จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนมไม่ครบ334.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ35.92ประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม291,430.7817,555.0094.0 %5.02,261.93254.1488.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม3,122.441,147.0063.3 %5.0398.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนมไม่ครบ991.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ130.30ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม11,215.738,948.0020.2 %5.02,203.57762.4065.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน6,202.53251.0096.0 %5.0542.6378.0385.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม4,526.04241.0094.7 %5.0285.1280.5771.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก3,978.56171.0095.7 %5.0514.87106.9179.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า3,437.12115.0096.7 %5.0313.7020.3793.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก3,985.41134.0096.6 %5.0281.6220.3792.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง4,115.87307.0092.5 %5.0399.18127.8868.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร3,780.75285.0092.5 %5.0270.4796.6964.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม3,893.29242.0093.8 %5.0351.7483.5076.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์3,402.93117.0096.6 %5.0261.4222.6291.3 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนมไม่ครบ24,042.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ217.07ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 2,763.064,059.00-46.9 %0.0644.26404.2537.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,583.881.00100.0 %5.0416.04250.8039.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม2,426.72957.5060.5 %5.0382.6288.2676.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,575.85552.0078.6 %5.0544.22156.7571.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม3,872.20694.0082.1 %5.01,005.56908.489.7 %4.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม6,125.00786.0087.2 %5.0644.26280.5256.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม6,215.09942.4984.8 %5.01,842.27925.1149.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม3,206.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5718.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม4,246.411,504.0064.6 %5.0812.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม6,915.5610,319.00-49.2 %0.01,005.54393.4960.9 %5.0
ท่าอากาศยานนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ396.07ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม3,104.66895.0071.2 %5.0796.390.00100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม2,728.14413.0084.9 %5.0682.2954.5892.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนมไม่ครบ901.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ298.79ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนมไม่ครบ2,144.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม3,402.232,241.0034.1 %5.0986.54218.5077.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ333.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม9,658.826,895.0028.6 %5.01,975.38364.3081.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม9,796.03726.0092.6 %5.01,278.19484.7362.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม4,229.551,843.0056.4 %5.0861.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม4,471.491,203.0073.1 %5.0948.52111.0488.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนมไม่ครบ2,544.68ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ108.80ประเมินไม่ได้0.0
สพ.นครพนม44,612.186,546.0085.3 %5.0776.28542.3530.1 %5.0
รจก.นครพนม 85,085.0053,282.0037.4 %5.01,476.951,430.013.2 %1.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม3,683.972,401.0034.8 %5.0872.45891.81-2.2 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม2,803.291,176.0058.0 %5.0568.19247.9756.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม1,124.81850.0024.4 %5.0682.29113.3683.4 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 229,786.446,141.4279.4 %5.01,519.92817.1246.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)7,612.087,640.51-0.4 %0.0443.431,098.28-147.7 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม1,840.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5253.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนมไม่ครบ39,774.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ451.01ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ577.60ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนมไม่ครบ15,316.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมไม่ครบ12,118.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,352.90ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 2,900.371,411.0051.4 %5.0663.25453.9731.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม3,207.001,042.0067.5 %5.0549.18230.1058.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม31,446.7221,415.6831.9 %5.05,471.233,054.6144.2 %5.0
รวม 630,468 165,450 0.00 % 33,065 15,174 0.00 %