จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,398.06509.0078.8 %5.0550.7393.7583.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร14,180.295,251.0063.0 %5.0191.57119.0937.8 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร5,508.627,594.00-37.9 %0.0110.0868.4537.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร2,800.73339.0087.9 %5.0466.02103.5377.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร10,699.589,596.0010.3 %5.02,756.57849.7069.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร4,594.37646.0085.9 %5.0320.24116.3763.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน3,493.58312.0091.1 %5.0317.1276.3775.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม3,822.33325.0091.5 %5.0280.6775.1573.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส3,742.78335.0091.0 %5.0414.6075.7981.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว631.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5141.9816.6688.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์2,483.17107.0095.7 %5.0348.1616.6395.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์3,315.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5172.2116.7590.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ3,544.75155.0095.6 %5.0274.4078.9371.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง3,913.38119.0097.0 %5.0394.5081.0579.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว3,266.04112.0096.6 %5.0398.2560.0484.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ73.03ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย4,578.86154.0096.6 %5.0119.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน3,299.81140.0095.8 %5.0251.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า4,235.37276.0093.5 %5.0401.081.0099.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร2,875.922,144.4525.4 %5.0931.031,077.66-15.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร3,297.471,375.0058.3 %5.01,102.20685.0237.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร2,739.58593.0078.4 %5.0759.91413.1745.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร2,869.74271.0090.6 %5.0658.96450.0031.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร2,899.431,104.0061.9 %5.0652.66456.0030.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. สกลนคร3,855.661,727.4055.2 %5.01,292.36140.2889.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร6,755.326,348.996.0 %3.01,024.16379.0563.0 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนครไม่ครบ62,280.93ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ380.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร5,173.55359.5693.1 %5.0570.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร3,909.075,889.50-50.7 %0.084.8667.0121.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,300.62484.0062.8 %5.067.4846.3531.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร2,791.04457.0083.6 %5.0632.7039.0693.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร3,080.32385.0087.5 %5.0683.84297.5156.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครไม่ครบ1,777.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1.90ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร7,581.193,717.0051.0 %5.01,597.592,122.59-32.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร4,532.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,383.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร3,316.96816.0075.4 %5.01,082.81475.1156.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร4,149.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5950.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร12,653.459,335.9926.2 %5.02,768.173,914.35-41.4 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร9,311.241,429.0084.7 %5.0816.94206.0574.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร3,209.701,835.9042.8 %5.0988.10347.2064.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร4,998.751,232.3675.3 %5.01,444.47216.5585.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร2,626.162,558.102.6 %1.0537.7889.1483.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร9,304.951,339.0085.6 %5.0816.95511.4337.4 %5.0
รจจ.สกลนคร 64,231.2992,846.01-44.5 %0.01,245.67620.1550.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร2,249.65545.0075.8 %5.0569.75287.7149.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร4,081.061,601.0060.8 %5.0969.07784.5319.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร8,844.79621.0093.0 %5.0683.84201.9570.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร5,457.232,507.0554.1 %5.0985.84460.0653.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร4,019.0116,366.67-307.2 %0.01,070.41392.3563.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 122,498.810.00100.0 %5.01,529.90951.7037.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 252,842.2611,030.3879.1 %5.02,636.39413.8484.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนครไม่ครบ2,318.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนครไม่ครบ11,225.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน125,667.2726,506.0078.9 %5.01,162.09985.8715.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร8,588.0211,206.13-30.5 %0.02,140.332,752.50-28.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 2,900.231,549.0046.6 %5.0835.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร803.52730.009.1 %4.5595.27499.0816.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร38,024.348,418.1477.9 %5.05,823.694,849.8416.7 %5.0
รวม 488,821 243,299 0.00 % 44,893 26,982 0.00 %