จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0203.5135.4482.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน49,693.6252,690.99-6.0 %0.0103.60106.50-2.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน3,197.561,859.4641.8 %5.0525.26216.8458.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน2,940.76750.0074.5 %5.0696.4335.4394.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน11,407.923,197.1272.0 %5.03,073.44389.3087.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน4,627.01933.0079.8 %5.0303.3453.1782.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา2,943.10247.0091.6 %5.0213.860.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ13,002.91192.0098.5 %5.0223.4725.1188.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง3,843.94334.0091.3 %5.0193.4672.6762.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง3,525.86429.0087.8 %5.0276.9943.4384.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้4,335.03355.0091.8 %5.0510.6662.4187.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง4,184.88187.0095.5 %5.0180.9628.3484.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง3,770.5293.0097.5 %5.0394.5173.6381.3 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 24,209.482,834.5832.7 %5.0398.4335.8691.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน4,420.342,651.7140.0 %5.01,019.71561.3644.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน3,142.751,227.0061.0 %5.0943.62803.3014.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน3,585.58779.0078.3 %5.0658.38139.2578.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน2,681.02442.0083.5 %5.0366.85362.091.3 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน3,330.811,160.0065.2 %5.0506.282,119.05-318.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน1,939.551,395.0028.1 %5.0446.30603.21-35.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,060.261,024.8074.8 %5.01,228.86588.5452.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน3,923.27902.0077.0 %5.0943.65181.3580.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน13,454.797,089.2647.3 %5.01,647.24138.6691.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน2,900.511,131.0061.0 %5.0696.44209.9569.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน1,617.492,544.00-57.3 %0.050.6654.80-8.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน2,853.53338.0088.2 %5.0693.1572.2089.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน2,558.43780.0069.5 %5.0525.29374.3628.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน3,464.501,867.0046.1 %5.0615.10574.336.6 %3.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน4,762.502,209.3253.6 %5.01,323.961,989.22-50.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน4,713.44880.0081.3 %5.01,228.89744.5339.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน3,711.602,325.0037.4 %5.0696.44121.8082.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน5,155.726,634.59-28.7 %0.01,361.9935.4497.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน3,609.84982.0072.8 %5.0696.41267.9061.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน1,310.692,301.21-75.6 %0.0848.57411.3551.5 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน4,656.441,644.0064.7 %5.01,152.82553.9751.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน3,144.13843.0373.2 %5.0810.35412.4749.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน3,346.171,768.5047.1 %5.0639.39114.0482.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน9,334.082,225.0076.2 %5.0458.37192.8557.9 %5.0
รจจ.ลำพูน 52,732.7636,287.0031.2 %5.01,066.75472.7055.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน2,508.84103.0095.9 %5.0468.24126.3473.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน5,142.511,991.0061.3 %5.0753.48209.0072.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน6,277.281,348.0078.5 %5.0601.36295.8150.8 %5.0
สปส.จ.ลำพูน5,338.374,375.0018.0 %5.01,152.82406.4864.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน2,812.911,216.5056.8 %5.0696.43111.1584.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน9,575.591,192.0087.6 %5.0772.50607.4721.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 138,653.496,173.0084.0 %5.01,072.01796.8625.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 240,003.436,366.8484.1 %5.01,442.95713.9650.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน3,697.672,484.0032.8 %5.0463.9571.3684.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน53,118.4925,852.7051.3 %5.01,319.15692.5547.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน51,958.747,281.3186.0 %5.0775.80673.7613.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 25,098.087,189.9971.4 %5.0615.33867.82-41.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง14,269.5911,346.0020.5 %5.0604.17622.25-3.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน9,502.849,055.004.7 %2.01,419.6045.1596.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 8,104.822,109.4874.0 %5.0734.47548.6625.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน2,734.42264.0090.3 %5.0468.22253.9745.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน33,501.557,709.0077.0 %5.04,293.022,545.8140.7 %5.0
รวม 574,391 241,589 57.94 % 45,577 22,866 49.83 %