จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี1,973.361.0099.9 %5.0535.56146.7272.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี9,831.447,382.2024.9 %5.081.15163.77-101.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี6,102.841,194.3080.4 %5.064.6653.2017.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี98,090.325,116.3394.8 %5.04,594.89377.6391.8 %5.0
สำนักงานคลังเขต 482,235.821,150.4298.6 %5.04,569.880.95100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1012,933.5526,225.00-102.8 %0.04,134.12179.8495.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี19,325.7618,248.105.6 %2.54,871.21697.2185.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี5,492.513,064.8944.2 %5.0686.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ3,543.03267.0092.5 %5.0251.00112.3955.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปีไม่ครบ589.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ95.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน3,386.4599.0097.1 %5.0288.0474.7274.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน4,749.63345.0092.7 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสมไม่ครบ106.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ114.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด3,402.32166.0095.1 %5.0256.5476.0070.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง3,562.83400.0088.8 %5.0413.07114.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ3,552.97257.0092.8 %5.0343.8676.0077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ3,418.76144.0095.8 %5.0326.8957.0082.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,221.67391.0087.9 %5.0442.01100.3177.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ3,499.00388.0088.9 %5.0302.7385.5071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม3,835.24150.0096.1 %5.0298.762.7099.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ3,881.25147.0096.2 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง3,501.1976.0097.8 %5.0269.4076.0071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน3,903.54406.0089.6 %5.0305.6576.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 44,928.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,458.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี4,007.393,406.8015.0 %5.01,010.96694.6731.3 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานีไม่ครบ1,265.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ130.15ประเมินไม่ได้0.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,451.56445.0081.8 %5.0471.40200.6157.4 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,144.83468.0078.2 %5.0477.56207.2856.6 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,165.88306.3085.9 %5.0447.06264.9840.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี2,621.361,524.0041.9 %5.0687.68421.8938.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี3,643.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,163.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี3,066.05959.0068.7 %5.0877.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักชลประทานที่ 536,610.6123,672.0035.3 %5.07,244.376,541.759.7 %4.5
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5ไม่ครบ1,272.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ551.42ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี3,096.41541.0082.5 %5.0687.68483.4429.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี1,976.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5584.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี2,245.374,153.00-85.0 %0.01,410.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 33,733.591,501.4459.8 %5.01,741.183,053.77-75.4 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานอุดรธานีไม่ครบ440,901.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ422.75ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)9,083.403,957.6056.4 %5.01,151.60370.1167.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)8,847.578,687.001.8 %0.53,406.9777.0597.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 38,578.806,625.0022.8 %5.03,974.395,353.55-34.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี3,022.41462.0084.7 %5.0858.8371.1691.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี2,729.09587.0078.5 %5.0763.75272.1264.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี4,091.913,427.5516.2 %5.0937.96689.3226.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี8,374.0616,063.17-91.8 %0.02,421.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี9,748.031,168.0088.0 %5.0877.85414.0652.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี5,707.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,885.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ1,782.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ491.16ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ3,816.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ35.32ประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี19,298.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5545.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
เรือนจำกลางอุดรธานี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี2,409.78835.0065.3 %5.0649.65149.6777.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี4,634.492,399.0448.2 %5.01,372.27765.7044.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี14,709.781,416.0090.4 %5.06,038.45277.6695.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี7,489.7510,074.00-34.5 %0.01,904.71527.6072.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี4,677.331,568.0066.5 %5.01,125.05205.7981.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี5,976.66379,042.22-6,242.0 %0.01,169.99665.9343.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี)ไม่ครบ8,756.70ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ902.36ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 115,596.398,120.7347.9 %5.01,401.551,147.5218.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 431,650.635,739.7481.9 %5.01,522.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี10,911.8311,220.59-2.8 %0.0460.78668.17-45.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีไม่ครบ2,269.08ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ507.01ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี31,451.6813,456.0057.2 %5.01,059.18531.4549.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ62,966.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,017.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน93,030.7726,855.0071.1 %5.01,074.92957.0711.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ22,436.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,427.93ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 82,501.19597.0076.1 %5.01,266.34518.7759.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 4,088.581,900.0053.5 %5.01,010.96500.2650.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)4,253.125,185.00-21.9 %0.01,687.48203.3188.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 633,444 611,980 0.00 % 68,472 28,791 0.00 %