จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0444.14167.9862.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์4,167.313,132.0024.8 %5.0795.34264.0266.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์3,033.871.00100.0 %5.0719.3045.0593.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์22,805.869,878.0056.7 %5.08,896.25806.7290.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์4,470.56987.0077.9 %5.0312.8544.1885.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ3,591.07455.0087.3 %5.0323.2972.8277.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด3,942.54658.0083.3 %5.0237.0073.8568.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย3,854.69507.0086.8 %5.0200.6973.2163.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์3,477.24321.0090.8 %5.0387.3862.5383.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี3,690.38394.0089.3 %5.0401.5373.4781.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง3,454.4714.0099.6 %5.0402.0973.6981.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก3,094.08171.0094.5 %5.0248.3952.8078.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง3,677.51340.0090.8 %5.0377.009.6197.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์3,726.78309.0091.7 %5.0147.428.1294.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง3,624.55284.0092.2 %5.0293.7054.8181.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7ไม่ครบ2,486.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ697.65ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,227.941,877.6741.8 %5.0814.45470.6042.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์2,615.44548.0079.0 %5.0548.13307.2843.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,480.735,806.35-292.1 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,098.371,973.0051.9 %5.01,183.52100.6991.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบ1,163.10ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์971.33310.0068.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบ957.70ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ73.94ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,403.402,535.5025.5 %5.0890.52355.2160.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบ50,052.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,907.88ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์4,231.573,420.0019.2 %5.01,194.69318.7373.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์5,702.518,240.07-44.5 %0.01,403.95165.6188.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์3,594.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5890.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์3,638.931,857.5049.0 %5.0890.44589.7533.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์5,265.671,554.0070.5 %5.01,257.61476.3062.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์29,959.972,063.0093.1 %5.0838.28629.7324.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 91,714.5739,827.6956.6 %5.01,254.491,304.31-4.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์5,346.801,924.0064.0 %5.0852.48507.3040.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,721.61640.2076.5 %5.0546.8890.2883.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์5,201.554,963.944.6 %2.01,274.17703.1244.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์3,620.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5890.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)ไม่ครบ5,667.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ654.05ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 143,426.5211,678.4973.1 %5.02,073.06648.0768.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 225,536.174,706.2881.6 %5.01,030.60591.9542.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3ไม่ครบ312.24ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ221.13ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวงไม่ครบ50,391.09ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,017.85ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ไม่ครบ16,148.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ763.16ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 2,884.382,248.4422.0 %5.0662.24554.7616.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 312,038 113,625 0.00 % 30,902 9,697 0.00 %