จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,065.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5445.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา5,996.544,794.0020.1 %5.042.81161.75-277.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา2,353.19486.0079.3 %5.0336.9897.7171.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยาไม่ครบ809.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา7,827.837,013.0110.4 %5.01,833.59502.4772.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา3,653.19743.0079.7 %5.0366.72126.1265.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ3,239.67546.0083.1 %5.0421.0971.0883.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้3,268.87300.0090.8 %5.0249.8771.8771.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน3,193.07268.0091.6 %5.0295.2270.9076.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง3,104.12287.0090.8 %5.0448.53108.2675.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ3,169.77241.0092.4 %5.0207.6187.8857.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง3,121.50171.0094.5 %5.0479.0572.3484.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�4,191.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,206.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา3,252.80717.0078.0 %5.01,054.45443.2858.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา2,451.38599.0075.6 %5.0654.60242.5962.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,272.731,237.0045.6 %5.0559.52320.6042.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา2,763.451,176.0057.4 %5.0901.811,121.89-24.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา1,652.221,823.34-10.4 %0.0518.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา6,821.873,645.1246.6 %5.01,415.24621.3056.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยาไม่ครบ1,458.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ339.12ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา7,861.226,375.9718.9 %5.01,434.26286.9380.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา3,342.322,612.2721.8 %5.01,107.24484.0556.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,233.71628.0049.1 %5.057.7656.582.0 %1.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา2,592.56336.0087.0 %5.0730.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา2,366.65333.0085.9 %5.0673.62446.3433.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา2,513.91812.6267.7 %5.0806.73206.8774.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา3,164.371,731.0045.3 %5.01,110.99197.5982.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา4,902.004,946.80-0.9 %0.01,187.05145.6487.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา2,390.55620.0074.1 %5.0347.28259.4425.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา3,001.40970.0067.7 %5.0768.70285.5662.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา3,110.631,127.0063.8 %5.0882.79139.0084.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา2,386.291,300.0045.5 %5.0552.2639.2392.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา9,187.851,213.0086.8 %5.01,038.35353.0366.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา25,501.2223,555.187.6 %3.5862.00472.1545.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,238.46531.0076.3 %5.0546.50290.6946.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา2,564.121,346.7147.5 %5.0692.63293.4557.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,363.46236.0090.0 %5.0597.55164.6172.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาไม่ครบ928.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ147.75ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา2,759.431,517.0045.0 %5.0768.70236.2069.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 140,157.214,040.4089.9 %5.01,193.82500.9058.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 212,919.736,994.5445.9 %5.02,084.57799.5961.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา2,747.072,956.00-7.6 %0.0319.549.0097.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยาไม่ครบ7,801.31ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา37,321.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5907.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้17,667.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5642.05501.8721.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 2,540.11843.0066.8 %5.0692.63903.72-30.5 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา2,062.44369.0082.1 %5.0483.46158.4067.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 202,049 89,441 0.00 % 28,118 11,351 0.00 %