จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,275.49343.0084.9 %5.0686.71116.5683.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย16,892.3412,956.0123.3 %5.088.24198.03-124.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงรายไม่ครบ1,738.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย2,560.111,017.0060.3 %5.0838.8751.8793.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย17,528.987,141.6059.3 %5.02,911.59980.0266.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย3,754.291,511.1059.8 %5.0389.03146.5662.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย3,218.97667.0079.3 %5.0380.87152.1960.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน3,283.93629.0080.8 %5.0418.1162.4785.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย3,084.62234.0092.4 %5.0344.9823.2793.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง3,033.89380.0087.5 %5.0393.2582.0679.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัยไม่ครบ301.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ79.44ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย2,898.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5261.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว3,416.70211.0093.8 %5.0177.1168.1161.5 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย54,298.1134,991.5035.6 %5.02,513.73546.2578.3 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน10,815.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,447.57618.2157.3 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของไม่ครบ22,056.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ180.46ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย7,087.294,019.0043.3 %5.02,131.932,394.84-12.3 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายไม่ครบ1,801.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ271.03ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย4,618.301,140.1675.3 %5.01,918.251,108.8242.2 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย3,770.972,074.6845.0 %5.01,485.38387.2573.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายไม่ครบ1,638.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)7,735.02242.0096.9 %5.0496.5560.6287.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย3,282.742,276.0030.7 %5.01,105.07451.1159.2 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย14,140.046,199.6956.2 %5.03,111.28225.3492.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย8,027.8355,968.00-597.2 %0.0781.8072.7490.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย3,351.391,124.7066.4 %5.01,181.12527.9355.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย2,926.581,117.0061.8 %5.01,067.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย2,876.181,876.8034.7 %5.0876.87178.6079.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย10,688.166,560.0038.6 %5.0549.09204.2562.8 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย2,409,111.0084,274.0096.5 %5.028,589.161,023.9396.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย4,213.2544.5498.9 %5.0591.64164.9672.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย2,798.271,155.0058.7 %5.0819.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงรายไม่ครบ3,382.19ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 132,215.589,166.9571.5 %5.0916.62867.835.3 %2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2ไม่ครบ7,282.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ456.09ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 332,095.334,372.5086.4 %5.02,710.191,276.0352.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 422,701.494,371.5180.7 %5.01,557.282,767.29-77.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)81,273.201,792.8097.8 %5.03,266.351,243.9061.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายไม่ครบ37,032.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ788.86ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย12,971.4811,115.4014.3 %5.02,375.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 2,731.821,504.0044.9 %5.0933.92603.0535.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย2,371.51605.8274.5 %5.0743.76291.1660.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 44,313.295,748.0087.0 %5.04,388.844,417.47-0.7 %0.0
รวม 2,828,648 266,830 0.00 % 67,925 21,313 0.00 %