จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน4,905.68328.0093.3 %5.01,823.7882.0395.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน7,915.4810,518.75-32.9 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน3,445.131,362.0060.5 %5.0834.94378.3854.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน2,802.551,230.0056.1 %5.0796.9195.8488.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน12,769.238,572.0032.9 %5.01,988.40781.3860.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน3,838.72321.0091.6 %5.0299.9789.8370.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา13,940.23399.0097.1 %5.0335.6472.6878.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย3,636.86147.0096.0 %5.0381.1489.3876.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่นไม่ครบ170.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ107.06ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม3,163.40297.0090.6 %5.0288.3763.2178.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง3,447.80217.0093.7 %5.0195.8070.7263.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา3,436.53342.0090.0 %5.0329.4970.6578.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว3,533.31186.0094.7 %5.0394.1589.6277.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง3,451.78291.0091.6 %5.0330.47117.5664.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง5,329.43263.0095.1 %5.0451.51107.5276.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ2,975.44161.0094.6 %5.0398.99107.3973.1 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง4,661.045,317.00-14.1 %0.01,026.90578.5343.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่านไม่ครบ3,472.03ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,693.56ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน1,637.581,668.00-1.9 %0.0756.631,215.23-60.6 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน2,916.281,041.0064.3 %5.0853.96446.7947.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,551.61650.0074.5 %5.0681.68554.3318.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่านไม่ครบ1,440.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,867.60ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน26,616.502,059.2092.3 %5.06,833.101,273.7581.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่านไม่ครบ1,216.15ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,665.92ประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. น่าน3,164.631,231.4061.1 %5.01,762.731,159.7234.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานน่านนคร74,342.9468,462.017.9 %3.5962.74636.6033.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน4,402.451,384.0068.6 %5.01,272.31368.7371.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,360.54670.0050.8 %5.072.5473.15-0.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน2,721.50682.0074.9 %5.0853.9647.8094.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,607.80782.0070.0 %5.0701.83516.1126.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านไม่ครบ1,431.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ323.86ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดน่านไม่ครบ61,485.88ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,199.98ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน7,302.812,580.5464.7 %5.02,907.67144.5395.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน3,084.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5968.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน2,752.634,873.00-77.0 %0.0848.56135.5784.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน9,156.591,181.7087.1 %5.0294.98266.289.7 %4.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน9,234.261,257.0086.4 %5.0739.86266.2864.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน4,320.321,596.0063.1 %5.01,163.30890.3523.5 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน5,510.551,373.0075.1 %5.0968.03398.5958.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน3,444.001,144.0066.8 %5.01,063.13275.7974.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,580.79936.0063.7 %5.0663.81104.3684.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน9,517.64953.0090.0 %5.01,100.08391.0264.5 %5.0
รจจ.น่าน 28,779.0717,028.3740.8 %5.0935.971,150.32-22.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน2,435.34676.0072.2 %5.0606.75127.6479.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน2,826.021,012.0064.2 %5.0461.66345.9525.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน2,475.77413.0083.3 %5.0644.78135.2679.0 %5.0
สปส.จ.น่าน4,956.703,419.2531.0 %5.01,291.31306.7076.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน3,455.671,409.0059.2 %5.01,120.18159.7485.7 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่าน2,474.09332.0086.6 %5.01,180.05315.0573.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน3,894.002,879.6826.0 %5.01,101.17152.0786.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 141,287.5110,669.0074.2 %5.02,656.10980.2363.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2ไม่ครบ6,014.94ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ861.49ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านไม่ครบ2,454.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ390.39ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน67,940.4752,320.0023.0 %5.01,712.861,520.1011.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน21,286.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,042.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพปัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,145.44ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน7,210.568,875.60-23.1 %0.02,171.831,596.6526.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 2,708.131,009.4062.7 %5.0744.95192.8574.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่านไม่ครบ1,110.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ259.15ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 18,323.969,899.0046.0 %5.04,712.681,784.8062.1 %5.0
รวม 448,161 234,418 0.00 % 53,718 20,727 0.00 %