จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน4,905.68328.0093.3 %5.01,823.7882.0395.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน9,982.0220,714.50-107.5 %0.079.47108.02-35.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน7,915.4810,518.75-32.9 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน3,445.131,362.0060.5 %5.0834.94378.3854.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน2,802.551,230.0056.1 %5.0796.9195.8488.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน12,769.234,458.6165.1 %5.01,988.40781.3860.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน3,838.72321.0091.6 %5.0299.9789.8370.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา13,940.23399.0097.1 %5.0335.6472.6878.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย3,636.86147.0096.0 %5.0381.1489.3876.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น337.64170.0049.7 %5.0379.60107.0671.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม3,163.40297.0090.6 %5.0288.3763.2178.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง3,447.80217.0093.7 %5.0195.8070.7263.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา3,436.53342.0090.0 %5.0329.4970.6578.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว3,533.31186.0094.7 %5.0394.1589.6277.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง3,451.78291.0091.6 %5.0330.47117.5664.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง5,329.43263.0095.1 %5.0451.51107.5276.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ2,975.44161.0094.6 %5.0398.99107.3973.1 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง4,661.045,317.00-14.1 %0.01,026.90578.5343.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน4,228.813,472.0317.9 %5.01,462.471,693.56-15.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน4,515.471,668.0063.1 %5.01,158.201,215.23-4.9 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน2,916.281,041.0064.3 %5.0853.96446.7947.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,551.61650.0074.5 %5.0681.68554.3318.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน4,942.471,440.0070.9 %5.01,429.521,867.60-30.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 74,491.792,149.6452.1 %5.01,348.52128.9890.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน26,616.502,059.2092.3 %5.06,833.101,273.7581.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน4,834.361,216.1574.8 %5.01,638.701,665.92-1.7 %0.0
ส.ป.ก. น่าน3,164.631,231.4061.1 %5.01,762.731,159.7234.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน5,470.875,349.002.2 %1.01,291.33422.2367.3 %5.0
ท่าอากาศยานน่านนคร74,342.9468,462.017.9 %3.5962.74636.6033.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน4,402.451,384.0068.6 %5.01,272.31368.7371.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,360.54670.0050.8 %5.072.5473.15-0.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน2,721.50682.0074.9 %5.0853.9647.8094.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,607.80782.0070.0 %5.0701.83516.1126.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน3,460.391,431.0058.6 %5.01,025.58323.8668.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดน่าน7,640.4361,485.88-704.7 %0.01,861.791,199.9835.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน7,302.812,580.5464.7 %5.02,907.67144.5395.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน3,084.831,215.9660.6 %5.0968.06466.3651.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน5,285.174,873.007.8 %3.51,272.29135.5789.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน9,156.591,181.7087.1 %5.0294.98266.289.7 %4.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน9,234.261,257.0086.4 %5.0739.86266.2864.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน4,320.321,596.0063.1 %5.01,163.30890.3523.5 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน5,510.551,373.0075.1 %5.0968.03398.5958.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน3,444.001,144.0066.8 %5.01,063.13275.7974.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,580.79936.0063.7 %5.0663.81104.3684.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน9,517.64953.0090.0 %5.01,100.08391.0264.5 %5.0
รจจ.น่าน 28,779.0717,028.3740.8 %5.0935.971,150.32-22.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน2,435.34676.0072.2 %5.0606.75127.6479.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน2,826.021,012.0064.2 %5.0461.66345.9525.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน2,475.77413.0083.3 %5.0644.78135.2679.0 %5.0
สปส.จ.น่าน4,956.703,419.2531.0 %5.01,291.31306.7076.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน3,455.671,409.0059.2 %5.01,120.18159.7485.7 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่าน2,475.14332.0086.6 %5.01,180.05315.0573.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน3,894.002,879.6826.0 %5.01,101.17152.0786.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 141,287.5110,669.0074.2 %5.02,656.10980.2363.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2321,449.506,014.9498.1 %5.02,157.74861.4960.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน3,687.222,454.0033.4 %5.0360.26390.39-8.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน67,940.4752,320.0023.0 %5.01,712.861,520.1011.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน21,286.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,042.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพปัว45,286.2313,945.4469.2 %5.01,008.271,115.08-10.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาไม่ครบ2,136.29ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,145.44ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน7,210.568,875.60-23.1 %0.02,171.831,596.6526.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 2,708.131,009.4062.7 %5.0744.95192.8574.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน2,457.311,110.0054.8 %5.0682.79259.1562.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 18,323.969,899.0046.0 %5.04,712.681,784.8062.1 %5.0
รวม 874,927 352,473 59.71 % 70,237 31,337 55.38 %