0.01,706.50203.3188.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี2,893.651,027.0064.5 %5.01,239.48538.4956.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 49,372.093,768.1259.8 %5.02,693.24854.1468.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี2,420.83265.0089.1 %5.0763.75280.0063.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี29,375.9520,214.7531.2 %5.03,136.073,195.27-1.9 %0.0
รวม 1,846,406 1,088,449 41.05 % 134,808 59,173 56.11 %