จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร2,314.171,122.0051.5 %5.0420.0598.1476.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร24,961.686,622.3373.5 %5.081.05225.12-177.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร3,015.081,393.0053.8 %5.0515.13156.0369.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,190.801,750.0045.2 %5.0667.26154.0576.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร17,876.7610,451.6441.5 %5.02,740.00361.0086.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0394.9478.7780.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย3,763.58211.0094.4 %5.0207.1873.2164.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล3,745.89186.0095.0 %5.0232.8372.3468.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี3,794.37139.0096.3 %5.0333.7671.8478.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง3,596.09125.0096.5 %5.0266.5053.0880.1 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร26,397.5032,539.57-23.3 %0.03,382.28281.0991.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร3,725.031,786.0052.1 %5.01,028.57581.4043.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,505.941,328.0047.0 %5.0458.0849.6389.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร3,621.481,593.0056.0 %5.0971.52302.1068.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร2,731.271,483.0045.7 %5.0610.21284.6953.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร2,796.63873.0068.8 %5.0591.20309.7047.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร3,233.441,604.0050.4 %5.0800.37970.68-21.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร1,760.331,572.0010.7 %5.0489.64533.90-9.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร4,019.781,665.0058.6 %5.01,256.73282.1577.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 3,445.701,289.0062.6 %5.0895.45278.4668.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร10,914.257,233.0033.7 %5.01,142.66382.8566.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร2,774.64662.0076.1 %5.0629.20487.3522.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร1,356.681,286.005.2 %2.549.632.8594.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร2,895.23457.0084.2 %5.0648.2259.4090.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร2,278.65278.5487.8 %5.0401.03289.9827.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร3,393.552,847.0016.1 %5.0857.42371.3656.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร11,485.32124,547.22-984.4 %0.01,332.822,563.60-92.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร4,886.062,659.0045.6 %5.01,275.77423.7066.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0762.34234.6569.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร5,742.857,597.98-32.3 %0.01,694.1371.3495.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร2,685.12745.0072.3 %5.0667.23761.31-14.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร3,345.431,351.0059.6 %5.0857.39492.7342.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร3,069.642,100.0031.6 %5.0762.34228.0070.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร3,583.191,145.0068.0 %5.0933.46122.6986.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร2,480.742,224.6210.3 %5.0477.0755.7988.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร27,659.392,139.0092.3 %5.0663.83378.1043.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร37,059.1124,318.0034.4 %5.0813.72714.4012.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,501.85748.0070.1 %5.0458.08261.4842.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร4,598.102,866.0037.7 %5.01,161.65558.4351.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,656.67613.0076.9 %5.0534.15176.7066.9 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร3,865.931,326.0065.7 %5.0838.41319.2061.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร3,273.24572.0082.5 %5.0686.280.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร9,119.378,463.007.2 %3.53,310.48298.3091.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร9,134.131,845.0079.8 %5.01,347.79161.5088.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร50,841.615,558.5989.1 %5.01,672.05595.7964.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร27,238.3023,165.3915.0 %5.0385.11110.2071.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร1,400.154,135.00-195.3 %0.0313.16119.7061.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร113,299.2745,787.0059.6 %5.0760.31430.3543.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย20,419.3412,020.7141.1 %5.0605.61783.00-29.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร5,601.419,369.70-67.3 %0.01,623.582,169.57-33.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 2,995.311,370.7054.2 %5.0648.22255.4760.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร2,499.32734.0070.6 %5.0458.09146.5368.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร16,494.0512,361.0025.1 %5.03,981.474,258.50-7.0 %0.0
รวม 522,043 380,258 27.16 % 49,095 23,503 52.13 %