จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ3,120.581,875.0039.9 %5.02,100.690.95100.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 349,575.2732,505.8834.4 %5.0217.97397.50-82.4 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่2,842.0521.0099.3 %5.0977.35133.6286.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่9,963.486,109.0038.7 %5.059.6535.7140.1 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่53,236.3732,505.8838.9 %5.0271.3771.9473.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่51,025.315,412.1289.4 %5.0152.53324.63-112.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่2,303.9715,844.27-587.7 %0.044.310.9597.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่16,888.389,865.4441.6 %5.02,023.23367.9981.8 %5.0
สำนักงานคลังเขต 52,775.144,456.91-60.6 %0.01,535.070.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่3,185.071.00100.0 %5.01,129.47162.7985.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 832,423.7914,124.9056.4 %5.03,608.00548.1584.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 114,577.656,065.3958.4 %5.05,267.691,305.3075.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 28,254.60404.3995.1 %5.02,720.56880.0167.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 16,723.062,431.0063.8 %5.0374.7951.3086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 26,527.902,387.0063.4 %5.0336.6940.8587.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง3,751.82358.0090.5 %5.0276.9692.1666.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี3,817.96636.0083.3 %5.0229.0967.2570.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง705.71524.0025.7 %5.0300.3592.9269.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง3,644.38179.0095.1 %5.0350.9874.4678.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า3,411.85315.0090.8 %5.0479.82121.4374.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด3,471.63215.0093.8 %5.0384.01101.7373.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย3,409.9691.0097.3 %5.0678.93171.0074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ3,398.16160.0095.3 %5.0330.8285.5074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม3,425.49200.0094.2 %5.0708.25118.7583.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง3,398.16178.0094.8 %5.0240.841.9599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง14,539.29893.7093.9 %5.0266.11101.5061.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย3,545.84574.0083.8 %5.0213.2571.3366.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด3,216.88543.0083.1 %5.0246.19101.6558.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม3,726.11600.0083.9 %5.0258.12103.5559.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง3,627.89443.0087.8 %5.0403.90101.6574.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง4,145.66853.0079.4 %5.0645.6338.0094.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว6,708.47257.0096.2 %5.0520.6647.5090.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว3,119.1080.0097.4 %5.0438.26107.3575.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง3,402.8771.0097.9 %5.0546.49104.5080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ3,514.68196.0094.4 %5.0453.49123.9572.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย3,475.42218.0093.7 %5.04,008.96137.7596.6 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 34,947.661,430.2571.1 %5.01,435.81232.5983.8 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่2,742.001,641.6040.1 %5.01,044.2054.9794.7 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว2,610.111,570.0039.8 %5.0746.10187.6274.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 56,655.804,159.0537.5 %5.01,555.33732.4552.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่7,139.865,829.0018.4 %5.02,650.752,473.336.7 %3.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่3,593.103,379.056.0 %3.01,260.13460.7263.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่4,086.72710.0082.6 %5.01,119.871,228.34-9.7 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1010,241.381,385.0086.5 %5.01,953.60809.3958.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่3,027.041,458.0051.8 %5.0840.86723.8313.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 135,267.3435,467.44-0.6 %0.013,128.104,302.1567.2 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,149.54986.5614.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่798.53294.0063.2 %5.0901.28560.9237.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่4,304.761,655.0061.6 %5.01,662.823,833.00-130.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 54,786.321,367.5171.4 %5.02,409.99932.5461.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 67,519.489,299.00-23.7 %0.02,449.45688.2271.9 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 34,943.7520,171.1942.3 %5.02,334.48525.7077.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่4,243.632,934.6330.8 %5.02,702.16628.7076.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่3,279.602,800.9214.6 %5.0795.521,469.70-84.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่8,571.954,768.2844.4 %5.03,392.382,719.4019.8 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่3,322.20466.0086.0 %5.01,357.67139.7489.7 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 13,918.852,270.5142.1 %5.02,158.922,847.81-31.9 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่15,798.2444,349.90-180.7 %0.03,620.57119.1496.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 13,473.477,485.0044.4 %5.05,682.136,374.00-12.2 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)7,498.595,427.0027.6 %5.02,504.72978.5060.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่3,032.54501.0083.5 %5.01,015.38174.8082.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 4,895.682,536.0048.2 %5.01,757.04137.2792.