จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร2,314.171,122.0051.5 %5.0420.0598.1476.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร24,961.686,622.3373.5 %5.081.05225.12-177.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร3,015.081,393.0053.8 %5.0515.13156.0369.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,190.801,750.0045.2 %5.0667.26152.1577.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร17,814.0513,056.0026.7 %5.02,701.97361.0086.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหาร5,815.420.00100.0 %5.0394.9478.7780.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย3,763.58211.0094.4 %5.0207.1873.2164.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล3,745.89186.0095.0 %5.0232.8372.3468.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี3,794.37139.0096.3 %5.0333.7671.8478.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง3,596.09125.0096.5 %5.0266.5053.0880.1 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร18,999.4632,539.57-71.3 %0.01,746.91281.0983.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร3,725.031,786.0052.1 %5.01,028.57581.4043.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,505.941,328.0047.0 %5.0458.0849.6389.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร3,621.481,593.0056.0 %5.0971.52302.1068.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร2,731.271,483.0045.7 %5.0610.21284.6953.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร2,796.63873.0068.8 %5.0591.20309.7047.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร3,233.441,604.0050.4 %5.0800.37970.68-21.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร1,758.721,572.0010.6 %5.0489.64533.90-9.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร10,866.231,665.0084.7 %5.01,256.73282.1577.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 3,445.702,436.0029.3 %5.0895.45294.5067.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร10,914.257,233.0033.7 %5.01,142.66382.8566.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร2,774.64662.0076.1 %5.0629.20487.3522.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร1,356.681,286.005.2 %2.549.632.8594.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร2,895.23457.0084.2 %5.0648.2259.4090.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร2,278.65278.5487.8 %5.0401.03289.9827.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร3,388.172,847.0016.0 %5.0857.42371.3656.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร5,063.8226,513.60-423.6 %0.01,332.822,563.60-92.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร4,248.632,659.0037.4 %5.01,275.77423.7066.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0762.34234.6569.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร4,949.127,597.98-53.5 %0.01,332.8271.3494.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร2,685.12745.0072.3 %5.0667.23761.31-14.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร3,345.431,351.0059.6 %5.0857.39492.7342.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร3,069.642,100.0031.6 %5.0762.34228.0070.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร3,583.191,145.0068.0 %5.0933.46122.6986.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร2,475.362,224.6210.1 %5.0477.0755.7988.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร27,659.392,139.0092.3 %5.0663.83378.1043.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร37,059.1124,318.0034.4 %5.0813.72714.4012.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,461.49748.0069.6 %5.0439.07261.4840.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร4,598.102,866.0037.7 %5.01,161.65558.4351.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,656.67613.0076.9 %5.0534.15176.7066.9 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร3,865.931,326.0065.7 %5.0688.43319.2053.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร3,273.24572.0082.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร8,725.718,463.003.0 %1.53,141.85298.3090.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร9,134.131,845.0079.8 %5.01,347.79161.5088.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร50,841.615,558.5989.1 %5.01,672.05595.7964.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร1,400.154,135.00-195.3 %0.0313.16119.7061.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหารไม่ครบ45,787.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ430.35ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารไม่ครบ9,369.70ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,169.57ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 2,995.311,370.7054.2 %5.0648.22255.4760.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร2,499.32734.0070.6 %5.0458.09146.5368.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร16,494.0512,361.0025.1 %5.03,981.474,258.50-7.0 %0.0
รวม 346,572 195,633 43.55 % 42,662 20,023 53.07 %