จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี4,777.875,583.99-16.9 %0.0922.21253.9672.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี3,234.411,369.0057.7 %5.0503.91109.8178.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 114,560.8413,514.597.2 %3.52,557.43609.8276.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 234,992.3530,674.8012.3 %5.04,930.741,154.2576.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 16,528.205,413.2017.1 %5.0500.0195.0081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 24,685.991,843.0060.7 %5.0276.8666.5076.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี5,239.932,121.8059.5 %5.0492.4776.0084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา5,514.761,685.0069.4 %5.0506.4076.0085.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ4,837.73463.0090.4 %5.0335.3438.0088.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,202.601,717.0067.0 %5.0446.6561.2786.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว5,754.851,636.0071.6 %5.0351.65117.1166.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก5,225.261,094.0079.1 %5.0304.69109.4964.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 14,936.545,851.91-18.5 %0.0998.11552.2944.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 25,089.966,688.98-31.4 %0.01,298.68642.6250.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 15,365.383,073.2942.7 %5.0815.95523.7535.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,523.60951.0073.0 %5.0503.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี3,659.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5332.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี4,237.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5865.00684.9120.8 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์15,156.857,488.0050.6 %5.01,917.67892.8753.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 15,221.559,132.56-74.9 %0.01,723.11880.6848.9 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 15,339.376,870.00-28.7 %0.06,251.142,628.2358.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี1,868.151,980.00-6.0 %0.0380.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,071.324,413.7513.0 %5.0975.41516.8847.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ18,428.66ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ174.14ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)6,777.193,997.5041.0 %5.02,229.87144.4293.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี3,948.241,483.0062.4 %5.0500.01292.2541.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี3,654.555,094.90-39.4 %0.0731.89298.1459.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ15,202.07ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ75.15ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี5,611.972,145.0061.8 %5.0826.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี4,881.951,697.7065.2 %5.0731.89448.0638.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี12,862.925,864.0054.4 %5.0573.34366.7036.0 %5.0
รจจ.ปทุมธานี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 19,597.7815,024.00-56.5 %0.01,929.982,390.07-23.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี7,046.806,860.522.6 %1.01,283.36510.9360.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี20,465.5815,252.0025.5 %5.02,481.37760.0069.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ689.23ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ3,081.26ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ166.76ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 142,927.9311,884.0072.3 %5.01,002.02251.6974.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี353,937.13148,660.0058.0 %5.09,264.871,139.0187.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0475.99112.2276.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 3,752.562,999.6120.1 %5.0655.83573.0512.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 627,592 334,527 0.00 % 48,834 17,376 0.00 %