จังหวัดแพร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,349.84198.0091.6 %5.0461.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่138,126.942,684.2098.1 %5.080.96122.33-51.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ไม่ครบ10,359.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ไม่ครบ994.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ48.62ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่2,845.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5690.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่15,144.338,485.0144.0 %5.01,983.26537.7072.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่3,849.39840.0078.2 %5.0288.0361.6078.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น3,589.71404.0088.7 %5.0199.4438.0080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย3,636.59318.0091.3 %5.0260.370.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสองไม่ครบ442.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง3,564.40337.0090.5 %5.0332.410.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง3,717.28260.0093.0 %5.0251.950.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้นไม่ครบ182.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ47.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่3,126.40205.0093.4 %5.0168.330.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่10,316.053,128.8869.7 %5.0975.422,393.05-145.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่2,787.84471.0083.1 %5.0671.14306.4954.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,205.171,200.7545.5 %5.0480.98129.1973.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่7,023.251,635.0076.7 %5.01,317.681,713.58-30.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่100,234.242,034.5098.0 %5.04,616.78933.3179.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่13,374.037,196.5346.2 %5.01,355.711,118.8317.5 %5.0
ท่าอากาศยานแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)9,426.9513,801.94-46.4 %0.04,194.809,638.70-129.8 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่3,008.291,039.3865.4 %5.0804.26536.7633.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)10,279.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.54,132.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่2,732.00237.0091.3 %5.070.9936.1249.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่2,812.99431.0084.7 %5.0717.340.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่2,481.71135.0094.6 %5.0519.01402.7622.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดแพร่11,305.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,450.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่9,842.99621.0093.7 %5.0861.31258.0270.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ไม่ครบ1,445.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่3,596.432,317.0035.6 %5.01,013.44249.7175.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่2,592.002,295.0011.5 %5.0344.93172.8449.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่9,474.881,477.0084.4 %5.0823.29280.2566.0 %5.0
รจจ.แพร่ 30,981.8416,900.7845.4 %5.0859.32495.0542.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่1,963.41191.0090.3 %5.0294.532.8599.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่2,827.17518.0081.7 %5.0766.23253.2566.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่3,106.37384.0087.6 %5.0576.0750.9591.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ไม่ครบ4,082.55ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ459.14ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ไม่ครบ1,985.02ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ187.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 48,154.347,094.3485.3 %5.01,457.98598.6158.9 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 238,640.625,122.1286.7 %5.01,576.51804.2049.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่89,788.0055,893.0037.8 %5.01,580.99591.5062.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ไม่ครบ28,921.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,105.26ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่24,712.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5790.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพลองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสองไม่ครบ11,243.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ791.80ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่12,222.753,066.0074.9 %5.01,865.33863.3753.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 3,154.481,996.6536.7 %5.0823.29499.8539.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่6,604.37384.0094.2 %5.0576.07155.8073.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 596,457 143,302 0.00 % 32,708 23,249 0.00 %