จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,213.21335.0084.9 %5.0648.1539.9093.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน10,323.686,424.0037.8 %5.074.24199.54-168.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน10,892.142,448.0077.5 %5.092.4971.5222.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน1,664.322,602.00-56.3 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน2,152.75562.0073.9 %5.0271.27109.5459.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,946.93878.0070.2 %5.0449.090.09100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน6,323.391,068.7183.1 %5.01,114.65777.9630.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง3,225.24337.0089.6 %5.0718.6834.8795.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย2,944.8495.0096.8 %5.0319.4388.4372.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม2,974.26219.0092.6 %5.0394.9036.1090.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย3,119.63119.0096.2 %5.0552.7663.4688.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย3,076.55140.0095.4 %5.0697.7889.8187.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง4,024.782,162.0046.3 %5.01,116.49501.5155.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน3,728.962,317.0037.9 %5.0544.95478.8012.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน8,875.322,443.1072.5 %5.01,009.45608.9539.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง2,022.17828.3059.0 %5.0888.30194.0578.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,280.24685.0070.0 %5.0686.18125.2481.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,511.681,063.0076.4 %5.01,161.58338.2070.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,691.01621.0076.9 %5.0895.36305.9065.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,427.59177.0092.7 %5.0762.25153.2379.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,835.791,324.0065.5 %5.01,484.851,020.0331.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,323.831,246.005.9 %2.5386.73107.9972.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,333.74837.0074.9 %5.01,332.731,353.22-1.5 %0.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน3,404.43919.0273.0 %5.0857.33171.6580.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,715.334,295.25-58.2 %0.0933.3991.3790.2 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 57,705.7431,271.0045.8 %5.0462.38474.60-2.6 %0.0
ท่าอากาศยานปาย 10,645.635,557.0147.8 %5.0640.40133.0079.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,794.501,700.0039.2 %5.0933.39193.8079.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน2,440.97963.0060.5 %5.079.9436.4654.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,605.20278.0089.3 %5.0857.3329.4596.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,240.18384.0082.9 %5.0648.15198.4869.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,917.071,385.0052.5 %5.0990.44326.6567.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,836.6511,989.00-212.5 %0.01,484.85369.7975.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,841.312,808.3226.9 %5.01,503.87195.9187.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน805.561.0099.9 %5.0600.05251.3858.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,650.601,794.6850.8 %5.01,028.47133.9587.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน8,402.01642.4392.4 %5.0762.24323.9557.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,853.461,426.0050.0 %5.0971.42593.1638.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน2,802.26995.0064.5 %5.0914.37147.3183.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,658.91669.0074.8 %5.0857.32242.9071.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,232.80511.0077.1 %5.0535.84100.0181.3 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน3,299.09703.0078.7 %5.0341.13283.2317.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 18,123.3013,420.6125.9 %5.0858.98519.3239.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน435.66409.006.1 %3.0629.1361.5590.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,626.80649.0075.3 %5.0857.33205.8976.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน2,220.28486.0078.1 %5.0648.15146.3777.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,870.232,563.1610.7 %5.0933.39278.9570.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,616.34546.0079.1 %5.0857.33107.8087.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,825.531,152.5059.2 %5.0601.21127.0278.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 112,567.425,279.9958.0 %5.02,101.91118.7894.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 227,238.066,673.8675.5 %5.02,240.95482.2978.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน11,856.221,995.5483.2 %5.0240.35470.25-95.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน30,921.3010,111.4867.3 %5.0814.47237.3070.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง27,479.307,308.9973.4 %5.01,190.23609.5448.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,939.415,831.95-18.1 %0.01,199.121,908.42-59.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2,650.95798.0069.9 %5.0876.34151.6882.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,244.62458.0079.6 %5.0648.140.00100.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน32,511.704,681.0085.6 %5.03,705.363,557.004.0 %2.0
รวม 396,891 159,588 59.79 % 48,759 19,978 59.03 %