จังหวัดนนทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,432.151,025.0070.1 %5.0272.5752.7080.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,497.111,959.0044.0 %5.0538.8088.3483.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,368.802,081.0038.2 %5.0519.7874.7285.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 422,019.1121,823.400.9 %0.54,832.61516.6089.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 140,268.9527,702.2831.2 %5.03,513.31741.0078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 235,278.6328,042.0020.5 %5.02,575.51627.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย3,911.51715.0081.7 %5.0259.76102.6060.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 16,174.371,822.0070.5 %5.0371.3993.1074.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 27,046.292,022.0071.3 %5.0367.6576.0079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 16,117.281,966.0067.9 %5.0328.24133.0059.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 210,081.744,169.0058.6 %5.0356.9295.0073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย4,155.17702.0083.1 %5.0217.1495.0056.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง7,024.862,951.0058.0 %5.0338.7476.0077.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่5,542.851,945.0064.9 %5.0258.7085.5067.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 16,796.7213,000.00-91.3 %0.01,432.551,093.4923.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี2,887.762,420.0016.2 %5.01,072.92787.7826.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี4,395.192,094.0052.4 %5.0900.13456.0049.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี2,984.051,147.0061.6 %5.0367.65100.5672.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี2,935.741,200.0059.1 %5.0336.72128.8061.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี3,961.282,071.0047.7 %5.0713.80767.41-7.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี4,003.072,575.0035.7 %5.0783.070.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,661.751,574.0066.2 %5.01,014.20784.4422.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี14,411.4423,363.00-62.1 %0.01,717.8237.4197.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,479.3714,550.00-318.2 %0.0576.83171.3670.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี4,605.286,750.00-46.6 %0.01,145.48549.5852.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี3,443.53963.0072.0 %5.0610.400.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี2,814.90715.0074.6 %5.0310.6190.8670.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี4,624.363,614.0021.8 %5.0677.84108.2584.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี11,944.8620,988.00-75.7 %0.02,231.251,710.0023.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี4,910.054,092.0016.7 %5.0824.06379.9253.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี6,009.832,093.0065.2 %5.01,546.65298.4980.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี6,955.8513,264.00-90.7 %0.01,337.47114.7491.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี11,556.191,269.0089.0 %5.0590.05167.1271.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,696.341,974.0046.6 %5.0482.44166.1865.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี5,185.972,322.0055.2 %5.0633.88182.0671.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี6,134.834,342.0029.2 %5.01,137.42337.1470.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี6,109.6212,008.00-96.5 %0.01,204.36144.1888.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี10,690.406,336.0040.7 %5.01,040.65511.6150.8 %5.0
รจก.บางขวาง 173,938.97171,206.001.6 %0.52,025.07544.7173.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี57,256.7547,844.0016.4 %5.0854.24677.2120.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,831.02682.0075.9 %5.0222.5978.4964.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี4,792.481,799.0062.5 %5.0976.17396.1659.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,488.991,486.0057.4 %5.0519.78358.9031.0 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี9,357.3212,188.00-30.3 %0.01,679.76484.5071.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี3,347.061,292.0061.4 %5.0481.78117.1075.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,619.813,997.0013.5 %5.0582.11218.5062.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)23,169.4014,945.4235.5 %5.0670.59134.0880.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 153,274.1410,763.0079.8 %5.0355.45291.3018.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 228,501.9313,450.0052.8 %5.0618.30298.2251.8 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี6,623.1214,448.00-118.1 %0.0328.02429.40-30.9 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,092.583,922.004.2 %2.0297.33246.1817.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี57,624.7125,482.0055.8 %5.0436.12966.77-121.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี14,696.3617,540.00-19.3 %0.02,375.851,109.4353.3 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ238,979.56107,000.0055.2 %5.0353.03452.87-28.3 %0.0
สถาบันทันตกรรม97,240.2065,000.0033.2 %5.0201.59123.4238.8 %5.0
สถาบันโรคทรวงอก713,455.31526,369.0026.2 %5.011,783.261,029.4691.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,753.442,568.0031.6 %5.0656.77350.4246.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,789.74566.0079.7 %5.0253.56216.1914.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี110,131.5630,279.2172.5 %5.051,169.823,751.4192.7 %5.0
รวม 1,911,082 1,316,475 31.11 % 114,281 24,221 78.81 %