จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,160.75533.0075.3 %5.0570.36265.6053.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย20,128.7819,413.383.6 %1.576.07212.62-179.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย8,763.579,753.50-11.3 %0.048.1678.35-62.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย4,106.934,457.50-8.5 %0.0105.8565.0738.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย2,511.92737.0070.7 %5.0646.42172.9373.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย2,851.461,080.0062.1 %5.0377.3381.6978.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย21,036.994,819.9177.1 %5.02,871.30617.5078.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่3,654.15500.0086.3 %5.0300.0157.0081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน4,015.94327.0091.9 %5.0320.0457.0082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม3,483.08192.0094.5 %5.0416.5757.0086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ3,520.17309.0091.2 %5.0245.1257.0076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,355.40236.0093.0 %5.0472.7090.2580.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว3,081.934.0099.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง4,467.33739.0083.5 %5.0377.6890.2576.1 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ3,485.79404.0088.4 %5.0234.4957.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว1,024.6235.0096.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง3,472.22343.0090.1 %5.0372.3957.0084.7 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่14,699.9711,864.4019.3 %5.01,498.19974.2535.0 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน5,194.455,395.00-3.9 %0.0816.00371.8354.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย9,442.973,392.2064.1 %5.01,445.101,554.00-7.5 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,493.73600.0075.9 %5.01,567.36387.9475.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย3,611.821,157.0068.0 %5.01,159.86642.5644.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย2,769.00403.0085.4 %5.0817.57567.5530.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย3,234.92237.6092.7 %5.01,605.39837.8047.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย3,371.311,281.0062.0 %5.0912.86732.7319.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย1,791.491,175.0034.4 %5.0562.52448.0820.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย4,701.791,706.1763.7 %5.01,673.29763.2954.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย3,719.011,663.0055.3 %5.01,254.93350.3972.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย8,817.917,366.7916.5 %5.01,330.99215.6583.8 %5.0
ท่าอากาศยานเลย49,474.9714,754.1970.2 %5.0585.03503.8013.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย9,930.741,230.1287.6 %5.0988.70364.2163.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย1,465.47265.0081.9 %5.072.5874.94-3.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย2,861.25481.0083.2 %5.0817.1036.1795.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย2,615.46217.0091.7 %5.0703.47714.26-1.5 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย3,110.271,124.3163.9 %5.0568.33279.2850.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย5,157.221,320.0074.4 %5.01,787.383,717.07-108.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย3,382.301,152.0065.9 %5.01,102.79746.6632.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย3,023.93782.0074.1 %5.01,007.73379.5762.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย4,336.835,277.85-21.7 %0.01,350.0199.4292.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย9,713.841,378.0085.8 %5.0912.46462.0849.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย2,963.461,248.7057.9 %5.0836.58225.9473.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย3,998.342,633.0034.1 %5.01,331.00467.6964.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย3,961.69969.5175.5 %5.01,254.96468.5662.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย2,370.641,426.0039.8 %5.0684.4655.2091.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย9,678.522,072.0078.6 %5.0874.61497.4543.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย33,458.7117,417.6547.9 %5.01,000.13641.3535.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย2,642.60286.0089.2 %5.0551.34121.1178.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย3,106.58454.0085.4 %5.0893.63284.1368.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย691.19328.0052.5 %5.0703.47171.4975.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)4,093.752,995.7426.8 %5.0931.67491.2447.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย3,285.981,660.0049.5 %5.01,007.73205.8279.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย6,363.56818.4387.1 %5.01,958.531,418.9727.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 140,753.969,352.0077.1 %5.01,707.05602.8464.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 29,705.376,484.7933.2 %5.01,574.63813.1948.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)16,518.493,827.8676.8 %5.01,567.23760.4151.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 313,876.525,456.0060.7 %5.01,634.551,255.2023.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย27,096.831,198.6795.6 %5.0336.81174.4148.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเลย64,636.2739,159.0039.4 %5.01,657.29535.4667.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย75,432.1332,092.2757.5 %5.0996.86877.3512.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย16,711.9310,852.0035.1 %5.0990.77913.747.8 %3.5
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง15,498.009,680.0137.5 %5.0848.72872.71-2.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย8,247.479,324.00-13.1 %0.02,190.911,982.379.5 %4.5
โรงพยาบาลเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 3,266.881,687.0048.4 %5.0988.71399.1859.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,520.10815.0067.7 %5.0646.41263.1459.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 14,104.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.54,326.694,785.65-10.6 %0.0
รวม 624,921 270,344 56.74 % 63,469 36,524 42.45 %