จังหวัดหนองคาย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย3,067.68141.0095.4 %5.0356.87100.9971.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย22,851.4922,347.002.2 %1.095.77128.51-34.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย2,940.811,326.0054.9 %5.0591.63167.9571.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย2,899.34731.0074.8 %5.0572.6137.3493.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย16,704.548,872.0046.9 %5.02,600.76779.6170.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ4,417.93327.0092.6 %5.0306.4471.9776.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่3,954.99393.0090.1 %5.0343.4571.9379.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม3,822.56198.0094.8 %5.0430.6871.8383.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย4,192.91482.0088.5 %5.0303.6271.1276.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่3,749.26352.0090.6 %5.0355.0868.2180.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี4,094.48164.0096.0 %5.0632.3671.9188.6 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 24,055.054,142.40-2.2 %0.01,277.82172.7386.5 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย49,353.6053,236.52-7.9 %0.02,476.97579.1976.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย7,946.912,001.2774.8 %5.01,219.16921.5024.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย2,865.231,887.3534.1 %5.0435.490.00100.0 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย3,947.532,347.3640.5 %5.01,041.45756.7227.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,014.00559.0081.5 %5.0882.45775.7112.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย5,330.32126.0097.6 %5.0591.63313.5047.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย6,461.231,256.0080.6 %5.01,668.991,442.6813.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย4,014.021,350.0066.4 %5.01,051.851,330.00-26.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,782.632,987.1921.0 %5.0971.94486.6649.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย4,161.112,548.9838.7 %5.0815.20109.5086.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย6,820.257,355.00-7.8 %0.01,231.61257.1979.1 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย3,260.95812.0075.1 %5.0775.2289.5288.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย1,402.44420.0070.1 %5.060.600.9598.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย3,228.41679.0079.0 %5.0718.1437.9794.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย2,645.22357.0086.5 %5.0451.95287.6536.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคายไม่ครบ3,114.59ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ325.54ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดหนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย3,063.307,767.75-153.6 %0.0946.40516.8045.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย5,220.843,689.0029.3 %5.01,480.40321.4878.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย4,185.501,448.1365.4 %5.01,079.48108.4390.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย2,895.181,300.0055.1 %5.0528.01201.4061.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,330.032,688.0019.3 %5.0718.17375.0447.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย5,130.431,848.0064.0 %5.0927.35223.1175.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย2,809.781,531.8445.5 %5.0451.9560.8386.5 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย9,984.882,255.0077.4 %5.0667.69375.0843.8 %5.0
รจจ.หนองคาย 58,623.5826,264.0955.2 %5.0756.44647.1014.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,522.46527.0079.1 %5.0394.89275.8830.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย3,645.281,974.0145.8 %5.0994.56634.2936.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย2,743.27485.0082.3 %5.0489.98242.7750.5 %5.0
สปส.จ.หนองคาย4,305.173,067.6528.7 %5.0832.27662.9520.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย4,089.713,155.0022.9 %5.0699.16135.0580.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 117,160.7611,452.3433.3 %5.01,437.161,070.9625.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 260,872.0415,280.0074.9 %5.01,498.511,831.29-22.2 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคายไม่ครบ2,458.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ59.35ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคายไม่ครบ46,064.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ610.22ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย62,388.3521,967.9964.8 %5.0601.22476.8720.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย9,702.8910,117.54-4.3 %0.01,635.961,496.598.5 %4.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 2,997.051,794.0040.1 %5.0604.0810,925.00-1,708.5 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย2,655.14375.0085.9 %5.0451.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย8,432.8811,426.01-35.5 %0.03,001.055,151.85-71.7 %0.0
รวม 461,743 247,811 46.33 % 41,569 34,936 15.96 %