จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,160.75533.0075.3 %5.0570.36265.6053.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย8,326.559,656.20-16.0 %0.044.5978.35-75.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย4,113.044,457.50-8.4 %0.0105.8565.0738.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย2,511.92737.0070.7 %5.0646.42172.9373.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย2,851.461,080.0062.1 %5.0377.3381.6978.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย19,178.108,924.0053.5 %5.02,871.30617.5078.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่3,654.15500.0086.3 %5.0300.0157.0081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน4,015.94327.0091.9 %5.0320.0457.0082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม3,483.08192.0094.5 %5.0416.5757.0086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ3,529.46309.0091.2 %5.0245.1257.0076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,355.40236.0093.0 %5.0472.7090.2580.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว3,081.934.0099.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง4,467.33739.0083.5 %5.0377.6890.2576.1 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ3,485.79404.0088.4 %5.0234.4957.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว1,024.6235.0096.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง3,472.22343.0090.1 %5.0372.3957.0084.7 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่8,332.4910,200.40-22.4 %0.01,498.19974.2535.0 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน5,194.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5816.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย4,204.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,445.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,493.73600.0075.9 %5.01,567.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย3,611.821,157.0068.0 %5.01,159.86642.5644.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย3,234.92237.6092.7 %5.01,605.39837.8047.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย1,791.491,175.0034.4 %5.0562.52448.0820.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย4,701.791,706.1763.7 %5.01,673.29763.2954.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย3,719.011,663.0055.3 %5.01,254.93350.3972.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย5,308.437,366.79-38.8 %0.01,330.99215.6583.8 %5.0
ท่าอากาศยานเลย50,287.6214,754.1970.7 %5.0591.00503.8014.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย1,230.721,230.120.0 %0.5988.700.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย1,465.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.572.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย2,861.25481.0083.2 %5.0817.1036.1795.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย2,615.46217.0091.7 %5.0703.47714.26-1.5 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย3,110.271,124.3163.9 %5.0568.33279.2850.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย5,157.221,320.0074.4 %5.01,490.153,714.37-149.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย3,382.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,102.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย4,336.835,277.85-21.7 %0.01,350.0199.4292.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย2,963.461,632.0044.9 %5.0836.58168.4479.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย3,961.69969.5175.5 %5.01,254.96468.5662.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย2,370.641,426.0039.8 %5.0684.4655.2091.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย9,678.522,072.0078.6 %5.0874.61271.5469.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย33,458.7117,417.6547.9 %5.01,000.13641.3535.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย2,642.60286.0089.2 %5.0551.34121.1178.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย3,106.58454.0085.4 %5.0893.63284.1368.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย682.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5703.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)4,093.752,995.7426.8 %5.0931.670.00100.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย3,285.981,660.0049.5 %5.01,007.73205.8279.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,418.97ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3ไม่ครบ5,456.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,255.20ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 140,753.969,352.0077.1 %5.01,707.05602.8464.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)16,518.493,827.8676.8 %5.0962.34760.4121.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย27,096.831,198.6795.6 %5.0336.81396.82-17.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย75,432.1332,092.2757.5 %5.0996.86877.3512.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้ายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 3,266.881,687.0048.4 %5.0988.71399.1859.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 404,135 154,058 0.00 % 35,044 16,637 0.00 %