จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,474.16334.0086.5 %5.0454.5435.9292.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม291,430.7817,555.0094.0 %5.02,261.93254.1488.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม3,122.441,147.0063.3 %5.0398.6479.2680.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม3,203.91991.0069.1 %5.0625.25130.3079.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม21,128.775,138.7275.7 %5.02,203.57762.4065.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน6,202.53251.0096.0 %5.0542.6378.0385.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม4,526.04241.0094.7 %5.0285.1280.5771.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก3,978.56171.0095.7 %5.0514.87106.9179.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า3,437.12115.0096.7 %5.0313.7020.3793.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก3,985.41134.0096.6 %5.0281.6220.3792.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง4,115.87307.0092.5 %5.0399.18127.8868.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร3,780.75285.0092.5 %5.0270.4796.6964.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม3,893.29242.0093.8 %5.0351.7483.5076.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์3,393.06117.0096.6 %5.0261.4222.6291.3 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม13,065.5524,042.00-84.0 %0.02,013.82217.0789.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 4,314.814,059.005.9 %2.5739.34923.40-24.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,583.881.00100.0 %5.0416.04250.8039.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม2,426.72957.5060.5 %5.0382.6288.2676.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,575.85552.0078.6 %5.0544.22156.7571.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม3,872.20694.0082.1 %5.01,005.56908.489.7 %4.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม6,125.00786.0087.2 %5.0644.26280.5256.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม3,241.271,115.0065.6 %5.0587.21190.0067.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม6,215.09942.4984.8 %5.01,842.27925.1149.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม3,206.162,235.0030.3 %5.0718.61296.2658.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม4,545.182,631.6442.1 %5.01,252.751,935.65-54.5 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม4,246.411,504.0064.6 %5.0812.08125.4084.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม6,915.5610,319.00-49.2 %0.01,005.54393.4960.9 %5.0
ท่าอากาศยานนครพนม62,516.8178,218.06-25.1 %0.0370.43396.07-6.9 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม3,135.37895.0071.5 %5.0777.37617.3220.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม1,403.68615.0056.2 %5.054.28190.50-250.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)910.931.0099.9 %5.024.9134.21-37.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม2,728.14413.0084.9 %5.0682.2954.5892.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม2,984.93901.0069.8 %5.0568.20298.7947.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม3,704.902,144.0042.1 %5.0796.39372.0553.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครพนม3,709.613,000.0019.1 %5.0872.45760.0012.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม3,402.232,241.0034.1 %5.0986.54218.5077.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม3,964.672,469.0037.7 %5.0826.62333.9559.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม9,658.826,895.0028.6 %5.01,975.38364.3081.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม9,796.03726.0092.6 %5.01,278.19484.7362.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม3,383.171,288.0061.9 %5.0853.44359.1857.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม4,229.551,843.0056.4 %5.0861.86357.2058.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม4,471.491,203.0073.1 %5.0948.52111.0488.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม2,710.762,544.686.1 %3.0549.18108.8080.2 %5.0
สพ.นครพนม44,612.186,348.0085.8 %5.0776.28615.3920.7 %5.0
รจก.นครพนม 85,085.0053,282.0037.4 %5.01,476.951,430.013.2 %1.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม3,392.302,420.5928.6 %5.0796.39153.5480.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม3,683.972,401.0034.8 %5.0872.45891.81-2.2 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม2,803.291,176.0058.0 %5.0568.19247.9756.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม4,134.913,301.7420.1 %5.0815.41805.501.2 %0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม1,124.811,739.00-54.6 %0.0682.29113.3683.4 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม3,697.093,547.214.1 %2.0661.06642.942.7 %1.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 120,747.066,184.2670.2 %5.01,322.14628.7552.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 229,786.446,141.4279.4 %5.01,519.92817.1246.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)7,612.087,640.51-0.4 %0.0443.431,098.28-147.7 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม23,742.273,743.1684.2 %5.0313.14334.27-6.7 %0.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม47,938.1539,774.0017.0 %5.01,147.68451.0160.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง22,470.701.00100.0 %5.0885.891,313.80-48.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม66,804.8415,316.0077.1 %5.0721.13582.2919.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม7,999.9512,118.00-51.5 %0.01,756.361,352.9023.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 2,900.371,411.0051.4 %5.0663.25453.9731.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม3,207.001,042.0067.5 %5.0549.18230.1058.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม31,446.7221,415.6831.9 %5.05,471.233,054.6144.2 %5.0
รวม 957,907 371,267 61.24 % 54,997 28,869 47.51 %