จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,133.29259.0087.9 %5.0445.43184.1058.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา6,192.694,794.0022.6 %5.042.81161.75-277.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา2,467.02486.0080.3 %5.0356.00194.2545.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา2,646.67809.5069.4 %5.0692.6334.2995.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา8,083.897,013.0113.2 %5.01,833.59502.4772.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา3,772.69743.0080.3 %5.0366.7290.2375.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ3,345.65546.0083.7 %5.0421.0971.0883.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้3,375.80300.0091.1 %5.0249.8725.1389.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน3,297.52268.0091.9 %5.0295.2270.9076.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง3,205.65287.0091.0 %5.0448.53108.2675.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ3,273.45241.0092.6 %5.0207.6147.5777.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน3,273.26111.0096.6 %5.0486.3670.5985.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง3,223.60171.0094.7 %5.0479.0572.3484.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�5,754.081,227.9578.7 %5.01,263.111,463.00-15.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา3,359.20717.0078.7 %5.01,054.45443.2858.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา2,531.57599.0076.3 %5.0654.60242.5962.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,347.071,237.0047.3 %5.0559.52320.6042.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา2,853.851,176.0058.8 %5.0901.811,121.89-24.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา1,711.181,823.34-6.6 %0.0518.42365.2629.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา7,045.013,645.1248.3 %5.01,415.24621.3056.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา3,444.431,458.0057.7 %5.0920.83339.1263.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา8,118.366,375.9721.5 %5.01,434.26286.9380.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา3,451.652,612.2724.3 %5.01,107.24484.0556.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,274.07628.0050.7 %5.057.7656.582.0 %1.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา2,677.37336.0087.5 %5.0730.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา2,444.06333.0086.4 %5.0673.62446.3433.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา2,596.14812.6268.7 %5.0806.73206.8774.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา4,344.0716,238.25-273.8 %0.01,624.422,357.30-45.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา3,267.881,731.0047.0 %5.01,110.99197.5982.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา2,678.3285.0096.8 %5.0750.19188.7474.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา5,062.354,230.4516.4 %5.01,187.0576.2893.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา2,468.74620.0074.9 %5.0347.28259.4425.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา2,943.451,420.7951.7 %5.0958.86381.2560.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา3,099.57970.0068.7 %5.0768.70285.5662.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา3,212.381,127.0064.9 %5.0882.79139.0084.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา2,464.351,300.0047.2 %5.0552.2639.2392.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา9,488.391,213.0087.2 %5.01,038.35353.0366.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา26,335.3823,555.1810.6 %5.0862.00472.1545.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,311.68531.0077.0 %5.0546.50290.6946.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา2,648.001,346.7149.1 %5.0692.63293.4557.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,440.77236.0090.3 %5.0597.55164.6172.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา3,727.662,265.9339.2 %5.01,187.05772.6034.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาไม่ครบ928.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ147.75ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา2,849.701,517.0046.8 %5.0768.70236.2069.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 141,470.774,040.4090.3 %5.01,193.82500.9058.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 213,342.335,645.1557.7 %5.02,084.57954.7454.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา2,836.932,956.00-4.2 %0.0319.549.0097.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา122,176.937,801.3193.6 %5.01,263.59781.0038.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา38,542.5741,940.00-8.8 %0.0907.99385.0057.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้18,245.409,981.1245.3 %5.0642.05501.8721.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,618.12ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 2,623.20843.0067.9 %5.0692.63903.72-30.5 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา2,129.90369.0082.7 %5.0483.46278.9342.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา13,030.267,148.3245.1 %5.04,433.293,939.3511.1 %5.0
รวม 431,640 178,121 58.73 % 43,589 22,792 47.71 %