จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร2,314.171,122.0051.5 %5.0420.0598.1476.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหารไม่ครบ6,622.33ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ225.12ประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารไม่ครบ1,393.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ156.03ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,190.801,750.0045.2 %5.0667.26152.1577.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร17,814.0513,056.0026.7 %5.02,701.97361.0086.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหาร5,815.420.00100.0 %5.0394.9478.7780.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย3,763.58211.0094.4 %5.0207.1873.2164.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล3,745.89186.0095.0 %5.0232.8372.3468.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี3,794.37139.0096.3 %5.0333.7671.8478.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง3,596.09125.0096.5 %5.0266.5053.0880.1 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร18,999.4632,539.57-71.3 %0.01,746.91281.0983.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหารไม่ครบ1,483.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ284.69ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารไม่ครบ1,572.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ533.90ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร10,866.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,256.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหารไม่ครบ662.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ487.35ประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร2,895.23457.0084.2 %5.0648.2259.4090.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหารไม่ครบ278.54ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ289.98ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร3,388.172,847.0016.0 %5.0857.42371.3656.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร4,969.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,332.822,563.60-92.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร4,949.127,597.98-53.5 %0.01,332.8271.3494.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร2,685.12745.0072.3 %5.0667.23761.31-14.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร3,345.431,351.0059.6 %5.0857.39492.7342.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร3,069.642,100.0031.6 %5.0762.30228.0070.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร3,583.191,145.0068.0 %5.0933.46122.6986.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหารไม่ครบ2,224.62ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ55.79ประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,461.49748.0069.6 %5.0439.07261.4840.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร4,598.102,866.0037.7 %5.01,161.65558.4351.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สปส.จ.มุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร3,273.24572.0082.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร8,725.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.53,141.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร9,134.131,845.0079.8 %5.01,347.79161.5088.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารไม่ครบ5,558.59ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ595.79ประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 2,995.311,370.7054.2 %5.0648.22255.4760.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,258.50ประเมินไม่ได้0.0
รวม 103,597 72,773 0.00 % 17,960 7,149 0.00 %