จังหวัดแพร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,379.21198.0091.7 %5.0461.9853.3888.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่139,853.522,684.2098.1 %5.080.967.4990.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่8,973.2610,359.40-15.4 %0.093.450.9599.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่2,704.08994.0063.2 %5.0431.8848.6288.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่2,880.71897.0068.9 %5.0690.1742.6993.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่15,333.638,485.0144.7 %5.01,983.26537.7072.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่3,897.50840.0078.4 %5.0288.0361.8578.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น3,634.58404.0088.9 %5.0199.4438.0080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย3,682.04318.0091.4 %5.0260.370.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง4,463.61442.0090.1 %5.0361.9550.3586.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง3,608.96337.0090.7 %5.0332.410.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง3,763.75260.0093.1 %5.0251.950.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น3,361.82182.0094.6 %5.0323.4347.5085.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่4,106.70205.0095.0 %5.0168.330.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่10,404.483,128.8869.9 %5.0956.402,393.05-150.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่3,420.971,491.0056.4 %5.0994.42603.6139.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่2,822.69471.0083.3 %5.0671.14306.4954.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,232.741,200.7546.2 %5.0480.98129.1973.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่7,111.041,635.0077.0 %5.01,317.681,713.58-30.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่1,916.271,440.0024.9 %5.0513.73818.41-59.3 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่101,487.172,034.5098.0 %5.04,616.78933.3179.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่13,541.207,196.5346.9 %5.01,355.711,118.8317.5 %5.0
ท่าอากาศยานแพร่48,073.8119,082.6060.3 %5.0490.69342.0030.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)9,544.7913,801.94-44.6 %0.04,194.809,638.70-129.8 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่3,045.901,039.3865.9 %5.0804.26566.5829.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)10,407.8510,422.00-0.1 %0.04,132.06769.6381.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่2,766.15237.0091.4 %5.070.9936.1249.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่2,848.15431.0084.9 %5.0717.340.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่2,512.73135.0094.6 %5.0519.02402.7622.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่11,128.351,535.0086.2 %5.04,645.48296.4693.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดแพร่11,446.8416,030.15-40.0 %0.01,450.811,700.83-17.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่4,170.041,651.0060.4 %5.01,279.65220.5182.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่7,084.40667.0090.6 %5.0861.31215.1175.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่6,985.015,127.1226.6 %5.02,496.6765.7497.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่9,966.02621.0093.8 %5.0861.31258.0270.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่3,711.771,445.0161.1 %5.0880.31256.3370.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่5,092.23700.0086.3 %5.0809.35331.5559.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่3,641.382,317.0036.4 %5.01,013.44249.7175.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่2,624.402,295.0012.6 %5.0344.93172.8449.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่9,593.861,477.0084.6 %5.0823.29281.1565.9 %5.0
รจจ.แพร่ 31,369.1116,900.7846.1 %5.0859.32495.0542.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่1,987.96191.0090.4 %5.0294.532.8599.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่2,862.51518.0081.9 %5.0766.23253.2566.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่3,145.20384.0087.8 %5.0576.0750.9591.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่4,643.544,082.5512.1 %5.01,222.62459.1462.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่2,839.351,985.0230.1 %5.0727.23187.8574.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่8,231.2210,757.84-30.7 %0.03,181.26298.3890.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 48,756.277,094.3485.4 %5.01,457.98598.6158.9 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 239,123.635,122.1286.9 %5.01,576.51804.2049.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน)9,061.177,547.4416.7 %5.03,255.79582.1382.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่2,035.432,323.11-14.1 %0.0318.63297.586.6 %3.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่90,910.3555,893.0038.5 %5.01,580.99591.5062.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่82,517.7428,921.0065.0 %5.0864.441,106.16-28.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่23,848.631,300.0094.5 %5.0891.87327.1863.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่25,021.058,790.0064.9 %5.0790.37636.3019.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง24,914.859,220.9963.0 %5.0715.17740.01-3.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง32,573.1211,243.0065.5 %5.0769.38791.80-2.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่12,375.533,066.0075.2 %5.01,865.33863.3753.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 3,195.641,996.6537.5 %5.0823.29499.8539.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่6,686.93384.0094.3 %5.0576.07155.8073.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่44,799.0010,882.1175.7 %5.04,203.763,440.4118.2 %5.0
รวม 1,001,122 312,820 68.75 % 70,547 37,896 46.28 %