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)11,064.4114,940.00-35.0 %0.04,301.54279.0293.5 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ20,388.729,620.0452.8 %5.0423.07231.9345.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)2,480.601,069.8056.9 %5.036.802.8592.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่3,273.60552.0083.1 %5.0641.0161.0290.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่4,162.591,472.0064.6 %5.01,129.47290.8774.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่3,388.9780.0097.6 %5.0882.27560.9336.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่15,199.6853,930.00-254.8 %0.02,251.422,505.23-11.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบ10,978.29ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ758.47ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่5,780.721,280.0077.9 %5.01,300.62609.8553.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่14,720.109,845.0033.1 %5.04,082.9064.6098.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่13,748.711,128.0091.8 %5.01,528.81349.0277.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่4,022.682,894.5328.0 %5.01,471.76549.4962.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่5,171.08967.0081.3 %5.02,126.75632.5670.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่5,733.742,604.0654.6 %5.02,252.32681.1769.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่3,529.693,734.00-5.8 %0.01,357.67237.5282.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่35,852.4014,497.9459.6 %5.01,225.74806.2134.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่15,108.479,689.0035.9 %5.0846.24502.0040.7 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 129,468.83123,973.004.2 %2.02,695.312,915.29-8.2 %0.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 47,775.6837,373.9921.8 %5.01,617.51672.4658.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 513,564.1912,484.708.0 %4.03,450.791,237.9764.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,522.89580.0077.0 %5.0825.22239.6071.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่4,939.50430.0091.3 %5.01,357.671,070.0021.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,212.59300.0090.7 %5.01,148.49446.7061.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่7,214.753,620.0049.8 %5.02,764.851,228.3555.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่3,353.37911.3372.8 %5.01,225.46199.7583.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่4,403.8311,307.78-156.8 %0.01,699.95344.5279.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่10,329.125,740.4944.4 %5.0953.98726.2023.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 678,742.314,076.7794.8 %5.01,725.59716.3858.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)6,279.511,772.0071.8 %5.04,405.04693.2984.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 120,274.676,620.0067.3 %5.02,464.84270.8689.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 243,491.8290.9999.8 %5.04,819.311,647.9865.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 310,422.844,665.8955.2 %5.02,147.351,278.1940.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 463,368.389,798.1284.5 %5.01,027.56470.4054.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 553,759.766,453.3488.0 %5.02,933.651,250.2057.4 %5.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร14,735.4013,832.006.1 %3.0492.58294.9740.1 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่28,105.4330,708.00-9.3 %0.0474.95279.0241.3 %5.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์9,878.0710,428.67-5.6 %0.0437.89483.59-10.4 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 83,406.956,196.70-81.9 %0.0519.96194.6662.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่77,361.5554,936.0029.0 %5.02,072.14918.0555.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง17,996.145,168.0071.3 %5.01,032.31852.9417.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่115,261.8445,740.0060.3 %5.01,396.45570.0059.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่52,801.7937,692.0028.6 %5.01,463.992,317.85-58.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่23,731.6279.4799.7 %5.01,203.46683.5243.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง42,335.6011,829.0072.1 %5.01,151.48547.9552.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2,537.931,233.5051.4 %5.0845.14344.6359.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง87,058.8011,806.5986.4 %5.01,527.641,341.6412.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่30,300.9216,593.0045.2 %5.02,847.031,877.9534.0 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่34,045.0514,561.1057.2 %5.012,577.112,384.2081.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่23,221.5925,736.00-10.8 %0.01,823.91191.9089.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 2,866.44881.0069.3 %5.01,630.30114.2093.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่81,735.5738,663.4952.7 %5.04,129.422,315.9243.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 4,881.593,965.0018.8 %5.01,414.71862.4939.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)5,824.8316,992.00-191.7 %0.02,695.23612.4077.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่3,634.633,759.00-3.4 %0.01,959.94218.9588.8 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)2,529.95583.0077.0 %5.01,756.3255.6796.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่2,772.82615.0077.8 %5.0920.30574.9837.5 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 557,284.7412,097.3678.9 %5.022,099.429,414.7057.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่75,270.20119,467.61-58.7 %0.017,198.4021,083.29-22.6 %0.0
รวม 2,015,908 1,147,015 43.10 % 241,220 112,918 53.19 %