จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,476.40299.0087.9 %5.0532.55131.1075.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0444.14167.9862.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์4,234.523,132.0026.0 %5.0795.34264.0266.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์3,082.801.00100.0 %5.0719.3045.0593.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์23,173.705,773.9175.1 %5.08,896.25806.7490.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์4,542.66987.0078.3 %5.0312.8544.1885.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ3,648.99455.0087.5 %5.0323.2972.8277.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด4,006.13658.0083.6 %5.0237.0073.8568.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย3,916.86507.0087.1 %5.0200.6973.2163.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์3,533.32321.0090.9 %5.0387.3862.5383.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี3,749.90394.0089.5 %5.0401.5373.4781.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง3,510.1914.0099.6 %5.0402.0973.6981.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก3,143.98171.0094.6 %5.0248.3952.8078.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง3,736.82340.0090.9 %5.0377.008.4397.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์3,786.89309.0091.8 %5.0147.428.1294.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง3,683.01284.0092.3 %5.0293.7054.8181.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์11,481.992,329.1079.7 %5.01,303.101,029.0321.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์4,173.822,520.0039.6 %5.01,080.60644.6840.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 710,122.392,486.0075.4 %5.0918.58697.6524.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,280.001,877.6742.8 %5.0814.45470.6042.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์2,657.62548.0079.4 %5.0548.13307.2843.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์4,982.381,742.6265.0 %5.01,289.85835.1135.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,504.615,806.35-285.9 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์4,718.142,336.1050.5 %5.01,574.99453.7371.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,164.471,973.0052.6 %5.01,183.52100.6991.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์5,811.5710,537.66-81.3 %0.01,403.95133.0090.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์3,272.141,163.1064.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์987.00310.0068.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์2,879.55957.7066.7 %5.0738.2973.9490.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,825.37797.2771.8 %5.0605.28252.0858.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,458.292,535.5026.7 %5.0890.52355.2160.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์4,743.4850,052.00-955.2 %0.01,565.121,907.88-21.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์4,299.823,420.0020.5 %5.01,194.69318.7373.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์4,260.902,054.0051.8 %5.0852.39316.6662.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์5,794.498,240.07-42.2 %0.01,403.95165.6188.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์3,652.572,638.9027.8 %5.0890.42438.9050.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์3,697.621,857.5049.8 %5.0890.52589.7533.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,080.60307.8671.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์5,350.601,554.0071.0 %5.01,257.61476.3062.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์3,816.932,507.0034.3 %5.0700.9832.7795.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์31,343.682,063.0093.4 %5.0838.28629.7324.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 93,193.8339,827.6957.3 %5.01,254.491,304.31-4.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,855.891,126.0060.6 %5.0491.1086.2882.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์5,433.041,924.0064.6 %5.0852.48507.3040.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,765.50640.2076.9 %5.0546.8890.2883.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์5,285.454,963.946.1 %3.01,274.17703.1244.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์3,679.231,360.0063.0 %5.0890.44325.7263.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์6,335.174,870.7423.1 %5.0985.52221.5777.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 144,187.4311,678.4973.6 %5.02,073.06648.0768.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 225,948.054,706.2881.9 %5.01,030.60591.9542.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 345,986.095,513.6188.0 %5.01,304.60221.1383.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)64,256.105,667.6091.2 %5.02,059.79654.0568.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์10,959.354,943.7454.9 %5.0387.69281.4827.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์72,055.3444,940.0037.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง27,862.2312,540.0055.0 %5.01,048.961,017.853.0 %1.5
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์27,919.0516,148.0042.2 %5.0888.80763.1614.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง31,472.669,712.0069.1 %5.0865.80913.00-5.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี54,125.5911,646.0078.5 %5.0820.241,406.95-71.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง36,762.1111,405.0169.0 %5.0795.01641.9519.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์15,033.0615,655.30-4.1 %0.02,021.042,690.58-33.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 3,227.062,248.4430.3 %5.0795.36603.2524.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์2,710.291,691.0037.6 %5.0567.15295.5547.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์43,964.428,943.4779.7 %5.07,244.854,936.1531.9 %5.0
รวม 833,523 348,104 58.24 % 65,943 31,454 52.30 %