จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน4,739.39328.0093.1 %5.01,823.7882.0395.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน7,647.1510,518.75-37.6 %0.076.370.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน2,707.551,230.0054.6 %5.0796.9195.8488.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน12,336.378,572.0030.5 %5.01,988.40781.1560.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่านไม่ครบ321.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ89.83ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา13,467.68399.0097.0 %5.0335.6472.6878.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย3,513.58147.0095.8 %5.0381.1489.3876.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่นไม่ครบ170.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ107.06ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม3,056.16297.0090.3 %5.0288.3763.2178.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง3,330.93217.0093.5 %5.0195.8070.7263.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา3,320.03342.0089.7 %5.0329.4970.6578.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว3,413.54186.0094.6 %5.0394.1589.6277.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง3,334.77291.0091.3 %5.0330.47117.5664.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง5,148.77263.0094.9 %5.0451.51107.5276.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ2,874.57161.0094.4 %5.0398.99107.3973.1 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง4,503.045,317.00-18.1 %0.0665.66578.5313.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่านไม่ครบ3,472.03ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,693.56ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่านไม่ครบ1,668.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,215.23ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่านไม่ครบ1,041.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ446.79ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,465.11650.0073.6 %5.0681.68554.3318.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. น่าน3,057.351,231.4059.7 %5.01,762.731,159.7234.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานน่านนครไม่ครบ68,462.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ636.60ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน4,253.211,384.0067.5 %5.01,272.31368.7371.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,314.42670.0049.0 %5.072.5473.15-0.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่านไม่ครบ682.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ47.80ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,481.37782.0068.5 %5.0682.82516.1124.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน2,980.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5968.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน8,846.201,181.7086.6 %5.0701.83264.3862.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน5,323.751.00100.0 %5.0968.03398.5958.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,493.31936.0062.5 %5.0663.81104.3684.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน9,195.01953.0089.6 %5.01,100.08391.0264.5 %5.0
รจจ.น่าน ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน2,715.021,012.0062.7 %5.0461.66345.9525.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน2,391.85413.0082.7 %5.0644.78135.2679.0 %5.0
สปส.จ.น่านไม่ครบ3,419.25ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ306.70ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่าน2,390.23332.0086.1 %5.01,180.05315.0573.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน3,762.002,879.6823.5 %5.01,101.17152.0786.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านไม่ครบ2,454.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ390.39ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคน่านไม่ครบ52,320.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,520.10ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน20,565.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,042.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพปัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านไม่ครบ8,875.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่านไม่ครบ1,110.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 17,702.819,899.0044.1 %5.04,712.681,784.8062.1 %5.0
รวม 141,785 50,594 0.00 % 24,386 8,890 0.00 %