จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน49,056.5252,690.99-7.4 %0.0103.60106.50-2.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนไม่ครบ1,859.46ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน2,903.05750.0074.2 %5.0696.4335.4394.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน11,503.857,652.0033.5 %5.03,073.44389.3087.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน4,567.69933.0079.6 %5.0303.3453.1782.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา2,905.36247.0091.5 %5.0213.860.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ12,836.21192.0098.5 %5.0223.4725.1188.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง3,480.66429.0087.7 %5.0276.9943.4384.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้4,253.40355.0091.7 %5.0510.6662.4187.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง4,100.87187.0095.4 %5.0180.9628.3484.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 24,155.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5398.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน4,402.192,651.7139.8 %5.01,038.72561.3646.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูนไม่ครบ1,227.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน3,539.61779.0078.0 %5.0658.38139.2578.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูนไม่ครบ442.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ362.09ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน3,288.111,160.0064.7 %5.0506.282,119.05-318.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน3,737.791,024.8072.6 %5.01,228.86588.5452.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน3,872.97902.0076.7 %5.0943.65181.3580.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน9,406.227,089.2624.6 %5.01,647.24138.6691.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน2,863.321,131.0060.5 %5.0696.44209.9569.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน1,596.762,544.00-59.3 %0.050.6654.80-8.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน2,816.94338.0088.0 %5.0693.1572.2089.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน2,525.63779.5369.1 %5.0525.29374.3628.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน3,420.081,867.0045.4 %5.0615.10574.336.6 %3.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน4,701.442,209.3253.0 %5.01,323.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน3,664.021.00100.0 %5.0696.4462.4491.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน5,089.626,634.59-30.4 %0.01,361.9935.4497.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน3,563.56982.0072.4 %5.0696.41267.9061.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน1,293.882,301.21-77.9 %0.0848.57411.3551.5 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน4,596.751,644.0064.2 %5.01,152.82553.9751.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน3,103.82843.0372.8 %5.0810.35412.4749.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน9,214.412,225.0075.9 %5.0458.37192.8557.9 %5.0
รจจ.ลำพูน ไม่ครบ36,287.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน2,466.93103.0095.8 %5.0306.84126.3458.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน5,076.581,991.0060.8 %5.0753.48209.0072.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน6,196.811,348.0078.2 %5.0402.90295.8126.6 %5.0
สปส.จ.ลำพูน5,269.934,375.0017.0 %5.01,152.82406.4864.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน2,776.851,216.5056.2 %5.0696.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูนไม่ครบ1,192.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ607.47ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 138,153.786,173.0083.8 %5.01,070.86796.8625.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน832.072,484.00-198.5 %0.0463.9574.2684.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูนไม่ครบ25,852.70ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ692.55ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน51,292.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5775.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ไม่ครบ7,189.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 8,000.926,638.7417.0 %5.0734.47548.6625.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน2,699.36264.0090.2 %5.0468.22253.9745.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนไม่ครบ7,709.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,545.81ประเมินไม่ได้0.0
รวม 243,778 125,136 0.00 % 25,565 10,406 0.00 %