จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี3,395.81797.0076.5 %5.0294.7385.2371.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี4,847.125,583.99-15.2 %0.0922.21253.9672.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี3,281.291,369.0058.3 %5.0503.91109.8178.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 114,771.8713,514.598.5 %4.02,557.43609.8276.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 235,499.4930,674.8013.6 %5.04,930.741,154.2576.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 16,622.815,413.2018.3 %5.0500.0195.0081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 24,753.901,843.0061.2 %5.0276.8666.5076.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี5,315.872,121.8060.1 %5.0492.4776.0084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา5,594.681,685.0069.9 %5.0506.4076.0085.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ4,907.84463.0090.6 %5.0335.3438.0088.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,278.001,717.0067.5 %5.0446.6561.2786.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว5,838.251,636.0072.0 %5.0351.65117.1166.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก5,300.991,094.0079.4 %5.0304.69109.4964.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 15,008.085,851.91-16.8 %0.0998.11552.2944.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 25,163.736,688.98-29.5 %0.01,298.68642.6250.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี5,059.661,963.0061.2 %5.0922.05491.4946.7 %5.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 15,443.143,073.2943.5 %5.0815.95523.7535.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,711.24951.0074.4 %5.0503.81291.2742.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี3,712.811,031.0072.2 %5.0332.56434.66-30.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี4,299.231,985.7053.8 %5.0865.00684.9120.8 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์15,376.517,488.0051.3 %5.01,917.67892.8753.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 15,297.239,132.56-72.4 %0.01,723.11880.6848.9 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 19,098.49175,524.00-819.0 %0.06,577.961,352.2479.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 15,416.766,870.00-26.8 %0.06,251.142,628.2358.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี1,895.231,980.00-4.5 %0.0380.40562.34-47.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,144.824,413.7514.2 %5.0975.41516.8847.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี3,774.411,951.0048.3 %5.0713.08368.3448.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี9,078.6618,428.66-103.0 %0.01,188.27174.1485.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)6,875.413,997.5041.9 %5.02,229.87144.4293.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี4,698.593,094.0034.2 %5.0807.96433.8346.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี4,208.121,328.0068.4 %5.0712.8332.3095.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี4,005.461,483.0063.0 %5.0500.01292.2541.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี3,707.515,094.90-37.4 %0.0731.89298.1459.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี6,182.4624,279.00-292.7 %0.01,125.891,537.87-36.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี4,161.8613,818.53-232.0 %0.0465.67373.0419.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี4,107.322,035.0050.5 %5.0446.65189.1157.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี6,768.3515,202.07-124.6 %0.01,644.6675.1595.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี12,571.9110,402.0017.3 %5.01,456.56882.4539.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี10,687.48292.0097.3 %5.0503.70376.7725.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี4,797.553,473.0027.6 %5.0712.87281.3160.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี5,693.302,145.0062.3 %5.0826.97158.1280.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี4,955.561,697.7065.7 %5.0731.89448.0638.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี4,491.264,299.004.3 %2.0541.7370.4587.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี13,049.345,864.0055.1 %5.0573.34366.7036.0 %5.0
รจจ.ปทุมธานี 53,527.3255,878.40-4.4 %0.0799.6943.7094.5 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 126,819.9592,372.5327.2 %5.01,213.5220,243.25-1,568.1 %0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี25,723.4917,564.7831.7 %5.0467.14330.5029.3 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง43,382.9228,829.2233.5 %5.0805.77317.2560.6 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 25,783.52303.6098.8 %5.01,048.31526.3549.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 110,553.6015,024.00-42.4 %0.02,414.162,390.071.0 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี3,859.151,226.0068.2 %5.0351.78142.7959.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี7,148.936,860.524.0 %2.01,283.36510.9360.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี5,015.864,369.6812.9 %5.0769.92411.5846.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี20,762.1915,252.0026.5 %5.02,481.37760.0069.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี5,461.232,486.5054.5 %5.0579.77351.5039.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต33,599.6099,180.00-195.2 %0.02,000.49689.2365.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี4,536.753,081.2632.1 %5.0617.79166.7673.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)29,233.179,599.6867.2 %5.01,761.56941.1046.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 143,550.0711,884.0072.7 %5.01,002.02251.6974.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 221,312.8711,074.6548.0 %5.01,073.64556.1248.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี2,342.174,398.00-87.8 %0.0183.39591.39-222.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี141,486.8021,204.0085.0 %5.01,287.82688.8946.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 77,049.4168,792.0010.7 %5.01,419.38439.8569.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี18,858.9331,774.36-68.5 %0.0439.26359.1018.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี157,682.7319,520.0087.6 %5.065,062.701,162.0098.2 %5.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี359,066.63148,660.0058.6 %5.09,264.871,139.0187.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0475.99112.2276.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 3,806.942,999.6121.2 %5.0655.83573.0512.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี3,768.49546.0085.5 %5.0313.54168.9546.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี21,221.768,576.1659.6 %5.06,051.653,729.0338.4 %5.0
รวม 1,549,404 1,095,207 29.31 % 155,724 57,405 63.14 %