จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,470.41509.0079.4 %5.0550.7393.7583.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร14,608.145,251.0064.1 %5.0191.57119.0937.8 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร5,674.837,594.00-33.8 %0.0110.0868.4537.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร2,804.85587.0079.1 %5.0740.8996.4287.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร2,885.23339.0088.3 %5.0466.02103.5377.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร11,022.419,596.0012.9 %5.02,756.57849.7069.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร4,733.00646.0086.4 %5.0320.24116.3763.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน3,672.59773.0079.0 %5.0473.22132.6172.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน3,598.99312.0091.3 %5.0317.1276.3775.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม3,937.66325.0091.7 %5.0280.6775.1573.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ3,858.95156.0096.0 %5.0153.1516.6989.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส3,855.71335.0091.3 %5.0414.6075.7981.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว650.691.0099.8 %5.0141.9816.6688.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์2,558.10107.0095.8 %5.0348.1616.6395.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์3,415.87182.0094.7 %5.0172.2116.7590.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ3,651.71155.0095.8 %5.0274.4078.9371.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง4,031.45119.0097.0 %5.0394.5081.0579.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว3,364.59112.0096.7 %5.0398.2560.0484.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย706.19384.0045.6 %5.0319.2773.0377.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย4,717.01154.0096.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน3,399.38140.0095.9 %5.0251.3971.3071.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า4,363.16276.0093.7 %5.0401.081.0099.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร2,962.702,144.4527.6 %5.0931.031,077.66-15.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร3,396.961,375.0059.5 %5.01,102.20685.0237.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร2,822.24593.0079.0 %5.0759.91413.1745.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร2,956.32271.0090.8 %5.0658.96475.0027.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร3,020.161,896.0037.2 %5.0969.071,128.13-16.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร3,486.371,104.0068.3 %5.0749.15456.0039.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร4,657.592,978.0036.1 %5.01,615.651,574.072.6 %1.0
ส.ป.ก. สกลนคร3,971.991,727.4056.5 %5.01,292.36140.2889.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร6,959.156,348.998.8 %4.01,024.16379.0563.0 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร33,772.1655,738.00-65.0 %0.0520.62524.60-0.8 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)8,090.6411,514.26-42.3 %0.03,435.616,630.65-93.0 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร5,329.651,234.8076.8 %5.0969.08188.1080.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร4,027.025,889.50-46.2 %0.084.8667.0121.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,339.86484.0063.9 %5.067.4846.3531.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร2,875.25457.0084.1 %5.0632.7039.0693.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร3,173.26385.0087.9 %5.0683.84297.5156.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร3,069.411,777.0042.1 %5.0874.00291.2766.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร7,809.943,717.0052.4 %5.01,597.592,122.59-32.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร4,671.794,644.000.6 %0.51,383.86977.7729.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร3,417.04816.0076.1 %5.01,082.81475.1156.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร4,274.227,239.00-69.4 %0.0950.8051.1694.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร13,035.239,335.9928.4 %5.02,768.173,914.35-41.4 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร9,592.191,429.0085.1 %5.0816.94206.0574.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร3,306.551,835.9044.5 %5.0988.10347.2064.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร3,773.542,708.0028.2 %5.01,083.06409.1262.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร5,149.571,232.3676.1 %5.01,444.47228.5884.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร2,705.402,558.105.4 %2.5537.7889.1483.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร9,585.711,339.0086.0 %5.0816.95511.4337.4 %5.0
รจจ.สกลนคร 66,169.3092,846.01-40.3 %0.01,245.67620.1550.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร2,317.53545.0076.5 %5.0569.75287.7149.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร4,204.191,601.0061.9 %5.0969.07778.5519.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร9,111.66621.0093.2 %5.0683.84246.9763.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร5,621.892,507.0555.4 %5.0985.84460.0653.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร4,922.551,663.0066.2 %5.01,795.72283.4684.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร4,140.2816,366.67-295.3 %0.01,070.41392.3563.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 123,177.657,320.0068.4 %5.01,529.90951.7037.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 254,436.6411,030.3879.7 %5.02,636.39413.8484.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 322,621.0412,188.4946.1 %5.0340.94640.21-87.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2339,135.764,085.0089.6 %5.02,402.91539.4677.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร3,744.882,318.2038.1 %5.0294.63413.90-40.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร82,425.2854,921.0033.4 %5.01,895.54943.0750.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร72,211.2211,225.9984.5 %5.0794.271,478.94-86.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม15,356.3714,231.047.3 %3.5889.392,132.09-139.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน129,458.9626,506.0079.5 %5.01,162.09985.8715.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร8,847.1411,206.13-26.7 %0.02,140.332,752.50-28.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 2,987.741,549.0048.2 %5.0835.97657.6221.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร827.76730.0011.8 %5.0595.27499.0816.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร39,171.628,418.1478.5 %5.05,823.694,849.8416.7 %5.0
รวม 848,102 442,704 47.80 % 67,979 46,312 31.87 %