จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,383.85343.0085.6 %5.0686.71116.5683.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย17,696.7412,956.0126.8 %5.088.24198.03-124.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย5,836.2811,669.61-99.9 %0.0104.140.9599.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย3,170.001,738.0045.2 %5.01,009.99228.0077.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย2,682.021,017.0062.1 %5.0838.8751.8793.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย18,363.697,141.6061.1 %5.02,911.59980.0266.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย3,933.061,511.1061.6 %5.0389.03146.5662.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน3,664.81214.0094.2 %5.0335.1160.6181.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย3,372.26667.0080.2 %5.0380.87152.1960.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน3,440.31629.0081.7 %5.0418.1162.4785.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า3,263.87451.0086.2 %5.0544.2578.5385.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ3,301.28190.0094.2 %5.0571.0259.5389.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย3,231.51234.0092.8 %5.0344.9823.2793.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน3,263.87162.0095.0 %5.0419.33101.1375.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง3,178.36380.0088.0 %5.0393.2582.0679.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด3,042.01540.0082.2 %5.0263.4367.8574.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย3,263.87301.0090.8 %5.0267.0679.4470.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย3,036.51540.0082.2 %5.0261.2767.8574.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น3,199.58540.0083.1 %5.0484.5167.8586.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล3,064.43163.0094.7 %5.0252.7117.2693.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง3,263.87102.0096.9 %5.0439.3115.3096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว3,579.40211.0094.1 %5.0177.1168.1161.5 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย56,883.7334,991.5038.5 %5.02,513.73546.2578.3 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน11,330.426,128.0045.9 %5.01,447.57618.2157.3 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ3,770.8922,056.00-484.9 %0.01,189.67180.4684.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย7,424.784,019.0045.9 %5.02,131.932,394.84-12.3 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย3,840.611,801.0053.1 %5.0743.76271.0363.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย4,051.151,343.0066.8 %5.01,371.29700.1548.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย2,843.01823.0071.1 %5.0914.90270.2470.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย2,639.221,517.6042.5 %5.0857.86416.5251.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย8,455.75732.0091.3 %5.03,805.342,230.0241.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย2,460.922,016.0818.1 %5.0723.730.00100.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย4,838.221,140.1676.4 %5.01,918.251,108.8242.2 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย3,950.542,074.6847.5 %5.01,485.38387.2573.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 4,277.347,623.00-78.2 %0.01,390.31151.9089.1 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย2,945.091,638.5044.4 %5.0952.931,270.75-33.4 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)8,617.726,190.3028.2 %5.03,949.711,108.6571.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย3,080.374,220.00-37.0 %0.090.45109.57-21.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)8,103.36242.0097.0 %5.0496.5560.6287.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย2,707.61377.0086.1 %5.0857.8665.1992.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย2,384.12505.9478.8 %5.0705.73430.8938.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย3,439.062,276.0033.8 %5.01,105.07451.1159.2 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย5,765.2727,136.64-370.7 %0.02,341.114,457.20-90.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย4,138.662,004.3151.6 %5.01,599.48848.2047.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย2,915.442,108.0027.7 %5.01,009.99221.3578.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย14,813.376,199.6958.1 %5.03,111.28225.3492.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย8,667.6655,968.00-545.7 %0.0781.8072.7490.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย3,510.981,124.7068.0 %5.01,181.12526.8355.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย3,065.941,117.0063.6 %5.01,067.04655.5038.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย6,064.782,142.1064.7 %5.02,055.87653.1968.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย3,013.141,876.8037.7 %5.0876.87178.6079.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย11,197.126,560.0041.4 %5.0549.09240.2556.2 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย2,523,830.5084,274.0096.7 %5.028,589.161,023.9396.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย4,413.8844.5499.0 %5.0591.64164.9672.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย7,219.57171.5397.6 %5.01,390.31614.6555.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย3,800.741,155.0069.6 %5.0819.83665.3118.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย6,078.726,330.00-4.1 %0.01,713.58736.3857.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย3,278.34646.0080.3 %5.01,200.15466.8461.1 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย7,322.873,382.1953.8 %5.01,276.21347.6172.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย7,232.381,950.0073.0 %5.01,567.36282.0082.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)85,143.351,792.8097.9 %5.03,266.351,243.9061.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 133,749.659,166.9572.8 %5.0916.62867.835.3 %2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 223,351.647,282.8068.8 %5.02,686.54456.0983.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 333,623.68436.0598.7 %5.02,710.191,343.0450.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 423,782.514,371.5181.6 %5.01,557.282,767.29-77.7 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย13,636.175,257.4361.4 %5.0406.441,180.37-190.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย12,761.9837,032.00-190.2 %0.0808.91788.862.5 %1.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย23,099.9719,140.0017.1 %5.0951.151,059.34-11.4 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย104,021.1140,400.0061.2 %5.01,100.531,627.09-47.8 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย18,181.7630,000.00-65.0 %0.0981.632,030.00-106.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย30,258.6711,252.0062.8 %5.0829.061,347.14-62.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง18,280.0412,000.0034.4 %5.0851.18712.5016.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง76,679.038,700.0088.7 %5.0778.62807.50-3.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย13,589.1711,115.4018.2 %5.02,375.742,595.80-9.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 2,861.911,504.0047.4 %5.0933.92603.0535.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย2,484.44605.8275.6 %5.0743.76291.1660.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 46,423.455,748.0087.6 %5.04,388.844,417.47-0.7 %0.0
รวม 3,439,534 553,410 83.91 % 117,518 52,017 55.74 %